new-top-banner-english

Wat ek vrees kom oor my

E-Boek: Wat ek vrees kom oor my

Dit is wat die HERE op my hart gelê het.  Ek vra u om saam met my te lees uit:

Job 1:1-22; Job 2:1-10;

1          DAAR was ‘n man in die land Us wie se naam was Job; en die man was vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad.

2          En vir hom is daar sewe seuns en drie dogters gebore.

3          Daarby was sy besitting seweduisend stuks kleinvee en drieduisend kamele en vyfhonderd paar beeste en vyfhonderd eselinne en ‘n groot menigte slawe, sodat dié man ryker was as al die kinders van die Ooste.

4          En sy seuns was gewoond om ‘n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul drie susters om saam met hulle te eet en te drink.

5          En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle; want Job het gedink: Miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën! So het Job altyd gedoen.

6          En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.

7          Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.

8          En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.

9          En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?

10        Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.

11        Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het - waarlik, hy sal U in u aangesig seën!

“- - - U in u aangesig seën” - (Dit is vervloek)

12        Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE.

13        En op ‘n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer,

14        kom ‘n boodskapper na Job en sê: Terwyl die beeste aan ploeë was en die esels aan wei langs hulle,

15        het die Sabeërs ‘n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

16        Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: Die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

17        Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: Die Chaldeërs het drie leërafdelings opgestel en ‘n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

18        Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer,

19        toe daar meteens ‘n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die vier hoeke gryp; en dit het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

20        Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval

21        en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

22        By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie.

 

(Ons gaan net nog ‘n entjie aan in hoofstuk 2) 

 

1          EN op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.

2          Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het.

3          En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.

4          Toe het die Satan die HERE geantwoord en gesê: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe;

5          maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan - waarlik, hy sal U in u aangesig seën!

6          En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.

7          En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel.

8          En hy het vir hom ‘n potskerf geneem om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit.

9          Toe sê sy vrou vir hom: Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God, en sterf!

10        Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.

 

Mag die HERE dan sy woord aan ons harte seën.  Ek noem vir u as my teksvers en as die kernwaarheid wat ek baie diep deur God se genade in u harte wil plant:

Job 3:25;

As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. 

 

“As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe”. 

Geliefdes, ons dank God vir sy dierbaar woord.  Ons dank die HERE dat dit nie sommer net vroom gedagtes is as ons sê die woord van die HERE is ‘n lig op ons pad en ‘n lamp vir onse voete.

Ons dank die HERE dat die Christen, die Bybel gelowige, die enigste een wat kan weet wat in die onsienlike gebeur.  Hoedat daardie gebeurtenis en daardie stryd, daardie aktiwiteite, daardie bewegings die Raadsbesluite wat in die hemel plaas vind; hoe dit ons affekteer op aarde. 

Ek wil vir u so ‘n klein kykie gee, so ‘n deeltjie daarvan.  Dat die HERE vir uself sal aanvoor om u oë, hart en ore oop te hou wat God se woord vir u sê en dat die Heilige Gees vir u sal waarsku. 

Ons sien hier ‘n baie wonderlike en ‘n baie aangrypende toneel.  Ons sien die gordyn word vir ons weggetrek en ons sien die troon van God, dit word nie vir ons beskryf nie maar dit sê vir ons die HERE was daar en voor die HERE het die seuns van God verskyn. 

Hierdie seuns van God is die engele van God.  In verskillende plekke in die Bybel word dit vir ons beskrywe hoe die engele die seuns van God is en hoedat die engele voor God gaan staan het.  Dit is ‘n wonderlike gedagte; as jy baie ander gedeeltes van God se woord, daarmee saamneem.  Byvoorbeeld Hebreërs 1:14, praat van die engele as dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe. 

Dit praat van die klein kindertjies, dat hulle engele altyd die aangesig van ons Vader sien wat in die hemel is.  Dat klein kindertjies ‘n engel het wat oor hulle aangestel is. 

Toe Petrus in die gevangenis was en dat hy die volgende dag doodgemaak sou word toe is in daardie nag, vurige gebede deur die gemeente vir hom opgestuur dat die HERE hom tog daaruit sou red.  Die HERE het sy engel gestuur - Handelinge 12 - En die engel het vir Petrus uitgelei en toe Petrus aan die deur klop, toe gaan maak ‘n diensmeisie met die naam van Rhodé vir hom oop, toe sy hom sien is sy so verbaas en so bly dat sy terug hardloop sonder om hom in te laat en gaan sê vir die klompie wat daar binnekant bid, sy sê: Petrus staan by die deur,  Hulle sê dit is onmoontlik, Petrus kan nie daar wees nie, dit is seker sy engel.

