new-top-banner-english

Die toekoms van Suid Afrika

Die Christen se Toekoms

Vriende, soos dan vir u afgekondig, begin ons vanaand met die eerste van ons reeks inverband met “Wat is die toekoms vir Suid Afrika.”  En vanaand meer in die besonder, wat is die Christendom se toekoms.  En ek wil met u ‘n kort gedeelte uit die HERE se Woord lees en my Skriflesing wil ek neem uit:

1 Thessalonicense 5:1-11;

1          MAAR oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;

2          want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.

3          Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid - dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

4          Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.

5          Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

6          Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

7          Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.

8          Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

9          Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus

10         wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.

11         Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.

 

Ek lees vir u weer die derde vers.

“Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid - dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou - - - -”. 

 

Liewe toehoorders, wêreldgebeure staan onder die dwang van ‘n onstuitbare momentum en ‘n onkeerbare dwang.  Niks in hierdie wêreld het groter krag as ‘n profesie waarvan die tyd van vervulling aangebreek het nie.  Ons glo daar is magtige dinge wat geprofeteer is vir hierdie tyd waarin ons lewe en niks gaan dit keer nie, en niks gaan dit stuit nie.  En wanneer ons so na die wêreld kyk en ons kyk na elke openbare uiting, of dit op kerklike gebied is, en of dit op politieke gebied is, of ekonomiese gebied, of op watter gebied ook al, dan is daar ‘n neiging en daar is ‘n vertolking van God se Woord wat eeue gelede ‘n verkeerde koers ingeslaan het.

 

‘n Liberale koers en heeltemal ‘n misleidende koers wat ons beide in die kerk en in die politiek absoluut onvoorbereid en ontoegerus gemaak het vir hierdie klimaks tyd waarin ons lewe, en daarom is dit so belangrik dat u na hierdie saak sal luister soos ons dit vir u stel.  Ek gaan vanaand en in hierdie drie aande, gaan ek groot dinge vir u sê en ek wil hê u moet waarlikwaar nugter daaroor dink. 

 

Liewe vriende ons lewe in ‘n sensitiewe, en in ‘n emosionele tyd.  Ons lewe in ‘n tyd waar daar baie maklik geskree word “rassisme!” in baie van hierdie slagkrete.  Maar ons moet baie mooi kyk, het die Bybel nie werklik ‘n ras wat God uitverkies het nie!  Mense praat tot vandag toe nog oor die algemeen van die uitverkore nasie of die uitverkore ras en dan bedoel hy natuurlik daarby die Jood.  Nog nooit het ons gehoor dat iemand ooit daaroor geskree het nie. 

 

Maar as jy dan kom in hierdie tyd, en jy neem God se Woord en jy vra mense: “Dink tog net ‘n bietjie nugter en dink tog net ‘n bietjie kalm vir ‘n paar oomblikke dat ons met julle kan praat; sodat julle,,julle emosie, julle verstand laat oorrompel en ons sê vir hulle kom ons kyk ‘n bietjie of dit werklik die Jood is wat die uitverkore volk of ras is.  As dit dan nie die Jood is nie en die Bybel praat van ‘n uitverkore volk, wie is dan daardie volk?  Veral as vir daardie volk ‘n eindbestemming toegesê is en dat daardie eindbestemming vandag is. 

 

Dit is van die uiterste belang en dit is ook logies om te verstaan dat die duiwel God se plan wil dwarsboom.  In hierdie Godsplan het die uitverkore ras ‘n prominente posisie wat vir die duiwel mikpunt en teiken nommer een sal wees!  Sy teiken nommer een sal dan natuurlik wees as hy dan hierdie uitverkore ras kan elimineer, as hy hom kan uitwis dan het hy die totale Godsplan omvergewerp, en het hy dan in sy doel geslaag, en dit is in baie min woorde die opsomming van die betekenis van hierdie hele tyd waarin ons vanaand lewe. 

 

My volgende punt wat ek voel wat van die uiterste belang is wat ‘n mens aan moet dink en elke persoon wat miskien die geskiedenis bestudeer, (ek dink die meeste van ons het geskiedenis op skool geneem) sal hierdie feit baie goed in gedagte moet hou dat daar ‘n kontinuïteit in die geskiedenis is.  Liewe vriende, geskiedenis is nie ‘n klomp los klippe wat rondgegooi en wat ook deurmekaar geskommel kan word nie. 

 

Die geskiedenis is ‘n aaneenlopende stroom, en as ons dit moet ignoreer dan sal ons nie die betekenis van die tyd verstaan waarin ons lewe nie, en ek voel diep in my hart baie sterk oor hierdie saak; dat in hierdie belangrike tyd waarin ons lewe, beide op kerklike gebied en op politieke gebied, word hierdie feit nie in ag geneem nie.  Ons praat baie van die Christendom, ons praat baie van geregtigheid.  Ons praat baie van liefde en dat God liefde is, maar as ons na die kontinuïteit van die geskiedenis kyk, dan sien ons dat hierdie God van liefde, en ek sê dit met al die eerbied wat onse God toekom, dan het hierdie God van liefde partykeer op die mees drastiese wyse opgetree.  Dan het hierdie God van liefde partykeer sy oordele op geweldige wyse op hierdie aarde uitgegiet. 

 

Dikwels ook op daardie uitverkore ras wat die Bybel van praat wat Israel is.  God het dikwels afgemaai onder Israel, en tog is God liefde.  En wanneer ons dan verder na die Bybel kyk dan sien ons daar staan weer so ‘n afmaaiing vir ons voor die deur.  Dit lyk vir my asof ons hierdie dinge wil ontduik, ons kop in die sand wil steek en hierdie dinge nie wil sien nie, of waarhede en feite nie op hulle name wil noem nie.  Vir wie is ons bang?  Ons moenie onverskillig wees nie, maar ek wil ‘n honderdmaal sê, ek vrees God ‘n honderdmaal, maal honderdmaal, meer as wat ek die mens vrees.

 

Die Bybel sê dis ‘n vreeslike ding om te val in die hande van die lewende God, as ek dus die kontinuïteit van die geskiedenis; as ek die aaneen lopenheid van die Godsplan ignoreer ter wille van die sogenaamde stabiliteit, ter wille van sogenaamde vermyding van konfrontasie, dan maak ek ‘n verskriklike groot fout.  Want daar is net een groot heerlike waarheid wat ons sal beskerm in hierdie tyd en dit is die waarheid self, maar as ons die waarheid ontduik en ons loop agter die leuen aan, dan sal die leuen ons in elk geval vernietig. 

 

God het vir Homself ‘n volk uitgekies, ons sien dit in die Ou Testament.  Daar is geen twyfel daaromtrent dat God ‘n uitverkore volk in die dae van die Ou Testament gehad het, en dat daardie uitverkore volk Israel was en dat daardie uitverkore volk nasies gehad het wat hulle vyande was, ek vra vanaand die vraag wat het van hulle geword? Ek vra u die vraag vanaand, kom ons vra eers wat het van hierdie uitverkore volk Israel geword? 

 

Die meeste mense sê vandag dit is die Jood.  Die meeste mense sê, daar is hy in Palestina, of in Israel soos dit vandag genoem word.  As jy hulle gaan vra: “Is julle seker dat dit waarlikwaar die ou volk van die Bybel is?” dan sê hulle “ja!”.  Maar as jy dit dan gaan toets op grond van die Bybel en die geskiedenis en vir Joodse gesaghebbendes self, dan sê die Bybel en die geskiedenis en die Joodse gesaghebbendes: “NEE”; en dis alles in daardie boek van my geskryf wat ons vanaand voor u gelê het.  Daardie boek is hier in die middel sestiger jare geskryf. 

 

Teoloë, volkekundiges, allerhande wetenskaplikes het nou amper twintig jaar gehad om dit onder oë te neem.  Baie skelwoorde is al teen my uitgebring, maar nog nooit het een van hulle na my toe gekom of vir my ‘n brief geskryf en vir my gesê: “daar is jou feite verkeerd” nie.  Maar in elk geval, ek kan nie daarop ingaan nie, want dit sal teveel tyd neem.  Maar as u dit vir uself wil uitmaak kan u dit in daardie boek lees, ons het natuurlik baie kassette daaroor.

 

Maar gaan jy nou na die feite dan sal ek net vir u sê wat die feite is. 

Die feite is dat die Jood vandag:

In die eerste instansie is hy basies eers ‘n nakomeling of afstammeling net van die twee stamme Juda en Benjamin. 

Tweedens het in hierdie afstammelinge van Juda en Benjamin deur die loop van die eeue verskillende vreemde nasies hulleself by die Jodedom gevoeg en het hulle daardeur die Jodedom se bloed vermeng. 

So bv. hier min of meer 125 jaar voor Christus, in die tyd van ‘n sekere hoë priester, - - - 

(die mense wat hulle geskiedenis ken sal weet waarvan ek praat, maar u kan dit self gaan nalees in enige goeie biblioteek as u wil)

- - - - was daar ‘n hoë priester met die naam van Johannes Hyrcanes en hy het met geweld die Edomiete by die Joodse Nasie geïnkorporeer.  Hy het hulle met die swaard verslaan en hy het hulle toe by die Jodedom ingevoeg. 

So het daar ook ander verskillende groepe van vreemde nasies by die Jodedom ingekom.  So vind ons bv. na Mórdegai en na Haman, en u kan dit self lees in Ester; dit sê dat daar so ‘n groot vrees vir die Jode gekom het nadat Haman opgehang was, dat baie van daardie mense hulleself Jode genoem het uit vrees vir die Jode, hier in die agtste eeu na Christus (en dis geskiedkundige feite en dit word herken deur die Jode self). 

 

Die van u wat belang stel, daar is nou onlangs ‘n boek gepubliseer deur Arthur Koestler wat self ‘n Jood is; hy het geskryf oor “The Thirteenth Tribe” en waar hy jou gewys het hoedat hierdie Khazare hulleself ook by die Jode gevoeg het, en dit was ‘n groot nasie in daardie tyd in die suide van Rusland.  Hulle het die Joodse geloof aangeneem en sodoende het hulle ook Jode geword.  Sodat, (om dit nou kortliks vir u te stel), sê die Joodse gesaghebbendes vir onsself; dat nege tiendes van jou mense wat vandag Jode genoem word nie eers Jode is nie, hulle het nie ‘n druppel Israel bloed in hulle are nie, en tog word hulle genoem “die uitverkore volk van God.”  Dit is amper al benaming van uitverkore volk wat vandag in hierdie geskepte sogenaamde rassistiese klimaat nog toegelaat word.  Maar wat het van die ander tien stamme geword?

 

Na die dood van Salomo onder die bewind van sy seun Rehábeam het die twaalf stamme in twee stukke geskeur.  Die een stuk het die huis van Juda geword waaruit die Jode later ontstaan het, die ander tien stamme het weggeskeur onder Jeróbeam.  Hulle was later in Assiriese Ballingskap weggevoer vanwaar hulle nooit weer teruggekeer het as ‘n nasie na Palestina toe nie, ek praat nie van enkelinge nie.  En in die loop van tyd het hulle uit daardie ballingskap onder die Meders en Perse ontsnap en hulle het hulle pad begin baan deur Europa.  Maar toe hulle in ballingskap weggevoer is, toe het die Assiriërs wat hulle in ballingskap weggevoer het, hulle naam verander en instede van dat hulle die huis van Israel was het hulle, hulle genoem “die huis van Omri.”  En sodoende het hulle vir die geskiedenis tot ‘n groot mate verlore geraak, maar nie vir hierdie Assiriese inskripsies wat op hulle monumente uitgebeitel was nie.  En so het hulle naderhand, toe daardie ryk opgebreek het, deur Europa begin trek. 

 

Ek weet dis nou die saak wat mense kwaad maak en wat ek nie tyd het om op in te gaan nie; maar wat ek u waarlik vra, as u werklik wil weet in hierdie tyd, en u sal sien watse betrekking dit op die Christendom het, ek kom daarna, dat hierdie nasies, toe hulle begin trek het en toe hulle begin uitsprei het was dit net min of meer in die tyd toe die Here Jesus gebore is.  Nou toe die Here Jesus gebore is, toe sê die Here Jesus vir sy dissipels, moenie gaan na die heidene nie, moenie gaan na ‘n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

 

Hierdie huis van Israel was daardie tien stamme wat weggebreek het van die huis van Dawid na Rehábeam en weggebreek het van Juda, en dus weggebreek het van die Jodedom en wat nie teenwoordig was in Palestina toe Jesus gekruisig is nie.  Dis toe die Jode gesê het: “weg met Hom, weg met Hom, kruisig Hom, kruisig Hom.  Ons het geen ander koning behalwe die keiser nie”, toe was die tien stamme nie daar nie. 

 

Hulle was dus nie verantwoordelik vir daardie vloek wat die Jode toe op hulle geroep het toe hulle gesê het laat “Sy Bloed” op ons, en op ons kinders kom nie, dit was net die Jode wat dit gesê het.  Daardie tien stamme was toe aan die beweeg.  Hulle was daardie tyd (hulle het losgebreek van hulle ballingskap onder die Meders en die Perse) en hulle was in daardie tyd in groepe.  Sommige van hulle was in hierdie gebiede wat vandag bekend staan as Turkye en ook hierso in dele van Griekeland en die ander groepe het reg noord begin beweeg naderhand deur Suid Rusland en so het hulle, hulle pad gemaak, maar dit het eeue geneem en hierdie verskillende groepe was natuurlik duisende kilometers uitmekaar verwyder, en hulle het natuurlik vir mekaar vreemd geword.  En hulle het in verskillende groepe van nasies ontwikkel. 

 

Maar dit is wonderbaarlik dat hulle almal noordweswaarts beweeg het oppad na Wes Europa.  Hierdie dissipels van die Here Jesus het op hulle spoor gegaan.  Dit is merkwaardig, en dit sou nou baie goed gewees het as ek ‘n kaart vir u gehad het.  Maar u kan in ‘n kaart agter in u eie Bybel kyk en u sal sien as u bv. Paulus se drie sendingreise neem, sal u sien hoedat daardie sendingreise net gekonsentreer was op daardie gebiede, u kan amper sê rondom die Oostelike Middellandse See.  Hier deur Wes Turkye soos ons hom vandag ken, en verder op so entjie in Griekeland en dan weer terug.  Want dit was daar waar hierdie tien stamme hulle self bevind het, en dat dit hierdie nasies is wat die Christelike geloof aanvaar het. 

 

As ons dan terugkyk oor die afgelope tweeduisend jaar; het dit u nog nooit opgeval, dat vanaf die tyd van pinkster, van die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees en die sending van die dissipels van die HERE om die evangelie te gaan verkondig, het daardie dissipels nie Afrika ingestorm nie, hulle het nie China toe gegaan nie, hulle het op die spoor van hierdie tien stamme gegaan.  Deur die loop van die geskiedenis vind ons dat daar net een groep van volkere was, wat Christen Nasies geword het, niemand kan dit betwis nie, dit was net jou Blanke Wes Europese Nasies wat Christen Nasies geword het. 

 

Hoekom het daar nooit Swart Nasies Christene geword nie, hoekom het die Chinese nooit Christen Nasies geword nie?  Ek sê vir mense so baiekeer, as jou evangelie dan ewe beskikbaar was vir alle nasies, en alle nasies ewe vatbaar was vir die evangelie, dan moes jou grootste Christelike Kerk vandag in China gewees het.  Want dis jou mees talryke volk, maar jou persentasie ware Christene is ‘n druppeltjie in die emmer in China.  Dieselfde in Indië.  Om nie eers te praat van Afrika nie.  Maar dis jou Wes Europese Nasies wat Christen Nasies geword het.  Ek erken, ons is vandag in ‘n verskriklike vervalle toestand, ek erken dit, maar dis nog die nasies wat staan vir die Christendom, dis nog die nasies wat die Here Jesus in hulle grondwet erken. 

 

Dis nog die nasies, kyk maar enige kronings plegtigheid.  Nie baie lank gelede nie het Koningin Beatrice in Nederland koningin geword; as u miskien nog kan onthou, toe Koningin Elizabeth II, Koningin van Engeland geword het.  In elk geval, nie baie lank gelede nie het Prins Charles met Lady Diana getrou en daardie huweliksplegtigheid is oor die hele wêreld gebeeldsaai.  Wat is die mees kenmerkende eienskap van daardie huwelik? - die Christelike aard, die Christelike karakter daarvan.  Dit het alles gekonsentreer rondom die Here Jesus. 

 

Kan u so ‘n troue sien êrens in Afrika?  Kan u so ‘n troue sien in China?  Kan u so ‘n troue sien in Indië of in enige ander land?  Het dit dan ons mense nog nooit opgeval dat dit nie maar sommer net so kon gewees het nie, dat dit nie maar so terloops kon plaasgevind het nie?  Nee, daar is ‘n betekenis daarvoor as ons dus terug gaan na die geskiedenis.  Ek het vir u gesê Israel van die Bybel, die Twaalf Stamme, het vyande gehad.  Of dit nou die Filistyne was of die Moabiete of Ammoniete of Hetiete of Jebusiete, noem hulle wat u wil!  Wat het van daardie nasies geword?  Het hulle in die niet verdwyn?  En Israel?  Wat het van Israel geword?  Israel vind jy vandag in daardie tien stamme in jou Wes-Europese Nasies.  Israel was die volk van God in die dae van die Ou Testament.  Watter groepe van nasies is werklik die volk van God vandag soos ek vir u gesê het, wat die Here Jesus erken? 

Jou Wes Europese Nasies. 

Is dit toevallig? 

Gaan jy nou na die ander kant. 

Watter nasies wou vir Israel, die Twaalf Stamme uitwis as hulle dit kon regkry in die dae van die Ou Testament.  Hierdie nasies wat ek genoem het, Kanaäniete, Jebusiete, Feresiete, Moabiete, Ammoniete ens. 

 

Watter groepe van nasies wil vandag die Blanke uitwis? 

Kyk maar rondom jou, kyk na jou Swart Nasies, kyk na jou Geel Nasies, kyk na jou Oos Europese Nasies met ‘n Turks Mongoolse inslag.  Presies dieselfde vyandskap.  Daar is jou kontinuïteit van die geskiedenis.  Gaan jy na die Ou Testament, God was net genoem die God van Israel.  God was nooit genoem die God van die Filistyne of die Kanaäniete of die Moabiete of die Feresiete of wat ook al nie, daardie nasies het hulle eie afgode gehad. 

Net Israel was God se volk! 

Wie is vandag God se volk as nasies? 

Jou Blanke, Wes Europese Christelike Nasies! 

Is dit toevallig? 

Ek hoop, deur die genade van die HERE het ek die grondslag gelê vir my verdere gedagtes.

Wanneer ons nou gaan na die roeping van Abraham, en dit is so ‘n ingewikkelde saak hierdie omdat dit so eenvoudig is en so verkeerd voorgestel is.  Oor die algemeen vandag as jy van Abraham praat dan sê hulle “Abraham die Jood”.  Abraham was nooit ‘n Jood nie, daar het nog nooit eers Jode bestaan in Abraham se tyd nie.  Die Jood kom van die huis van Juda.  En Juda was nog nie eers gebore in Abraham se tyd nie.  Abraham moes nog eers vir Isak hê, en Isak moes nog eers vir Jakob hê, en Jakob moes eers vir Juda hê, (wat maar een van die twaalf seuns was), dis waar die woord Jood vandaan kom. 

 

Nou word daar gesê, “Abraham die Jood”.  Ja, ons kan miskien glimlag daaroor, maar dit is van uiterste belang.  Hier lê jou tragedie, hier lê jou hele verkeerde grondslag vandag vir jou prediking van God se Woord.  Vir jou insig en begrip, vir jou profesieë van die eindtyd, want God het onder andere wêreldheerskappy aan Abraham belowe, nou word dit gesê: “nou goed, die Jood is Abraham vandag; eintlik behoort wêreldheerskappy dus aan die Jood”.  En liewe vriende, dis die mikpunt van die Jood.  Dis die mikpunt van jou Sionisme, omdat hy vir homself daardie erfenis toeëien en hy word daarin voorgepraat deur feitlik alle Christelike Kerke.  Mag die HERE genade gee; ons onderwerp is so geweldig en ek het so baie om u mee te deel dat ek nie baie tyd hieraan kan bestee nie, maar ek kan maar net bid dat die HERE u verstand sal open en dat u kan besef wat die implikasies daarvan is vir hierdie tyd.  Maar ek lees eers vir u die roeping van Abraham. 

Génesis 12:1-3;

1          EN die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

2          En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.

3          En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

 

Nou word dit net so uit Génesis 12:1-3, geneem en net so op die Jood toegepas, en dis hier waar hierdie verskriklike dwaling uit voortkom.  Abraham was nie ‘n Jood nie en hierdie beloftes was ook nie vir die Jood nie.  Dit was vir Abraham en vir sy nageslag.  Kom ons kyk nou bietjie, en ek wil hê ons moet werklikwaar onsself losmaak van enige emosionele denke en gedagtes.  Die HERE het vir Abraham gesê:  “en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word”.  Die HERE ken my hart, ek werp geen refleksies nie, ek staan hier en ek staan vir die afgelope 26 jaar net vir die waarheid, nie om iemand af te kraak of sleg te maak nie, maar om die waarheid uit te bring, want as ek dit nie doen nie, wie doen dit? 

 

Maar ek vra die vraag.  Liewe toehoorders, was die Jood vir die wêreld ‘n seën?  Die Jood was vir die wêreld nog altyd net ‘n vloek.  En dis ‘n verskriklike woord om te sê, maar dis die waarheid.  Die Jood het vir Jesus doodgemaak, die Jood het gelieg, en die Jood het die wagte omgekoop toe Jesus opgestaan het uit die dode en vir hulle geld gegee en gesê: “julle moet vir hulle sê Jesus se dissipels het sy liggaam kom wegsteel. 