Nou ja geliefdes, “die engele van God het op ‘n dag voor God gaan staan” en in die lig van net hierdie paar flitsies, hierdie paar tekste wat ek vir u genoem het, is dit vir my baie duidelik dat die engele voor God gaan staan het om weer God se bevele te ontvang, sy instruksies, wie weet waar Hy hulle oral sou stuur. 

Daarom is dit ook duidelik as ons dan die saligheid beërwe, die erfgename van die saligheid is, dat ook die engele aangaande ons, dikwels voor God staan om God se instruksies en God se bevele aangaande ons te ontvang. 

Prys die HERE!

Is dit nie wonderlik nie.  Maar hier is ook ter selfde tyd ‘n baie duistere toneel.  Daar was ‘n dag - sê die Bybel; daar was ‘n dag en daar was seker baie sulke dae.  Ek wil vir u wys dat dit so is.  Dat die engele weer voor God gaan staan het en God so oor hulle kyk om hulle bevele te gee, toe kyk die HERE en sien daar staan Satan ook onder hulle.  Die HERE kyk na hom en sê wat maak jý hier?  Hoekom sê die HERE dan vir Satan wat maak jy hier? 

 

Die Satan het nie ‘n plek in die hemel nie.  Satan is in die oertyd, toe hy nog Lucifér was, uit die hemel uitgegooi, is hy uit die hemel verban omdat hy homself bokant God wou verhef.  Van daardie oomblik af was Lucifér nie die geliefde prins nie, van daardie oomblik af het hy geword die teëstander, die versoeker, die verleier, die aanklaer, die Satan, die duiwel, die draak en nog baie ander name, nie een naam ‘n goeie naam nie. 

Satan het niks goed in hom nie.  Satan, luister; Satan het ook geen plek in die hemel nie.  Hoe het hy dit reg gekry om daar in te kom?  Hoe het hy dit reggekry om onder die seuns van God te gaan staan?

Ek wil vir u wys hoe dit gebeur het.  Mag God vir u genade gee dat u sal bewe en dat u sal sidder voor die woord van God.  O, dat die HERE vir u sal aanraak en vir my; en opnuut sal aanspoor om ons te laat besef wie ons is en wat ons bestemming is en wat die stryd is en wat daar aangaan rondom ons siele en rondom ons bestemming en u tot die besef sal kom wat dag tot dag besig is om met u te gebeur en dat u ‘n beter verklaring, ‘n beter begrip kry, ‘n beter besef van u eie lewe en van u eie hart. 

Maar voordat ek terug kom by Job, wil ek hier vir u wys in Openbaring 12 - word daar vir ons ‘n ander toneel geskilder wat aanpas by dit wat ons in Job gesien het. 

Openbaring 12:9-11;

9          En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

(u sien, hulle is uitgewerp uit die hemel)

10        Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

11        En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. 

“Die aanklaer van ons broers is neergewerp”

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie”.

 

Die aanklaer van die broers! Kom laat ek vir u ‘n illustrasie gee en dan neem ek u terug na net ‘n ander gedeelte van die Skrif en dan kom ons by Job.  Ek maak dit vir u duidelik en mag God vir u ‘n groot openbaring in u lewe gee. 

 

Geliefdes, ons is seker almal bekend met ‘n hof prosedure.  Ons het seker een of ander tyd in ons lewens ‘n hof verrigtinge bygewoon.  Ons moes miskien gaan getuienis gee of wat ook al.  Maar in elk geval, daar op die regbank sit die Regter, voor hom aan die eenkant is daar die getuiebank, daar is die aanklaer se plek, daar is die beskuldigde se plek en daar is ook die advokaat se plek.  