 

Dwarsdeur die eeue tot vandag toe erken die Jood as nasie nog nie vir Jesus as die Christus nie.  Hulle erken nie dat Jesus van Násaret wat uit Maria gebore is die Messías was nie.  Van daardie tyd af tot vandag toe probeer die Jood nog die Christendom doodmaak.  Van daardie tyd af tot vandag toe nog as jy agter elke werklike Antichris Beweging gaan kyk sal jy ‘n Jood daaronder vind. 

 

Liewe vriende ek weet dis ontplofbare dinge om te sê in ‘n tyd soos hierdie, maar dis die waarheid en ek sê dit met geen haat in my hart nie, maar ek sê dit omdat dit God se Woord is.  Maar ek wil u nog meer vra.  Wat van die nie-blanke volkere, kom nou, dink nou nugter.  Was hulle vir die wêreld ‘n seën?  Was jou swartes vir die wêreld ‘n seën, was enige van jou gekleurde nasies vir die wêreld al ‘n seën?  Hulle was meer van ‘n vloek vir die wêreld as ‘n seën.  Daar is net een groep van volkere en dit is hierdie Wes Europese Volkere wat die Christendom aanvaar het hierdie afgelope 2,000 jaar, ek weet ons is ook nie waar ons moet wees nie, maar ek sê vir u, en ek vra u om helder te dink, ek sê dit vir baie mense: stel vir uself ‘n hand voor wat uit die lug uitkom en jou Westerse Blanke Protestantse Nasies uit die wêreld wegneem. 

Wat bly van jou Christendom oor?; 

Wat bly van jou beskawing oor?;

Wat bly van jou werkverskaffing oor?; 

Sê vir my!

 

Ek wil vir u sê, binne die volgende paar maande, dan sterf die wêreld van honger as jou Wes Europese Blanke uit die wêreld weggeneem word.   Wat jou Christendom betref, met die sambreel beskerming bv. wat ‘n NG Sending Kerk van die NG Kerk ontvang het, onder die leiding van ‘n Allan Boesak.  Wat besluit hulle op hulle Sinode? 

Hulle besluit hulle aanvaar Swart Teologie.

Weet u wat Swart Teologie is? 

Weet u dat Swart Teologie ontstaan het uit die beweging - die “Black Panther Beweging” en al die soortgelyke organisasies in Amerika met Stokely Carmichael wat hier in die sestiger jare die stede van Amerika afgebrand het en groot vergaderings gehou het; die Swartes geleer en opgesweep het hoe om die Blankes dood te maak, hoe om gif in hulle koffie te gooi en al daardie soorte van dinge; daaruit het jou Swart Teologie ontstaan, omdat hulle aan die “Black Power” ‘n Christelike kleur wou gee.  Dis die Swart Teologie en dit is aanvaar op die Kleurling Kerk, die NG Sending Kerk waarvan Doktor Allan Boesak nou onlangs die president gemaak is van die wêreldbond van Gereformeerde Kerke.  U kan sien die neiging van jou nie-blanke denke op godsdienstige gebied. 

 

Neem jou Blanke uit die wêreld weg met sy Christelike leiding en wat word van jou Christelike geloof.  Jou Christelike geloof verval in ‘n verwronge toestand van voorvaderlike geesteaanbidding en heeltemal ‘n verwarring, verwringing, van die ware Evangelie van die Here Jesus Christus. 

Dan vra ons die vraag, en dit is die tema van hierdie reeks van drie aande:

“Wat is die toekoms vir Suid Afrika?” 

En veral, wat is die toekoms vir die Christendom?  

Ek wil vir u sê, val die Christendom in Suid Afrika, val die Christendom in die Weste.  Daarom is dit tyd vir u en vir my om tot ontwaking te kom.  Daarom is dit tyd vir u en vir my om vir onsself te begin dink en nie aan te hardloop agter wat die Teoloë en die Politici vir ons sê nie.  Ons moet kyk wat God se Woord vir ons sê.  Die HERE het vir Homself daardie volk uitgekies, dis die enigste volk, en dit nog in hierdie toestand; ons is vér vanwaar ons behoort te wees.  Is u verbaas dat ons Christendom in die toestand is wat ons vandag in is, met so ‘n lering? - wat heeltemal afwyk van die Woord van God. 

 

Wanneer u nou by die Here Jesus self kom en die Here Jesus sê: “Ek is nie gestuur, behalwe na die verlore skape van die huis van Israel nie, dat wanneer jy kyk na die HERE se dissipels, kyk jy na Jakobus, kyk jy na Paulus, kyk jy na Petrus en jy gaan die sendbriewe van die Bybel deur, en u wil dit ondersoek, ons het dit vir u alles opskrif, dan sal ons vir u wys dat daardie Korinthiërs; Galásiërs; Efésiërs ensovoorts; dat al daardie mense was nie ‘n klomp heidene in die sin dat hulle nie Israelities was nie.  Daardie mense was almal van hierdie Tien Stamme wat toe in die verstrooiing geraak het.  En die HERE het juis sy dissipels gestuur om hulle te gaan soek en vir hulle die blye nuus te gaan bring dat Messías, hulle Koning gekom het, dat Hy vir hulle die prys aan die Kruis van Gólgota betaal het, dat Hy hulle versoen het met sy kosbare bloed, dat hulle wat Lo-Ammi geword het, wat afgesny was van God as gevolg van hulle afgodery, dat hulle kon terugkom! 

 

Ek wil vir u sê, liewe vriende, dis die boodskap van hierdie tyd!  Ek weet dis radikaal anders as wat daar vandag verkondig word.  Vandag word daar verkondig: “evangeliseer die wêreld, dis ons enigste hoop, maak versoening, vermy konfrontasie!”  Ek is die laaste een wat konfrontasie ter wille van konfrontasie wil soek.  Want dit beteken niks, maar ek sê, kom ons staan vir die waarheid soos die profete vir die waarheid gestaan het.  Soos die Here Jesus voor Pilatus gestaan het en gesê het, hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig.  Hulle het Hom dood gemaak, maar die derde dag het Hy opgestaan.  Hulle het die HERE se dissipels doodgemaak, maar daardie dissipels het die waarborg van ‘n wederopstanding, hulle het die waarborg van ‘n ewige lewe. 

 

Ek sê vir hierdie gehoor groot, groot dinge, en mag God genade gee dat u dit nie van u skouers sal afskud nie.  U moet terug kom na die waarheid.  Ek praat nie groot nie, ek sal net soveel genade nodig hê as u wanneer hierdie ding wat sekerlik aan die kom is gaan gebeur, maar u glo as u ‘n Christen is, glo u saam met my dat as u sterf in die geloof en u sterf in die waarheid en nie vir ‘n kerk dogma nie, sal die HERE u weer opwek en sal u saam met Hom in sy Ewige Koninkryk regeer waar al die trane afgedroog sal wees.  Waar nasies nie meer sal leer om oorlog te maak nie, waar die swaarde verander sal word in pikke en die spiese in snoeiskêre, waar die wolf en die beer saam sal wei met die lam en die koei en die leeu sal strooi eet soos die os en waar nasie nie meer sal leer om oorlog te maak nie.  Kom, huis van Jakob sê die HERE se Woord laat ons wandel in die weë van die HERE. 

 

Ons moet vir ons mense sê dat ons is daardie uitverkore volk.  O. dit maak die wêreld boos, o, hierdie “white tribe” dis iets verskrikliks, maar dis die waarheid.  Nie om ons bors daaroor uit te stoot en nou op ander neer te kyk nie, maar juis om in diepe ootmoed voor God te staan en te sê HERE, ons is al die tyd daar, dieselfde diensvolk wat u vir u geroep het in die dae van die Bybel. 

Kom ek lees vir u so ‘n paar gedeeltes uit die HERE se Woord. 

Jesaja 41:8-10;

8          MAAR jy, Israel, my kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend,

9          jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie.

10         Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

 

Hier is ‘n uitverkiesing!

Hier is jou uitverkiesing!

Jou uitverkiesing van die Bybel is ‘n uitverkiesing van ‘n volk en daardie volk is Israel en daardie volk het kontinuïteit!

 

Ek herhaal dit ook weer, liewe toehoorder, u moet daarna kyk.  U kan nie die geskiedenis sommer in los brokkies rondgooi nie, u sal dit nooit verstaan nie.  Hierdie Israel met wie God ‘n ewige verbond gemaak het, aan wie God onherroeplike beloftes gemaak het, daardie Israel is vandag jou Wes Europese en verwante nasies.  Dit is die suiwer element van daardie nakomelinge van die ou pelgrim vaders en die ander uit Europa wat hulle in die Verenigde State en in Kanada gevoeg het, die wat uitgewyk het na die ou voormalige, soos dit bekend was in die Britse Ryk – “Dominiums”, dit is natuurlik Kanada, Suid Afrika, Australië, Nieu-Seeland, en natuurlik al die ander wat daaruit voortspruit. 

 

Kan die duiwel daarin slaag om hierdie volk te vernietig, dan het hy die Godsplan verydel, en hoe wil hy dit doen?  Op twee maniere.  Die een manier is met brute uitwissing.  ‘n Atoom oorlog, ‘n oorstroming van die heiden om ons plat te trap en ons kele af te sny en klaar te maak met ons en soos dit sê in Psalm 83 “hulle hou geheim saam raad sodat hulle ons sal afsny sodat ons geen volk meer is nie”.  Dis die een manier.  Die ander manier is om ons identiteit van ons weg te neem deur ons te verbaster.  As ons verbaster word met alle respek, die HERE weet, ek het nou geen bybedoelings hierby nie, maar omdat hierdie persoon wat ek nou gaan noem so ‘n prominente persoon is sal dit vir u ‘n goeie illustrasie wees en dis al bedoeling wat ek nou het met dit wat ek nou gaan sê.  En ek weet as hy dit hoor gaan hy woedend wees.  Neem bv. vir Allan Boesak.  Hy is ‘n Kleurling, wat is sy identiteit?  Hy het geen identiteit nie, hy is ‘n identiteitlose mens en so is jou Kleurling  Dit is een van die redes waarom jou Kleurling van die mees onstabiele persone in die wêreld is.  Jy kan vir die Kleurling baie jammer kry, maar jou jammerte moenie vir jou bring om hom nou een van jou te maak nie, netnou is jy ook ‘n Kleurling.  En netnou het jy ook nie ‘n identiteit nie, en as jy nie ‘n identiteit het nie, het jy nie ‘n roeping van God nie want dan is jy nie meer Israel nie. 