Daardie aanklaer, onthou Open. 12 sê die “aanklaer van ons broers, wat hulle aanklaag voor God, dag en nag”, daardie aanklaer - die publieke aanklaer, daardie aanklaer mag nie daar opstaan nie, hy sal deur daardie Regter of Landdros terdeë tereggewys word as hy daar moet opstaan en nie sy aanklagstaat goed voorberei het nie; hy het geen klag om teen die beskuldigde te lê nie.  Daarom is hy aanklaer; hy is ‘n aanklaer omdat hy opstaan en vir die Regter sê: Hierdie beskuldigde het die wette van die land oortree; artikel so en so, subseksie so en so en dit so en so en daar het hy dit oortree, hier is die klag, bewyse ensovoorts.  Hy kla daardie beskuldigde aan, dit maak van hom ‘n aanklaer.  Die feit dat hy ‘n aanklaer is, is omdat hy met ‘n klag voor die Regter of Landdros kan staan.

Nou geliefdes, o vir my is hierdie, wat ek nou vir u gaan sê, is vir my van kosbare waarde.  God luister nie na stories nie.  Niemand, of dit die duiwel is of demone of mense of wie ook al kan by God ‘n storie gaan aandra nie.  Met ander woorde, as Satan met ‘n klag kom by God, kan hy net kom met ‘n wettige klag.

 

Nou wil ek vir u hierdie waarheid laat insien.  Dit is die enigste pad wat Satan terug kry om voor God te staan, daardie momente wat hy toegelaat word om terug te gaan in die hemel; nie meer as die geliefde prins nie, uitgewerp - hy is nou die teëstander, ou Satan, die draak, die verleier, die versoeker en baie meer maar hy het op een punt - het hy die reg om terug te gaan en voor God te gaan staan, as hy ‘n klag het.  As hy ‘n klag het kan hy voor God gaan staan. 

Dit is nou wat hy doen.  Hy gaan op weë oor die aarde en kom klop by jou, hy versoek jou, hy kom verlei jou, hy kom met sy gedagtes, hy kom met sy voorstelle, my broer en suster, hierdie dinge is werklikheid.  Hy kom by jou om jou te laat oortree en die moment wat jy oortree, het hy ‘n klag.  Daardie moment is soos ‘n weerligstraal en hy gaan staan voor God en God wat ‘n regverdige God is. 

O, die HERE moet vir u genade gee in hierdie dae; die meeste van ons is mense wat die evangelie al baie gehoor het en mag die HERE vir u genade gee dat u nie sal stilstaan net by eerste beginsels nie.  U moet nou in die diepte van God begin ingaan.  Dit is nodig en noodsaaklik.  Ons het vanmôre vir u gewys dat God is ‘n God van geregtigheid.  Die troon van God is ‘n troon van geregtigheid.  Dank die HERE dit is ook ons waarborg maar dit is ook ons uitdaging. 

 

God is regverdig ook teenoor die duiwel.  Die moment dat die duiwel ‘n klag het teenoor jou, daardie moment kry hy toegang tot God.  Daardie moment kan hy voor God gaan staan en moet God na hom luister.  Is dit nie verskriklik nie?  Maar dit is die waarheid. 

 

Dit is die prent wat die HERE vir ons in die hemel begin oopmaak.  Die aanklaer van die broer, aankla voor God, dag en nag.  Maar hy kan my nie aankla behalwe as dit ‘n wettige klag is nie.  Onthou dit!  Maar dank die HERE, daar is nie net ‘n aanklaer in die hof nie, daar is ook ‘n Advokaat. 

Halleluja!

Daardie Advokaat is die Here Jesus.  Nou beskryf die apostel dit vir ons so pragtig in:

 

1 Johannes 1:8-10;

8          As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.

9          As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

10        As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. 

Nou wat is sonde? 1 Johannes 3:4, sê die sonde is die wetteloosheid m.a.w. as jy sondig, oortree jy die wet van God, m.a.w. - jy gee vir Satan ‘n klag om teen jou voor God te bring en hy kry die reg om voor God te gaan staan, dat God vir hom moet sê: “ja, wat is dit?”  Dan word jou naam genoem, jou naam my broer, jou naam my suster, voor God die Regter.  Solank as daardie saak nie reg gemaak is nie, het Satan ‘n klag teen jou.  Ons kan in Job se geval sien solank hy daardie klag het, wat hy met jou kan doen. 

 

Ons moet nie hierdie dinge ignoreer nie, ek wil vir u wys dat daar baie dinge is wat die wêreld en die mens vir God van beskuldig, wat God niks mee te doen het nie.  Maar net voor ek daarby kom, dank die HERE, lees ek vir u:

1 Johannes 1:10;

As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. 

As u sê: “ek het nie die wet oortree nie” dan maak u God tot ‘n leuenaar.  En wat meer is, lewe jy in ‘n gekke paradys.  En wat meer is, steek jy jou kop soos ‘n volstruis in die sand .. En wat meer is, solank jy dit sê en jy maak nie jou saak reg met God en met jou medemens nie gee jy vir Satan ‘n toegang, bly hy voor God staan en my broer en suster. 

Luister; Satan het sekere regte voor God omdat God regverdig is.  U weet soos daardie aanklaer opstaan; ‘n aanklaer in ‘n hof is ‘n gevreesde figuur want hy het ‘n klag en die hele gesag van die RSA en met sy wetboek tot sy beskikking.  As hy daardie klag teen jou kan deurdruk, as hy daardie Regter kan oortuig dat jy skuldig is, is daardie Regter verplig om jou te straf volgens die wet. 

Net so is God, wat ‘n regverdige God is, wat op ‘n regverdige troon sit, solank as daardie klag teen jou staan en nie reggemaak is nie, is God verplig om op Satan se klag te reageer.  Dit is ‘n verskriklike gedagte; jy moet vlug - jy moet vlug om by daardie aanklaer verby te kom.   Jy moet vlug om daardie saak reg te maak.  Ek dank God, ons kry ‘n Advokaat. 

1 Johannes 2:1;

MY kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. 

 

V. 1a: “ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie;”

Broer en suster, geredde kind van God, het die gedagte van sonde al ‘n bietjie by jou stomp geword en die gedagte van sonde nie al by jou miskien ‘n bietjie mak geword nie, sover sonde kom.  Miskien in daardie dae soos ons gehoor het, daardie dae toe jy sonder om te blik of te bloos, kon jy lieg en dit nie eers agterkom nie, jy doen dit nie meer nie.  Maar op ‘n ander manier - op ander maniere oortree jy die weg van God en jy kom dit miskien nie eers agter nie.  Dan wonder jy wat is besig om met jou te gebeur, jy wonder hoekom tref hierdie ding my, jy wonder hoekom gebeur daardie ding met my.  Omdat die aanklaer nog al die tyd op sy voete staan en die Regter is verplig om aan hom seker regte te gee. 

 

V. 1b: “ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie;”

Ek bring vir u hierdie boodskap: “dat jy nie moet sondig nie”.  O, dat jy ‘n nuwe kyk moet kry na sonde en as iemand gesondig het, dank God, kom ons ook bietjie in verligting.  Kom ons slaag ook ‘n bietjie ‘n sug van verligting, daar is ook redding, uitkoms.

 

V. 1c: “en as iemand gesondig het ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus die Regverdige”. 

Dank God daarvoor!

Die Engelse Bybel sê: - “We have an Advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous”. 

Dank die HERE daarvoor!

 

2          En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

 

“En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld”.

Dank die HERE daarvoor!

Kom ons kyk weer na die hof toneel.  Die van u wat miskien baie intense sake moes deurmaak, wat al miskien ‘n goeie aanklaer sien optree het, hoedat hy sy punt druk, daardie reg op ‘n punt vaspen; Edelagbare, so en so en daarom pleit ek dat hierdie persoon skuldig bevind moet word.  O, het u al ‘n goeie Advokaat sien opstaan, het u hom al gehoor sy saak pleit, het u al gehoor daardie man met sy regsgeleerdheid.  Wanneer hy opstaan voor daardie Regter en vir daardie beskuldigde instaan.  In die spanning van ‘n hof is dit partykeer iets aandoenlik.  Is dit partykeer iets aangrypend maar dit is maar nog ‘n aardse toneel. 

 

Maar as ons nou opkyk van die aarde en ons kyk na die hemel; ons kyk na die hemel se hofsittings en ek sien hierdie afgryslike aanklaer, hierdie moordenaar - Satan, wat alleen jou dood begeer, wat alleen jou ondergang begeer en wat staan met sy wettige klag - jy is verslaan. 

Het jy al skuldig gevoel voor God? Het u al u hand op u bors geslaan en gesê: “HERE, wees my arme sondaar genadig.  O, ek sê, HERE een van die dinge wat U moet terug bring in hierdie laaste dae is weer “sondebesef”, dat ons weer sal besef wat is sonde.       