 

Soos ek baie keer vir mense sê, sê nou bv. ‘n Blanke, kom ons vergeet ‘n Suid-Afrikaner, kom ons neem iemand van oorsee.  Sê nou maar ‘n suiwer Engelsman neem ‘n suiwer Zulu vrou as vrou en hulle trou met mekaar.  Daardie kind, wat is daardie kind?  Is daardie kind ‘n Engelsman?  Nee!  Is daardie kind ‘n Zulu?  Nee!  Daardie kind is ‘n Baster.  Daardie kind is ‘n mengelmoes, daardie kind het sy identiteit verloor.  Pas dit nou oor die algemeen toe en sê al die Zulu vroue trou so en al die Zulu mans trou weer met Blanke vroue ens. Verdwyn jou Zulu Nasie, en sê nou maar dis met die Engelse Nasie, verdwyn jou Engelse Nasie, dan het jy nie meer ‘n Zulu Nasie nie en ook nie ‘n Engelse Nasie nie, jy het ‘n Baster Nasie met geen identiteit nie.

 

God het vir Homself ‘n spesifieke volk uitgekies met ‘n spesifieke identiteit.  Kan die duiwel dus daarin slaag om hierdie volk sy identiteit te ontneem, is dit klaar met jou Christendom.  Wat is die toekoms vir Suid Afrika?  Ek wil vir u sê, as dit hierdie huidige trant moet volg dan is ons toekoms ‘n Baster volk en is dit klaar met jou evangelie.  Ek sê weer, as jou NG Sending Kerk reeds nou al onder hierdie omstandighede Swart Teologie kan aanvaar as dogma en al die ander dinge wat hulle met hierdie onlangse Sinode aanvaar het, dan is dit klaar met die Christendom.  Dan is daar geen toekoms vir die Christendom nie.  Jou Christendom se toekoms is onlosmaaklik verbonde aan jou Blanke wat daardie nakomeling is van daardie Israel volk van God in die Bybel. 

 

Ek vra mense, nie om my sleg te maak nie, dit het ek genoeg van in die afgelope 26 jaar en ek wil vir mense sê, met slegmakery wen jy nooit ‘n argument nie.  Kom neem die feite, kom praat met my, kom laat ons sit rondom God se Woord, neem my boeke neem my kassette en wys vir my waar ek ‘n fout maak.  Liewe vriende, dis ernstige sake hierdie.  U kan nie uit hierdie vergadering uitstap, of wie later na hierdie kassette sal luister, na hierdie Videoband sal kyk, die HERE weet, God sal jou nooit met rus laat nie, u sal dit nie van u kan afskud nie, u sal hierdie saak vir uself en tussen u en God moet uitmaak.

Jesaja 43:1-3;

1          MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

2          As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere - hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.

3          Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.

 

“Omdat jy kostelik is in My oë - - - -” ensovoorts.

Liewe vriende, God praat nie hier met die Jode nie, God praat met Israel - sy volk.  Die suiwer Jood - wat suiwer Juda bloed of Benjamin bloed in sy are het; kan sekerlik hulleself hierby insluit, maar dan is hulle maar een twaalfde, as hulle uit enige van hierdie stamme kom, en nêrens, nêrens sal u vir my, uit die Bybel wys, dat God sy belofte en sy verbond net met een twaalfde van Israel gemaak het nie.  Hy het dit met die volle Twaalf Stamme gemaak. 

Solank ons dit ignoreer en ons gaan pas dit toe op die Jood, of soos dit vandag gedoen word, - - - - - -

(en dit is so ‘n groot veld, ek het nie nou tyd om dit te dek nie want ek wil nog baie belangrike feite vir u gee)

- - - - - dit word of toegepas op die Jood, of word toegepas op die kerk, en dit word gesê die kerk is nou die “Nuwe Israel”, en daar maak “kleur” geen saak nie.  Dis nou die nuwe “Geestelike Israel”.  Nêrens staan daar soiets van in God se woord nie, nêrens in God se verbond nie, nêrens in God se beloftes nie, maar ons moet voortgaan.

 

Soos ek vir u gesê het, dis jou Blanke wat die enigste groep van volkere is wat na die kruisiging van die Here Jesus, na die dag van pinkster, die Christelike geloof as hulle geloof aangeneem het.  En nie net aangeneem het nie; - - -

(weer sê ek, ons was nie en is nie waar ons moet wees nie, ek erken dit), - - - - - - máár waar kom ons Bybels vandaan? 

Kom dit van die Chinese af?; 

Kom dit van die Indiërs af?; 

Kom dit van Afrika af?; 

Hy kom van jou Blanke Nasies!

 

Waar kom jou Sendelinge vandaan? 

Waar kom jou Christelike literatuur vandaan? 

Gaan na die sendingvelde van die wêreld, kyk na die grafte. 

Wie se grafte is dit? 

Is dit Swart sendelinge se grafte?; 

Is dit Chinese sendelinge se grafte?; 

Is dit Indiër sendelinge se grafte?; 

Is dit Kleurling sendelinge se grafte?; 

Dit is Blankes se grafte! 

Is dit toevallig? 

Nee, daar is ‘n patroon in.  Daardie patroon kom vanaf die roeping van Abraham en eintlik nog van voor dit.

 

Nou wil ek vir u ‘n aanhaling lees uit ‘n paar boeke van “Dr. Albert Schweitzer”.  Ek dink almal van u het al gehoor van Dr. Albert Schweitzer, die groot geleerde, die groot filantroop.  Die man wat hom spesiaal as medikus ook bekwaam het en in Afrika kom werk het omdat Albert Schweitzer ook prooi geword het van hierdie algemene idee van die “noble savage” – “en gee net die Swarte ‘n kans”.  Bring vir hom geleerdheid, bring vir hom die Christelike Evangelie, dan sal hy word net soos jy.  Na ‘n leeftyd van diens en ‘n leeftyd van ontnugtering wil ek vir u lees wat “Albert Schweitzer” gesê het. Ek gaan dit maar vir u in Engels lees, so volg dit net saam met my:

 

“I have given my life to try to alleviate the sufferings of Africa, but there is something that all white men who have lived here must learn and know that these individuals, the Africans, are a sub-race.  They have neither the intellectual, mental or emotional abilities to equate or share equally with white men, in any of the functions of our civilisation or where ever a white man seeks to live among them as their equal, they will either destroy him, or devour him and they will destroy all of his work.  Let any white men who would come to help Africa, remember that he must continually retain his status.  You the master and they the inferiors, like children that you would help or teach, never fraternize with them as equals or they wil devour you, they will destroy you!

 

Liewe vriende, ek is nie ‘n politikus nie.  Hierdie is nie ‘n politieke toespraak nie, ek praat uit die diepe, erns van my hart.  U wat my ken vir al hierdie jare, u weet ek het my lewe hieraan gewy.  Ek het my loopbaan in die Wetenskap prysgegee.  God het my gedwing om dit te doen om vir hierdie dinge te staan in al hierdie jare.  Hierdie boeke van my is nie gister en eergister geskryf nie, dis oor ‘n lang tydperk geskrywe, maar ek wil dan sê, laat enige politieke leier, of hy Eerste Minister is en of hy leier van die opposisie is, of van watter politieke party, laat hom hierdie feite in die oë kyk, en dan met hierdie feite as agtergrond in u denke, hoe dink u, waarop stuur ons politieke leiding vandag af?  Op absolute chaos en op absolute vernietiging. 

 

Ons moet terugkeer na God se Woord.  Ons moet ook nie aanloop agter ons Teologiese denke van hierdie dag nie, ons moet terugkeer na die basis en die fondament van God se Woord.  En dit is wat ons deur God se genade poog in al hierdie jare om in die denke van ons mense vas te lê.  Al is ons ‘n stem wat roep in die woestyn, wil ek vir u sê, in die dae wat voorlê sal u onthou wat ek vir u gesê het en u sal weet daar is net een redding en dit is om terug te keer na God se Woord.  Die toekoms vir die Christendom lê hier in God se Woord.  Maar dank God, by al hierdie donker prentjies het ek vir u ook goeie nuus.  Omdat ons God se volk is, is daar magtige beloftes in God se Woord vir ons. 

 

Die HERE het belowe, liewe toehoorders, dat ons sekerlik getoets sal word, dat ons sekerlik deur ‘n toestand sal gaan wat vir ons beskrywe word in Jer. 30:7, wat genoem word “die benoudheid van Jakob”.  Net soos Jakob in daardie benoudheid was by Jabbok, as God nie ingegryp het nie, dan het Esau met sy vierhonderd geoefende woestynvegters vir Jakob en daardie klein familietjie daardie dag uitgewis.  Want Esau het wraak gesweer teen Jakob, en Jakob het geworstel met God tot dagbreek en God het die situasie vir hom verander.  Daar was natuurlik twee magtige bendes van engele teenwoordig. 

U lees dit in Génesis 32:1-2. 

 

Liewe vriende, ek glo dat die HERE het legioene van engele wat gereed staan om vir ons te kom verlos as ons, ons waaragtig tot God bekeer.  Dit beteken nie om maar net jou hand op te steek in ‘n diens nie; dit beteken nie om by ‘n kerk aan te sluit nie; dis nie die betekenis nie.  Ek vra u ook nie om u hand op te steek nie; ek vra u ook nie om by my kerk aan te sluit nie; ek vra dat u die saak in u hart met God rondom sy woord sal uitmaak.  Dan sal u sien, want die HERE het belowe dat wanneer Israel in hierdie benoudheid kom - - - - -

(wanneer die heiden op ons kom toesak, want sekerlik gaan hy op ons toesak)

- - - - - dat die HERE ons dan genadig sal wees. 

 

In Matthéüs 24:22, en dit is een van die Wederkoms Hoofstukke van die Bybel, het die Here Jesus gesê: “tensy daardie dae verkort word, sal geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”. 

Liewe vriende, kom ons kyk ‘n bietjie na die wêreld wat ons vandag in lewe.  Ons kyk almal seker na die nuus een of ander tyd, ten minste oor die beeldradio of ons lees dit in ons koerante of ten minste u luister na dit oor die radio, ons lewe in ‘n wêreld wat die vermoë en die kapasiteit het om homself heeltemal uit te wis.  Om die waarheid te sê, Wetenskaplikes bereken dat die wêreld genoeg wapens het dat hy die vermoë het om homself drie en ‘n half keer oor uit te wis.  As die HERE nie genadig is nie, is daar vir die Christen in Suid-Afrika en in die wêreld geen hoop nie.  Ons hoor elke dag van ekonomiese toestande, ek dink die meeste van ons het dit aan die man begin voel.  Maar dit word vir ons gesê ons moet werk verskaf.  Ons moet ons werkverskaffing tempo minstens tussen 5% en 6% hou, anders word die snelle aanwassende bevolking onder ons nie-Blanke, so groot dat daar so groot werkloosheid sal wees; dat daar revolusie in ons land sal plaasvind.  So die Blanke moet maar net meer en meer en meer uitkruip.  Ons sien alreeds meer en meer dat jou Blanke leierskap so oorlaai word, elke Blanke wat sy sout werd is moet so hard werk dat daar ‘n groot persentasie van die room van jou mannekrag sterf aan hulle harte onder die spanning.  Dit word genoem hipertensie of bloedklonte of wat ook al.  Dis deel van hierdie hele patroon, as daar nie ‘n verandering kom nie, kom daar ‘n groot ekonomiese ineenstorting.  Ek wil môreaand met u daaroor praat en ek wil u wys wat God se Woord daarom te sê het, en ek wil vir u wys wat die uitkoms sal wees. 

 

As ons dan na al hierdie dinge kyk is daar vir ons in ons politiek, watter politieke party dit ook al mag wees, kom ons neem aan almal bedoel dit eerlik, is daar in geen politieke organisasie, ook die huidige regering, is daar geen oplossing nie.  Ons oplossing lê in God se Woord.  Ons oplossing lê in ‘n terugkeer na die basiese waarheid van God se Woord.  Miskien het baie van u nou met my saamgestem.  Kyk of u nou gaan saamstem met wat ek nou gaan sê. 

 

Nou gaan ek ‘n groot ding sê wat u miskien gaan kwaad maak maar ek bedoel nooit om mense kwaad te maak nie maar ek praat die waarheid.  Ek wil vir u sê, daar is ook geen oplossing in die lering van meeste van ons kerke, omdat ons kerke verbyloop by die basiese waarheid dat God het nog al die tyd ‘n uitverkore volk en u en ek is deel van daardie uitverkore volk, en ons moet tot ‘n magtige bekering kom. 

 

Weer sê ek, nie net ‘n kwessie van die opsteek van ‘n hand en die aansluiting by ‘n kerk nie, maar om waarlikwaar jou saak met God reg te maak en te kyk wat sê die HERE, en of jy in lewe en of jy in sterwe staan vir die waarheid.  Ek wil vir u sê laat die leuen maar loop soos hy wil, laat die misleiding maar loop soos hy wil, die waarheid sal deurbreek, want Jesus se koms is naby, dis ons enigste redding, dis ons enigste uitweg. 

 

Daarom, wat is die toekoms vir Suid Afrika, wat is die Christen se toekoms in Suid Afrika?  ‘n Tyd van groot verdrukking wat hier voor die deur staan.  Jakob se benoudheid, maar in dit, sal die HERE kom op ‘n magtige wyse en Hy sal kom ingryp en Hy sal ons kom red, maar nie voordat ons tot ‘n waaragtige en hartgrondige bekering gekom het nie. 

God skenk u daartoe die genade.

 

 

 


Die Ekonomiese Toekoms

Wat is die toekoms vir Suid Afrika en in ‘n meer besondere sin, wat is die Ekonomiese toekoms.  Daarvoor wil ek met u dan net ‘n kort Skrifgedeelte lees. 

Matthéüs 6:25-34;

25         Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe - wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam - wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

26         Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

27         Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?

28         En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;

29         en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.

30         As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?

31         Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?

32         Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

33         Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

34         Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

 

Mag die HERE sy woord ryklik aan ons harte seën. 

Ons moet van die staanspoor van hierdie toespraak vanaand feite nugter in die oë kyk, en ons moet waarlikwaar niks terughou wat u behoort te weet nie en daarom behoort dit vir u nie nuus te wees as ek vir u sê ons is al taamlik diep in ‘n groot depressie.  Ons staan voor ‘n baie, baie groot ekonomiese probleem.  Ons kan baie goed verstaan wanneer mens kyk na die owerheid en jy kyk na jou Minister van Finansies en jy kyk na jou Kabinet en jy kyk na jou Eerste Minister en jy kyk oorsee na die Presidente. 

 

President Reagan of na Brittanje of die hele Westerse Wêreld; is dit natuurlik vanselfsprekend dat hulle die moraal van die mense so hoog sal probeer hou as moontlik, want as hulle die ware toedrag van sake moet openbaarmaak dan sal daar natuurlik so ‘n verskriklike neerslagtigheid wees dat die hele ekonomie môre lamlendig in die grond sal lê.  Daarom sê ek nie dat hulle noodwendig vir ons leuens vertel nie maar dat hulle ook sekere dinge sekerlik van ons sal weghou solank as wat hulle moontlik kan.  En dan natuurlik is daar nog altyd ook in die mens se natuur die wonderlike element van hoop, soos een groot Engelse skrywer of digter dit gestel het, “hope springs eternal in the human breast”.  Dis natuurlik ‘n wonderlike eienskap wat die mens het, maar ons moet na die feite kyk en ek wil dit vir u uit God se Woord uit toelig, en dat ons dan verder kyk, en kyk hoe dit ineen skakel inverband met die tyd waarin ons lewe. 

Saam met hierdie depressie - - - - - -

(en ons begin nou hier in die Vaal Driehoek wat ‘n industriële kompleks is en natuurlik oor die res van die land en die res van die Westerse Wêreld), - - - - - - begin werkloosheid ‘n groot probleem te word.  Daar is ‘n geweldige handelslapte.  Daar is op baie plekke al ‘n voedsel skaarste, en by dit alles is daar in die nie-Blanke wêreld ‘n geweldige bevolkingsontploffing.  En is daar terselfdertyd ‘n geweldige agteruitgang in die sogenaamde Derde Wêreld. 

 

Voor 1945, as ons maar net vir Afrika neem (en jy kan na die Verre Ooste toe ook gaan en jy sal dieselfde vind) toe die sogenaamde Koloniale magte die beheer oor Afrika gehad het, het jy nooit gelees van hongersnood nie.  Jy het nooit gelees van Staatsgrepe nie, jy het nooit gelees van ekonomiese probleme en groot geldelike en skuldlaste nie en selfs sover dit die siektes betref, Malaria, Tsetse vlieg, Geelkoors en al hierdie dinge was so te sê uitgeroei en onder die knie. 

 

Daar was lande in Afrika wat groot uitvoerlande was, ‘n Zambia, ‘n Rhodesië, ‘n Kongo wat nou ‘n Zaïr is, ‘n Kenia, ‘n Tanganjika, hulle het nie nodig gehad dat hulle gevoed moes word nie, hulle het gehelp om die wêreld te voed, omdat hulle onder Blanke Administrasie was.  Maar die moment toe dit onder nie-Blanke Administrasie gekom het, die moment toe hulleself oorgeneem het, toe het daardie nasies al meer en meer die afgrond begin ingly sodat Afrika vandag, en jou verre Ooste en jou sogenaamde hele Derde Wêreld een van jou grootste probleme is en een van jou groot ekonomiese probleme is juis dat daar so baie geld aan hulle geleen is en dat hulle daardie geld vandag nie kan terugbetaal nie. 

 

Soos ‘n taamlike algemene gesegde al geword het vir mense wat hierdie dinge ken en bestudeer dat as jy aan jou bank ‘n R1000.00 skuld en jy kan nie betaal nie, is jy in die moeilikheid, maar as jy aan die bank ‘n R1,000,000.00 skuld en jy kan nie betaal nie is jou bank in die moeilikheid.  Dit is die toestand vandag in die wêreld.  Die Derde Wêreld kan nie sy skuld betaal nie en daarom is ons banke en ons ekonomiese wese in die moeilikheid.  Daarom moet daar bv. aan ‘n land soos Poolland en die hele Oosblok wat alreeds sulke geweldige skulde het, moet daar nog meer en meer geld geleen word, anders stort hulle induie en trek hulle die hele wêreld met hulle saam en is daar absolute chaos en verval en verkrummel jou hele ekonomiese wêreld met die resultate wat daarop sal volg.  Miljoene van honger massas wat jou stede en jou wêreld sal oorstroom en niks sal ontsien ter wille van voedsel nie.

 

Ek het vir u gesê daar word vir ons baie oor ons nuus en ons televisie en van owerheidsweë en van ander weë wat hiermee te doen het, vir ons gesê ons moet ons werkverskaffing tempo handhaaf teen tenminste 5% of 6% anders kom daar soveel werkloses elke jaar by van diegene wat die mark betree dat daar soveel tienduisende en honderdduisende van hongeriges gaan wees dat dit gaan lei na revolusie en chaos ook in Suid Afrika.

 

Dit is dinge hierdie wat ons in die oë moet kyk.  Hoe pas dit in die globale konteks.  Dit is maklik om oor ons probleme te praat, maar wat is die vooruitsigte en wat is die toekoms en wanneer ons Here Jesus dan gesê het: “soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word”, was dit nie woorde van onse Here Jesus om net ‘n mooi preek oor te maak nie, dit was ‘n magtige fundamentele ewigheids waarheid. 

 

Hierdie woorde van onse Here Jesus in Matt. 6:33 het gevolg op die Here Jesus se woorde inverband met ekonomiese sake.  Hy het gepraat oor voedsel, oor klere en oor huisvesting, die dinge wat die mens nodig het en Hy het vir hulle gesê: “daarom moet julle, julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie”, die fundamentele behoeftes van die mens vir sy liggaam, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle Hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 

 

Dit beteken glad nie dat die Here Jesus gesê het julle moet julle nou nie daaroor bekommer nie, julle moet nou maar net vroom wees, julle moet nou maar net bid, julle moet nou maar net kerk toe gaan en die HERE sal vir al hierdie dinge sorg.  My broer en suster, liewe toehoorders, dit is min of meer wat vir die afgelope tweeduisend jaar vir ons gepreek is en dit is nie wat Jesus bedoel het nie.  Wat Jesus bedoel het is; as julle wil kos hê, as julle wil klere hê, as julle ‘n dak oor julle hoof wil hê, moet nie dit julle hoofsaak maak nie, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en as julle dit verkry, sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. 

 

Maar nou lê die punt by wat is daardie koninkryk van God en wat is daardie geregtigheid? Soos ek vir u gesê het, dis vir my onmoontlik om alles te dek want elkeen van my toesprake is ‘n uur, ons neem dit op ‘n C60 kasset op, dus ek kan net vir ‘n uur praat, en dit is diep en ingewikkelde sake hierdie en u as my toehoorders, wat ek waardeer, moet ek reguit mee praat. 

 

Die tyd het aangebreek, my liewe toehoorders, die meeste van ons is absoluut oningelig aangaande die fundamentele sake soos God dit beskik het.  Wanneer ons praat van die koninkryk van God en sy geregtigheid dan is die algemene prediking nog altyd dat dit iets hier binne in my hart is.  Ek moet tot bekering kom, ek moet sorg dat ek die Here Jesus in my hart kry, ek moet sorg dat ek reg is om my God te ontmoet wanneer ek sterf.  

 

Sekerlik is al hierdie dinge waar, maar dit is nie naby wat die koninkryk van God beteken nie.  As ons tog maar net in ons prediking God se Woord wil ondersoek en werklikwaar van Génesis tot Openbaring wou deurgaan en kyk wat is daardie koninkryk van God? Dan sal ons sien daardie “koninkryk” van God is ‘n “nasie”.  Is ‘n volk wat God gekies het aan wie God Homself geopenbaar het, en wat God sy uitverkore volk genoem het en gemaak het en met wie God ‘n ewige; ‘n ewige, onvoorwaardelike, onherroeplike, verbond gesluit het; ‘n kontrak meegemaak het en vir hulle gesê het, julle sal my demonstrasie volk op aarde wees, julle sal my koninkryk volk wees. 