Besef u, dit is sonde wat Jesus aan die kruishout genael het.  Maar dank God, dit het Hom ook my Advokaat gemaak.  O, en ek sien die Advokaat opstaan, o, en ek sien Hom my naam noem voor die Vader, maar doen Hy dit outomaties?  Tree die Advokaat sommer outomaties op vir die beskuldigde, nee, daardie advokaat word ontbied, die beskuldigde gaan na sy prokureur en hy reël vit hom ‘n advokaat.  Daar is lang tye wanneer jy saam met daardie advokaat in sy kantoor, jou saak vir hom verduidelik, jy stel hom aan en hy tree namens jou op. 

Luister; hierdie Advokaat, Jesus is sy Naam, Hy tree nie outomaties op nie.  Ek dink baie mense besef dit nie, baie kinders van God besef dit nie, Jesus tree nie outomaties op nie.  Ek moet Hom vra, ek moet Hom aanstel, ek moet na Hom toe gaan, ek moet sê: “HERE, ek is skuldig”.  Die Heilige Gees kom na my toe en die Heilige Gees oortuig my van sonde. 

Die moment wat die Satan soos ‘n weerligstraal my as te ware laat val het en net so vinnig voor God gaan staan; onthou hy kan nie daar met ‘n storie kom nie, hy sal dit nooit durf waag om voor God te verskyn met ‘n storie nie want hy het geen toegang tot die hemel nie, hy het geen regte in die hemel nie, hy is uitgewerp.  Hy kan net in die hemel kom as ‘n aanklaer.  Daarom kry hy jou om eers te sondig en soos ‘n weerligstraal staan hy - jou aanklaer, voor God. 

Maar prys die HERE, kind van God, dan kom die Heilige Gees en Hy oortuig jou van sonde.  Dan moet jy na Jesus toegaan en moet sê: “Here Jesus, ek, het gesondig, Here die duiwel het my gevang, o Here ek is skuldig, Here wees my genadig”.  Dan sê:

1 Johannes 1:9;

As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Dan staan die Advokaat op en Hy sê: “Vader, die klag van Satan is geldig”.

Geliefdes, ek vertel nie vir u ‘n storie nie, dit gebeur in die hemel.  Dit gebeur op hierdie oomblik.  Hierdie dinge is werklikheid.  U moet dit besef; Hy staan op en sê: “Vader hy/sy het gesondig maar Vader, hulle pleit om vergifnis.  Vader, Ek het die boete betaal.  Ek het die prys betaal, kyk na die gate in my hande, kyk na die gate in my voete, kyk na die wond in my sy.  Ek het die prys betaal”.

Prys die HERE!

Jy kry versoening, jy kry vergifnis, jy kry verlossing.  Die moment as die Advokaat sy pleidooi gelê het, daardie moment is die klag teen jou weg.  Op daardie moment verdwyn Satan uit die teenwoordigheid van God aangaande jou. 

Nou net ‘n kort sketsie van Job.  Wat het Job daarmee te doen? Hier is die venster wat God vir ons oopmaak.  Job was ‘n baie goeie man, Job was ‘n Godvresende man, Job was ‘n voorspoedige man, Job het God gedien in ‘n goddelose wêreld - ‘n heidense wêreld. 

Maar die heidense wêreld waar mense lewe deur die swaard en lewe deur roof, was Job die enigste man met wie daar nooit enige iets gebeur het nie.  Job se vee is nooit gesteel nie, Job se kinders het nooit verongeluk nie, Job het nooit siek geword nie. 

Nou loop Satan op en neer op die aarde, dit sê so.  Hy het dikwels gekom en dan klop hy aan Job se deur soos hy aan jou deur klop; en hy sê vir Job: “Job, hierdie ding van jou is te goed om waar te wees, Job hierdie ding van jou is teen die wet van gemiddelde.  Job jy het nou al die rooftogte ontvlug, hulle was nou al by jou buurman, die rower was nou hier langsaan, hy was aan jou regterkant, jou linkerkant, voor jou, agter jou, Job, maar net nie by jou nie. 

Môre gaan jy berig kry, môre is dit jou beurt Job.  Môre Job moet jy oppas.  Satan het vir God gesê, U het ‘n muur rondom Job gebou, dit is die wat daar niks met hom gebeur nie.  Breek net ‘n bietjie daardie muur af.

 

Intussen het die Satan na Job gekom en daar het niks gebeur nie, maar toe, en hier lê die geheim; luister, toe sê Job naderhand, dit was Job se hele ongeluk, hy sê ja, dit is waar: u sien Job het altyd op God vertrou, het God geglo maar Satan het dit met Job reggekry om te begin bang word en Job begin naderhand toegee aan Satan.  Hy sê:

Job 3:25;

As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. 