 

Vir hierdie volk het God sy wette gegee, en in daardie wette is God se ekonomiese wette.  Daardie ekonomiese wette is wette wat netso geldig is en ook netso meedoënloos is as jy hom nie gehoorsaam nie, soos die wet van swaartekrag.  En dit het ons mense heeltemal weggegooi.  Ons het God se wette weggegooi en ons het daardie koninkryk volk van God weggegooi en ons het gesê, en dit is vandag weer besluit op die NG Sinode in Pretoria, dat daar is nie meerderwaardige en minderwaardige volkere nie. 

 

Ek wil vir u sê, daar is.  Ek wil vir u sê, vergeet vir ‘n oomblik die Bybel net om my argument te vorm, kom ons sit die Bybel net vir ‘n oomblik eenkant en gebruik u gesonde verstand.  Hoekom het jou Blanke Nasies die Swart en die Geel Nasies sover vooruit geloop?  Hoekom is dit dat Afrika induie gestort het die moment toe die Blanke homself onttrek het?  Waar kom al jou kennis vandaan?  Waar kom jou vooruitgang vandaan?  Waar kom jou administrasie vandaan?  Waar kom jou wetenskap vandaan?  Kom hy van die Swarte?  Kom hy selfs van die Gele? 

 

Hy kom van die Blanke en wanneer u na God se Woord kyk en u gaan terug, dan sien jy jou Blanke van vandag, jou Wes Europese Blanke, jou Christen volkere, die volkere wat die Christelike geloof aanvaar het is niemand anders as die nakomelinge van daardie ou Israel volk van die Bybel nie.  Wat God gesê het: “Julle is my uitverkore volk.  Ek het julle uitverkies bo al die nasies van die wêreld om My eiendomsvolk te wees.  Ek het My aan julle geopenbaar en aan geen ander nasie nie”.  Het die Swart Nasies die evangelie en die boodskap van die ware God as volkere aanvaar?  Nee.  Het die Geel Nasies dit gedoen?  Nee.  Ek praat nie van uitsonderinge nie, ek praat oor die algemeen want hier is groot beginsels op die spel, en as ons dit nie verstaan nie gaan ons nie verstaan wat ons ekonomiese toekoms gaan wees nie.  

 

Ons sal nie verstaan wat die Here Jesus bedoel het toe Hy gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge, voedsel, klere, huisvesting sal vir julle bygevoeg word.  Dit sal ‘n toegif wees, so wonderlik sal dit wees.  Met ander woorde soek hierdie volk, bring hierdie volk terug na sy God toe, bring hierdie volk terug na die wet toe wat sy God vir hom gegee het, bring hierdie volk terug na sy leiersposisie wat God vir hom beskik en bestem het in hierdie wêreld en sê vir hierdie volk en sê vir die wêreld, God het ‘n spesiale volk en sê vir die wêreld God het meerderwaardige mense.  Nie om die ander te vertrap in die grond nie, nie om hom uit die pad uit te skop nie, nee my liewe vriende, vir sy eie behoud. 

 

Ek het vir ons mense gesê: Neem jou wit man uit Suid Afrika, neem hierdie ongeveer 4miljoen blankes uit Suid Afrika, binne die volgende paar maande gaan al jou Swartes dood van die honger.  Dis die waarheid.  Is daar dan nie ‘n betekenis in nie?  Is daar dan nie ‘n meerderwaardige posisie nie?  Nie om hulle mee te verag of op hulle neer te kyk nie maar dit is feite, God het dit so gemaak.  Liewe vriende daar is nie twee mense wat dieselfde is nie.  Daar is nie twee mense in hierdie wêreld wat dieselfde vingerafdrukke het nie, nou moet daar op ons afgedruk word, ons is almal dieselfde?   

 

In elk geval, ek moet aangaan, ek moet voortgaan, mag die HERE genade gee dat u sal daardie punt, ingesien het.  As u verder daarop wil ingaan, daar is ons boeke op die tafel wat ek in al hierdie afgelope jare, vir u hierdie saak haarfyn uiteen gesit het.  Hierdie saak wat vandag in die wêreld gehaat word, en die duiwel het dit reggekry om die woord rassisme ‘n skelwoord in die wêreld te maak.  Dit is een van die wonderlikste woorde in die Bybel, want God het vir Homself ‘n ras gekies, om sy leier volk op aarde te wees.  Juis om Hom voor die wêreld te demonstreer, juis om vir die wêreld die lewende God te openbaar.  Nie net as enkelinge nie maar as ‘n nasie wat sy ekonomie sal bedryf volgens die wette van God.  Wat sy Staat Huishoudkunde op watter gebied ook al, sal bedryf volgens die wette van God.  Ons het dit heeltemal opsy geskuif en nou nader ons die randjie van die afgrond.  En ek het vir u nog baie, baie slegte nuus voordat ek vir u beter nuus kan gee.

 

Die Bybel, luister nou mooi, en moenie skrik nie en moenie sê dit wat ek sê is vergesog nie.  Die Bybel voorspel ‘n algehele ekonomiese ineenstorting wat sal saamval met die militêre aanslag van Gog en Magog wat vandag gevind word in jou Russiese Nasie en al haar bondgenote.  Lenin wat ek glo wat satanies geïnspireerd was het hierdie dinge voorspel in 1917 en hy’t gesê ons sal die Weste kry om homself eers in ‘n toestand van bankrotskap te laat beland, hy het dit self so gestel: hy het gesê “ons sal die Weste homself aan ‘n tou laat ophang, en ons sal die Weste nog daardie tou by ons laat koop ook”.  Ja, ons glimlag daarvoor, maar dit is wat voorspel is.  Hierdie mense het ‘n sataniese bonatuurlike vérsiendheid wat vér verby strek by die vérsiendheid van enige van ons staatsmanne omdat daardie mense deur die duiwel geïnspireerd is wat ook die einde ken.  Die duiwel was in die Raadsale van God toe hy nog Lucifer was.  Alhoewel hy die duiwel geword het, het die duiwel niks van sy briljantheid en geslepenheid verloor nie en inspireer hy sy dissipels. 

 

Maar ons wat onsself Christene noem en in ‘n groot mate Christene is, ons het Christen Nasies geword, maar ons het nie naby genoeg gekom om God se Woord werklik sy regte plek in ons lewens te gee nie.  Ons maak staat op ons eie verstand, en hierdie dinge, ek verkleineer nie verstand in die minste nie, maar in hierdie dinge het jy meer as verstand nodig.  Jy het die leiding van die Gees van God in jou lewe nodig, want jy is met groot en ewige dinge besig en hulle is besig om hulle klimaks te nader in die tyd wat ons vandag lewe. 

 

Hoe het ons geldstelsel ontstaan?  Hoe het dit gekom dat ons die ekonomiesestelsel en geldstelsel het wat ons vandag het?  Dis ‘n ingewikkelde maar ‘n verskriklike fassinerende, betowerende, onderwerp om te bestudeer.  Maar ek gaan met u begin in die tyd van Nebukadnésar. 

 

In Daniël 3 lees ons in die Bybel dat Nebukadnésar ‘n beeld van goud in die vallei van Dura opgerig het.  En het hy ‘n bevel uitgevaardig dat wanneer die musiek begin speel dan moet almal neerval en daardie beeld aanbid, ons ken die verhaal van die drie Hebreeuse jongmanne wat geweier het en uiteindelik in die vuuroond gegooi was en hoedat die HERE hulle, sonder selfs die reuk van vuur daar laat uitkom het. 

 

Maar dit is hoe vér ons gaan in ons begrip van Daniël hoofstuk drie, ‘n mooi verhaal om in ons Sondagskool te vertel, en sekerlik is dit waar, maar dit is nie naby die betekenis wat dit het nie.  Die betekenis is dat daardié dag, is vir geld, goud amptelik in die wêreld gekroon as Mammon, as die god van hierdie wêreld.  En daarom het ons Here Jesus gesê jy kan nie God en Mammon dien nie.  Dit is nie maar sommer net oppervlakkige woorde van ons Here Jesus nie. 

 

Ons moet die Bybel opnuut begin lees en begin sien dat die Bybel, wanneer Jesus gepraat het, het Jesus ewige beginsels ingedagte gehad, het Jesus, God die Vader se ewigheidsplan ingedagte gehad en al sy gelykenisse en al sy preke en al sy leringe is daarom gewentel en geskoei en is dit nie bedoel dat ons net klein sede prekies uit die woorde van Jesus moet uithaal nie.  Dit is wat ons gedoen het hierdie afgelope 2,000 jaar.  Daar het Nebukadnésar vir geld, goud gekroon as die god van hierdie wêreld en hy is tot vandag toe nog die god van hierdie wêreld.

 

Laat ek vir u ‘n paar eienskappe daarvan noem.  Ek kan tenminste nog ‘n reeks van drie aande ‘n lesing gee oor net jou geldwese soos ons hom vandag het en soos dit in die Bybel vir ons uiteen gesit is maar laat ek net ‘n paar feite noem wat u baie goed ken, elkeen van u!  Hierdie geldstelsel, hierdie god wat gekroon is daardie dag in die vallei van Dura se motief is, luister mooi, u sal dadelik hierdie woord ken – “motief” is profyt.  Hierdie koninkryk van God en sy geregtigheid, God se motief, toe Hy hierdie koninkryk volk, hierdie Israel volk waarvan ons Westerse Nasies die nakomelinge vandag is, toe Hy hierdie volk geroep het, en as sy koninkryk op aarde gekonstitueer het, het Hy vir hulle die motief gegee.  Nie die motief van profyt nie maar die motief van diens. 

God se koninkryk se motief is “diens”;

Mammon se motief is “profyt”. 

Dit maak nie saak watter diens ek lewer nie, dit maak nie saak hoe ek my profyt maak nie, solank ek my profyt kan maak.  Hier is een van die basiese oorsake van ons ekonomiese toestand vandag.  In die oploop van die jare van die geslagte het ons nou gekom by die tyd van afrekening.  Laat ek vir u dit nog ‘n entjie verder neem dan sal u dit sien.  In hierdie motief van profyt, saam met dit gaan die rentestelsel.  Ons hele ekonomie is gebaseer op die basis van rentes. 

 

Kom ons maak net ‘n eenvoudige sommetjie.  Sê nou ek het Honderdduisend Rand en ek belê dit teen ‘n tarief van 10% per jaar, dan trek ek Tienduisend Rand rente elke jaar.  Dit is ook nie eers meer vreeslik baie vandag nie en ek sal u nou-nou sê waarom het geld sy waarde verloor en dat u kan sien waar ons heengaan.  En dat dit net die HERE se genade is wat ons sal red, maar Hy sal ons net red wanneer ons terugkeer na sy woord, erken wie sy volk is, erken wat sy wet is en erken wie ons Koning is, Koning Jesus, die Koning van Israel, die Koning van u en van my. 

 

Tienduisend Rand rente per jaar op ‘n Honderdduisend Rand.  Nou is hierdie stelsel so saamgestel, liewe toehoorders, ek het nie woorde om vir u te sê hoe maklik dit in die hande van ‘n sekere groep mense geval het nie.  Die van u wat die internasionale politiek en al hierdie dinge bestudeer en daar is pragtige en wonderlike gesaghebbende werke hieroor geskrywe, die Illuminati, ‘n sekere groep mense, en soos ek gesê het, hierdie waarhede moet gesê word, het hoofsaaklik geval in die hande van ‘n sekere groep uit die Joodse Nasie self, en het hulle die geld van hierdie Mammon Stelsel in hulle beheer gekry en beheer hulle daarmee die wêreld en sy ekonomie met ‘n sinistere doel aan die uiteinde wat ek vir u nou-nou sal verduidelik. 

Die rentestelsel: Tienduisend Rand op ‘n Honderdduisend Rand.

In hierdie stelsel vandag, ons ken die ou gesegde, “Geld maak geld”, as jy eers hierdie klomp geld bymekaargemaak het om vir jou die volgende Honderdduisend Rand te maak, is so maklik soos die klap van my vinger.  Hulle weet hoe om die aandelebeurs te speel, hulle weet hoe om jou ekonomie te skommel.  Kyk maar na enige grafiek van jou ekonomie en jy sal sien hy loop nie gelykmatig nie, hy loop op en af.

 

Om ‘n Honderdduisend Rand te maak is die klap van ‘n vinger.  Tienduisend Rand per jaar rente daarop, jy kan ‘n mooi ietsie met Tienduisend Rand per jaar bymekaarmaak.  Waar kom daardie Tienduisend Rand vandaan?  Kan ‘n Honderdduisend Rand, of dit nou in goud is, of in note, kan geld, geld self, homself voortplant?  Kom laat ek nou maar ‘n kru illustrasie gebruik.  Kan geld aanteel?  Kan geld kleintjies kry soos ‘n hond of ‘n bees of ‘n skaap?  Hy kan nie kleintjies kry nie, dis ‘n dooie ding, dis net ‘n ruilmiddel, maar nou het ons in hierdie Mammon Stelsel, het ons vir hierdie geld die vermoë gegee om aan te teel. 

 

Waar kom daardie Tienduisend Rand vandaan?  Iemand moes daarvoor gewerk het.  Sê nou maar een van u het daardie Honderdduisend Rand so belê, en aan die end van die jaar trek u daardie tienduisend.  U het nie vir daardie Tienduisend Rand gewerk nie, u het vir die Honderdduisend Rand gewerk, as u vir hom gewerk hét.  Maar soos ek vir u verduidelik het, dit kan ook so gedoen word deur manipulasie, en dit is wat vandag geskied. 

 

Met daardie Tienduisend Rand gaan u nou kos mee koop, u gaan klere mee koop.  Kan vir u ‘n taamlike mooi motorkar koop met vandag se geld.  U het nie daardie motorkar gemaak nie, u het nie daardie Tienduisend Rand, sê nou maar u verbruik dit, u het nie daarvoor gewerk nie, maar íemand moes daarvoor gewerk het, want u gaan koop goedere wat nie uit die lug uitval met daardie Tienduisend Rand nie. 

 

Iemand moes daardie koring geproduseer het om u brood mee voort te bring, daardie pakke klere wat u dra, daardie dinge wat u verbruik, en u het met u hande gevou gesit.  ‘n Ekstra las is op daardie mense gelê wat dit vir u moes voortbring.  Vermenigvuldig dit nou miljoene kere meer en kom tot u eie gevolgtrekking.  Maar nou is dit nog nie al nie.  Nou het hierdie magte wat hulle self ingewerk het in hierdie Mammon Stelsel, het nou ook op ‘n baie slim manier (en ek het nie die tyd om daarop in te gaan nie) die mag in die hande gekry dat hulle self die geld kan maak. 

 

U het seker al gehoor inverband met inflasie, u het bv. gehoor dat mev. Margaret Thatcher baie ongewild is in Brittanje omdat sy inflasie beveg.  Dieselfde met mnr. Reagan, om dit te probeer aan bande lê.  Die arbeiders en die mense wat teen hulle is sê:  “maak geld”.  Met ander woorde, fabriseer geld, met ander woorde druk ekstra note en sit geld in sirkulasie, ons mense raak werkloos. 

 

Maar hoe meer geld in sirkulasie gesit word hoe goedkoper word jou geld en hoe hoër styg jou inflasie, omdat jou geld met hierdie rentestelsel en ook met jou geld “fabriseer stelsel” wat ons het, die mens het ‘n kapasiteit en ‘n vermoë om net soveel te werk, want jou werklike waarde is die sweet van jou aanskyn en is dit nie wat God aan die begin gesê het nie?  Hy het gesê, in die sweet van jou aanskyn sal jy jou brood verdien, en nie met jou Tienduisend Rand rente op jou Honderdduisend Rand nie. 

 

En hiervoor het God vir Homself ‘n koninkryk uitgeroep, uit die wêreld, en dit op hierdie volk van Hom geplaas en God het dit nog nooit weggeneem nie, maar nou het hierdie dinge ons ingehaal.  Teveel geld en te min wat daarvoor geproduseer kan word.  Terselfdertyd is daar magte agter die skerms wat die krane oopdraai en die krane toedraai en die ekonomie so bewerk, dan leegpomp, dan volpomp en wanneer dit op die kruin is dan doen hy sekere dinge, en wanneer dit onder in die laagte is, dan doen hy sekere dinge.  En daardeur akkumuleer ‘n klein groepie vir homself al meer en meer geld.  En dit dryf uiteindelik na Kommunisme en dit dryf uiteindelik na anargie. 

 

Hierdie dinge word vir ons baie duidelik in die Bybel beskryf.  En ek wil dus vir u waarsku en ek wil vir u sê, daar word vir ons gesê, deur ons Ekonome, en deur ons Ministers van Finansies, dit gaan sleg, maar pas ‘n bietjie dissipline toe.  ‘n Rukkie gelede, omdat ek van hierdie dinge weet, luister ek na hierdie dinge.  Ek dink dit was nie eers ‘n jaar gelede nie, was daar gesê, hier teen die einde van 1982 sal die opswaai kom, toe is dit gesê 1983, nou hoor ons die jongste nuus, hulle sê hier by 1984 sal die opswaai kom. 

 

Daar sal fluktuasies wees, maar die algemene grafiek is na die afgrond, omdat die mensdom gekom het aan die einde van sy vermoë, aan die einde van sy stelsel, omdat in hierdie hele toestand word die las al meer en meer gelaai op al minder en minder wat werklik die vermoë het en dit nie meer kan staan nie.  En die massas wil al meer en meer geld hê, en die massas verwag al meer, en dit is ook gemanipuleer. 

 

Ons het seker, die van u wat hier is wat denkende mense is, u het seker al gehoor die term, ek sal dit in Engels sê en ook in Afrikaans.  “the crisis of expectation”, die krisis van verwagting.  Daar word ‘n verwagting opgewek by die massas.  ‘n Verwagting wat hierdie magte wat aan die beheer is weet wat onmoontlik is om te bevredig, want net verdienste het waarde.  Geld het nie waarde nie, en nou die bedoeling daarmee is om die wêreld uiteindelik, die mat onder sy voete uit te trek, die laaste en finale ekonomiese ineenstorting te laat plaasvind, en saam met die ekonomiese ineenstorting, honger mense laat hulle self nie keer nie, jy kan maar afmaai onder hulle, jy kan maar doodskiet onder hulle, en ek vra u nog, wie gaan die doodskiet werk doen?  Vandag het beide kante gewere en kanonne en masjiengewere en atoombomme en so aan.  Dis ‘n ander verhaal. 

 

En dan is dit die gedagte dat daardeur sal hierdie “white tribe” uitgewis word, en wanneer hy uitgewis is, en die Bybel wys vir ons baie duidelik dat dit die plan is, kan die koninkryk van God en sy geregtigheid nie op die aarde gevestig word nie.  Dan kan die duiwel voortwoeker vir die volgende duisend jaar. 

 

Wil u hê, u wat hier sit, ek sien baie dames hier, seker baie van u is huisvrouens, u moet vandag sukkel om die familie gevoed en gekleed te hou met dit wat u man inbring.  Sal u wil hê, dat die wêreld so moet voortgaan soos hy nou voortgaan?  Sekerlik nie, u het net ‘n hoop dat dit beter sal gaan, en ek wil vir u sê dit sal nie beter gaan nie.  Dit sal slegter gaan onder hierdie stelsel.  Wie het die oplossing?  Geen mens het die oplossing, geen politieke party het die oplossing nie.  Daaroor gaan ek môreaand in besonderhede praat uit God se Woord. 

 

Daarom, hierdie ekonomiesestelsel, in hierdie jaar wat amper op ‘n einde is en in die jaar wat voorlê, en ek gaan vir u wys my uiterste, uiterste perk is 1985, 1988 op die langste, dan het die krisis gekom.  Maar moenie te neerslagtig wees nie, ek het ook vir u goeie nuus omdat God nog altyd op die troon is.  Omdat God nog altyd die laaste sê het.  Maar dan moet Hy ons terugbring by die Boek van reëls.  Hy moet ons terugbring by die kontrak wat geskrywe is.  Ons het vêr afgedwaal van die kontrak.  En omdat ons, ons eie planne gemaak het sal ons gedwing word om dit te doen. 

 

Dank God, dit sal u ook in my geskrifte vind wat ek nie gister en eergister geskryf het nie, maar die van u wat my ken, jare gelede, die Boek van Openbaring, 1962, neem hom, al hierdie dinge is vir u daar beskryf - 20 jaar gelede!  Net dit nog, voordat ek verder voortgaan.  En dit is ook maar baie wel bekende feite hierdie, maar dis ‘n algemene bekende feit dat die persoon of die groep wat ‘n land se finansies beheer, beheer die land se regering. 

 

Daar is magte wat nie net anti Christendom is nie maar anti Blank, anti hierdie uitverkore volk wat ons finansies beheer, en dus, die ekonomie saam met dit wat daarmee sal saamgaan wil en gaan aanwend om ons te vernietig, maar God het met ons voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, dit klink miskien vir baie van u snaaks dat ek dit sê, Abraham was dan ‘n Jood, is ons dan Jode, as u so dink, dan wys dit vir u (apologie teenoor u) dan weet u nog niks. 

Ek sê dit nie om vir u kwaad te maak nie, maar dis feite hierdie wat ons moet weet, anders sal ons dit nie verstaan nie.  Abraham was geen Jood nie, Isak was geen Jood nie, Jakob was geen Jood nie.  Ons is hulle nakomelinge, ons het God se opdrag en ons sal sekerlik deur God se kastyding, sal ons onder sy roede gebring word, maar ons sal nie deur God verlaat word nie. 