Job het begin vrees. 

Job het begin bang word.

Job het begin luister.

Job het begin sê, ja, dit is moontlik.

Het u geweet dat vrees een van die grootste sondes is wat ‘n kind van God kan pleeg.  As jy vrees, dan maak jy jou hemelse Vader tot ‘n leuenaar – God het belowe al sal die heuwels wankel en al sal die berge in die see gegooi word dat die wat op God vertrou die HERE sal hom hou in die holte van sy hand..

Prys die HERE!

Dit is waar u en ek moet kom in hierdie dae. 

Job sê, dit is waar, dit kan seker nie altyd met my goed gaan nie.  Die moment toe Job gevrees het, toe doen hy sy eerste sonde en daar staan Satan; wat het Satan die reg gegee om te staan voor God insake Job? Hy was ‘n vrome man, Godvresende man.  ‘n Vrome en Godvresende man oortree nie die wette van God nie. 

Satan kon nie voor God gaan staan aangaande Job, voordat hy nie eers iets reggekry het in Job se hart nie, dit is wat hy met jou doen en wat hy met my doen.  Hy kom eers en bewerk ons, ja, hy bewerk jou in jou woorde dat jy iets verkeerd sê, hy bewerk jou in jou gedagtes dat jy iets verkeerd dink in jou dade, dat jy iets verkeerd doen, dan is hy die aanklaer.  Nou goed, u ken die prentjie.

Toe sê die HERE vir Satan, nou maar goed; besef u dat God verplig was om dit te doen.  Vir my is dit ‘n aangrypende gedagte.   Die Here sê, nou maar goed, gaan tref vir Job maar jy sit net nie jou hand aan sy liggaam nie.  Ons ken die verhaal, Satan het toe soos ‘n weerligstraal die Sabeërs, toe die Chaldeërs, toe die weerlig uit die hemel, toe die orkaan uit die woestyn, die een boodskapper is nog nie eers klaar nie dan kom die ander en so gaan dit aan. 

 

Besef u dat Satan mense kan opwek om terrorisme te pleeg.  Besef u dat Satan mense kan opwek, bendes kan opstook om te gaan roof en te kan steel.  Hy het dit gedoen met die Sabeërs, hy het dit gedoen met die Chaldeërs.  Besef u dat Satan weerlig uit die hemel kan laat kom om ‘n huis of ‘n dorp te kan vernietig.  Dit is vir my so verskriklik; dan neem jy ‘n polis uit op jou huis, dan is daar ook ‘n klousule - “acts of God”: – “acts of Satan”. 

Orkane – Satan kan orkane opstook, hy het dit op gestook en op die huis laat val en toe Job homself weer kry toe staan hy net so, hy het nie kinders nie, hy het nie ‘n besittings nie, hy het niks.  Satan het dit gedoen maar ons het gesien hoe het dit gekom.  Daar was eers ‘n kraak in sy muur. 

Het daar al dinge u getref in u lewe, as u terug dink oor u lewe.  Kyk nou mooi, was daar nie ‘n oomblik, as u kan onthou, dat u eers bang geword het nie, was daar nie ‘n oomblik in u lewe – ek het ‘n snaakse gevoel daar gaan iets met my gebeur.  O, ek voel hulle gaan inbreek by my.  O, ek het ‘n gevoel ek gaan ‘n motorongeluk kry.  Ek het ‘n gevoel daar gaan iets met my kinders gebeur.  O, verskriklik! 

Die moment wat dit met jou as kind van God gebeur het, dan staan Satan al lankal voor God en kla jou aan.  O, ek het ‘n gevoel my man gaan aan my ontrou word, jy weet hy het ‘n baie mooi sekretaresse en ek het net gister in die “Sunday Times” en ek het vanoggend in die “Rapport” gelees, mag God verbied, ons lekker skinder koerante, vol van allerhande gedagtes.  O, kyk hier en kyk daar.  O, die kaal meisies en al hierdie dinge – gedagtes! 

Nou is jy vol gedagtes en daar is vrees by, daar is wellus by, daar is miskien allerhande planne by – Satan staan al lankal aangaande jou voor God.  O, mag die HERE vir u sensitief maak vir die Heilige Gees. 

Maar by dit alles het Job nie gesondig nie. 

 

Toe kom Satan en hy klop weer aan Job se deur.  Weet u wat maak hy toe met Job? Hy sê vir Job; u kan maar sê ek suig dit uit my duim, maar mag die HERE vir u genade gee om dit te sien, hy sê: “Job , jy is ‘n goeie man, Job jy het die HERE nie teleurgestel nie, jy het seker ver meer as ‘n miljoen Rand aan besittings verloor.  Job jy het sewe lieflike kinders gehad, al sewe is dood.  Dit is ‘n vreeslike ding om ‘n mens te tref, ek kan myself daarin dink. 

Maar Job, jy het nog nie sonde gedoen nie. 

 

Maar weet jy Job, waarom jy nog nie sonde gedoen het nie? Jy is nog gesond.  Jy weet Job as ‘n mens gesond is dan kan jy baie dinge doen.  Daar is baie wonderlike verhale van mense wat op een of ander manier bankrot gespeel het of skade gehad het maar wat gesê het (die wat nog genoeg karakter gehad het) ek is nog gesond.  Ek het my gesondheid, ek sal weer begin.  Hy het weer begin en het wonderlik dinge gedoen want hy het dit in hom. 

Satan kom by hom en sê: Job, jy kan weer begin, Job jy het hierdie toets weerstaan, kyk weer ‘n bietjie rondom jou bure (dit is nou in Job se gedagte).  Jy weet Job, vir ‘n mens om gesond te bly jou hele lewe deur is iets baie uitsonderlik, kyk na jou buurman so en so, kyk na daardie familielid van jou, jy weet op een of ander tyd het hy siek geword.

In die laaste tyd is daar ‘n snaakse soort siekte wat in hierdie omgewing is.  Dit is ‘n soort pok, dalk is dit griep, ja, maar dalk is dit ook boseswere.  Mense wat swere kry – dit is van sy kopvel af tot onder by die sole van sy voete.  Jy weet Job, die hele klomp lê al siek, net jý is nog nie siek nie.  Job netnou gaan jy daardie gejuk voel.  Job, netnou kry jy daardie eerste simptoom. 

Ongelukkig dink Job weer, dit is waar, dit is heeltemal natuurlik.  Weg is Satan en hy staan weer voor God.  God jaag hom nie weg nie, God mag nie as hy ‘n klag het nie.  God vra wat maak jy hier, het jy my kneg Job gesien, jy het hom opgestook en hy het nie gesondig nie.  Satan sê ja, maar huis vir huis, vel vir vel sal ‘n mens gee, Job is nog gesond.  Die HERE sê, nou maar goed, maak hom dan siek, - kan u sien waar siekte vandaan kom, dit kom nie van God nie, dit kom van die Satan.  Maar selfs Satan kan jou nie siek maak as God dit nie toelaat nie.  Dit begin ook weer by jou. 

Satan maak Job siek dat hy naderhand op die ashoop beland, maar prys die HERE, in alles het Job nog nie gesondig nie en aan God niks ongerymd toe gevoeg nie en hy het nog die HERE geloof en geprys.  Ons dank die HERE, uiteindelik het Job oorwinning gekry toe hy begin bid het vir sy vriende. 

Dank die HERE geliefdes nadat alles wat die HERE oor Job toegelaat het, sê dit in die laaste hoofstuk: “Die einde van Job was beter as sy begin”. 

Prys die Naam van die HERE. 

O, mag God genade gee dat Hy ‘n venster in die hemel oopgemaak het, ‘n venster in u eie hart.

Kom ons staan.

Kom ons wees biddend voor die HERE.

Hoe staan die saak met u;

Hoe staan die saak met u voor God;

Hoe dikwels gee u nie vir die duiwel ‘n wettige aanklag voor God nie;

Hoe dikwels het u nie al gesê, ag, kyk wat het die HERE nou weer aan my gedoen nie.  Dit was nooit die HERE nie, dit was die duiwel.  

O, geliefdes, God het vir u lig gebring; lig gebring in u besef en in u begrip oor die onsienlike.  Sal u nie opstaan dat ek vir u ‘n gebed doen nie, net daar waar u staan gaan ek vir u bid. 

Die boodskap het miskien langer aangehou as wat ek bedoel het maar ek wou vir u ‘n lering gee uit God se woord.  Ek wil vir u iets laat verstaan dat u die HERE kan vrees en dat u nie kan speel met sondes nie.  

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533