Die HERE sê deur Jesaja, “al sal ‘n moeder ook nog haar suigeling vergeet, Ek sal julle nooit vergeet nie”.  Maar in hierdie krisis oomblik, en u gaan hom ingaan, baie van ons gaan werkloos raak, baie van ons gaan ons besittings verloor, ons gaan in ‘n verskriklike benoudheid raak, maar ek wil vir u goeie moed gee, kyk op.  Die kanaal na boontoe is nog altyd oop.  Maar dan moet ons nie agterna hardloop met hierdie gelykmakings prediking, beide van die kansel en van die politieke platform van vandag nie. 

Dis hier waar die breek kom, dis hier waar die waarheid aan die lig gebring moet word, daar is geen heil, daar is geen oplossing in die manier wat die Bybel vandag verkondig word nie.  As ek vanaand so kyk, is hier seker baie NG mense.  En neem my woord as u wil, ek wil nie nou enigsins ‘n steek gee teenoor die NG nie, ek noem dit maar net omdat die NG Sinode nou in sitting is en dis een van die kenmerke wat God vir my gegee het vandat die HERE aan my as ‘n kind hierdie dinge geopenbaar het.  

 

God se Woord is die mees op datum Boek wat nog ooit geskrywe is.  God se Woord is meer op datum as môre se koerant.  En daarom neem ek altyd aktuele sake wat op die oomblik besig is om plaas te vind en ek probeer om dit toe te pas in ons situasie en daarom, die besluit wat vandag finaal geneem is in die NG Sinode dat rassisme sondig is.  Dit is ‘n totale fatale mis vertolking van die Bybel.  God het ‘n ras gekies, God het ‘n volk gekies en daar is meerderwaardige en minderwaardige rasse. 

 

Wil u vir my sê die klomp mensvreters van Midde Afrika, wil u vir my sê die klomp Boesmans daar in die Kalahari is op dieselfde standaard as u?  U is meerderwaardig teenoor daardie mense, natuurlik.  U het ‘n groter verstand, u het ‘n groter beskawing, u het edeler geloof as hulle.  Is hy jou gelyke?  Hy is nie jou gelyke nie, dit beteken nie dat ek hom nou moet gaan doodmaak en moet gaan vertrap nie, moenie vir my verkeerd verstaan nie, God het ‘n doel met hierdie dinge. 

 

Daarom sê ek baie kere vir mense as jy baie slim en briljant gebore is, en jy is eendag ‘n slim advokaat en jy is ‘n Christen, liewe advokaat vriend, het God jou nie daardie verstand gegee om met die wet en jou verstand nou mense uit te oorlê nie, God het jou daardie verstand gegee om jou medemens daarmee te dien.  So het God hierdie volk geroep om ‘n diens volk te wees, maar dan moet die wêreld hom erken en ons moet onsself erken as God se diensvolk.

 

Die HERE gaan hierdie hele stelsel vernietig.  God is nie tevrede met Mammon nie, God is nie tevrede (en verskoon my ek is glad nie nou persoonlik nie, ek het self plooie op my voorkop) met daardie plooie op u voorkop wat uit bekommernis ontstaan het nie.  God wil ons vrymaak.  God wil ons bly maak.  God wil ons gelukkig maak.  Maar daarvoor het God vir ons sy wette gegee.  Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  Ek sal môreaand ‘n bietjie meer praat oor hierdie geregtigheid sage inverband met hierdie geregtigheid wat so ten toon gegooi word van ons politieke platforms af. 

 

Ek wil vir u sê, volgens ons stelsel soos dit vandag is, daardie geregtigheid gaan lei na die grootste ongeregtigheid wat die wêreld nog ooit gesien het in hierdie land van ons. 

 

Buthelezi en selfs Mnr. W. Raw van die Nuwe Republiek Party en seker baie van die ander begin en sekere van die ander begin ook al skree, gee die Swarte ook inspraak.  En as hy eers inspraak gekry het?  Wie gaan uiteindelik in hierdie land regeer?  Weer die Swartes.  En wat het die Swartes gemaak met die res van Afrika?  Hulle sal dieselfde maak met Suid Afrika.  Is dit geregtigheid?  Dis ongeregtigheid.

 

Die HERE gaan hierdie hele sisteem met geweld omverwerp.  En u moenie skrik wanneer u dit gaan deurmaak in die volgende maande en paar jare nie.  Ek wil vir u sê dit sal nie beter gaan nie, dit sal eers baie slegter gaan voordat dit beter gaan.  En wanneer dit beter gaan, nie op die mens se manier nie, maar op God se manier. 

Laat ek vir u ‘n paar Skrifte wys. 

Ek wil vir u lees uit:

Jesaja 2:12-22; (En moenie dink dit is net losstaande nie. God se Woord is vol daarvan)

12         Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;

(Wanneer daardie woord “ ‘n dag van die HERE” praat is dit ‘n dag van God se oordele op hierdie aarde.  Elke plek in die Bybel waar u dit lees, is dit altyd so).

13         en oor al die hoë en verhewe seders van die Líbanon - - - - -

(Dis beeldspraak, dit is vir magte wat in hoë posisie is).

- - - - - en oor al die eikebome van Basan;

14         en oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels;

(Dis koninkryke).

15         en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure;

16         en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kosbare pronkstukke.

17         Dan sal die hoogheid van die mense - - - - -

(Luister)

- - - - - neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word; en die HERE alleen sal in dié dag verhewe wees.

(In hierdie Mammon Stelsel, en u moet my mooi verstaan, ek veroordeel nie welvarendheid nie.  Elke man en elke vrou wat sy sout werd is en wat sy geld eerlik verdien het, as hy ‘n paleis verdien het en hy wil in ‘n paleis bly, laat hom dan in ‘n paleis bly.  Maar as dit in God se stelsel is dan sal ek weet daardie man wat in daardie paleis bly is ‘n besonderse persoon.  Hy het besonderse vermoëns.  Ry in die blinkste motorkar wat jy wil.  As jy hom verdien het dan het jy hom verdien en ek sê ek gun dit vir jou.  Maar in hierdie stelsel van vandag, omdat jy geld het is jy die groot meneer.  Maak nie saak wat se karakter jy het nie.  Ek sê dit baie in ons kerk, en u sal dit weet vandag oor die algemeen; as ‘n jongman vandag by ‘n huisgesin se jong dogter kom en hy begin in haar belang stel is die eerste vraag, het hy geld?  Die eerste vraag is nie, het hy karakter nie.  Laat hy die skoonste karakter hê wat hy wil, maar laat hy op ‘n ou trapfietsie aangery kom om vir die meisie te kuier, wat sal daardie pa en ma met hom maak? Goed, maak u eie gevolgtrekkings verder). 

18         En die afgode sal geheel en al verdwyn.

19         En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.

(En God gaan die aarde verskrik binne die volgende paar jaar.  Luister na my en dit klink miskien nie vir u mooi nie).

20         In dié dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise;

(Daardie Kruger Rande, miskien is daar mense wat ‘n klomp bymekaargemaak het.  Daardie pragtige skilderye, dis beleggings.  Daardie duur motorkar, onthou wat ek netnou gesê het, baie mense sê ek koop hom want dis ‘n belegging.  Daardie pragtige huis, dis ‘n belegging, sal dit vir die molle en vir die vlérmuise gooi.  Sal nie vir jou soveel werd wees nie.

21         om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.

22         Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy werd!

“Hoe min is hy werd?”

Wat gee hom sy waarde in hierdie stelsel? - Sy geld.  En as hy dit nie meer het nie, wat is hy werd?  Niks.  Kom ons kry ons waardes reg.

 

As u Openbaring hoofstuk 18 lees wat ‘n simboliese beskrywing is van die val van Babilon, daar gee hy vir ons ‘n pragtige beskrywing van die inmekaarstort van die hele ekonomiesestelsel en hy sê daar dit sal kom in een uur, en dit sê, jou handelaars en jou koopmans, was die groottes van die aarde, en dis te wonderlik, hy noem die handelsware.  In vers 12, Openbaring 18, koopware van goud en silwer en edelgesteentes en pêrels.  O ja, daardie diamante, daardie diamant ring.  Laat ek vir my ‘n ring koop van Tienduisend, Twintigduisend Rand.  Al sal alles van my weggeneem word, dan het ek daardie ring.  Ons lag, maar dis wat baie mense maak.  U sal hom nie kan eet in daardie dag nie, u sal hom weggooi, hy sal vir u niks werd wees nie.

 

Openbaring 18:12-13;

12         koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer

13         en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele.

 

“En mensesiele” - die laaste op hierdie lys van handelsware.  Niks werd is die mens se siel in hierdie stelsel nie.  Is dit nie waar nie?  Wat steur hulle, vir hulle aan jou siel, solank as jy vir hulle geld inbring.  Jy kan maar vergaan sover dit jou siel betref, jy kan maar die grootste hartseer hê, jy kan die grootste teleurstelling in jou hele lewe gehad het, jy kon jou verlede nag dood gehuil het, wel sorg net dat jy môre in jou werk is.  Sorg net dat jy die wiele laat draai, dis al wat hierdie stelsel in belang stel. 

 

Maar dank God, nie die Here Jesus nie.  Nee my liewe vriende, die HERE sê Hy vang ons trane op in sy bottel.  In hierdie koninkryk van God en sy geregtigheid sal die mens weer nommer een wees, want dis daarvoor wat die bloed van die Here Jesus gestort is.  Maar in elk geval, daar is baie wonderlike dinge in Openbaring 18 en liewe vriende wanneer ons dan nou naderkom, wanneer hierdie stelsel induie stort en die hordes oor die aarde begin stroom beskryf die Skrif vir ons op baie plekke van die verskriklike ellende wat gaan kom, en wanneer dit oor u gaan kom sal u hierdie boodskap onthou.  Sal u onthou dat daar is ‘n God in die hemel. 

 

Daar is ‘n God wat die laaste sê het, en al is dit middernag, die dag staan op die punt om te breek, want hierdie koninkryk van God en sy geregtigheid staan op die punt om aan te breek.  In hierdie krisis uur sal die hemel oopgaan en Jesus sal weer verskyn.  En Hy sal kom op die wolke in al sy glorie en al sy heerlikheid, want as Hy nie kom nie gaan nie een van ons dit oorleef nie.  Maar Hy het dit gewaarborg, Hy kom weer en Hy kom om Koning te wees, Hy kom om daardie koninkryk te herstel en daardie troon van Dawid weer op te rig en daardie stelsel van God wat nie op goud gebaseer is nie maar wat op geregtigheid gebaseer is, kom Hy om te herstel.

 

Ek dink ek sal nog net tyd hê om vir u Jesaja 55 te lees.  Dit is een van die baie beskrywings van hoe dit dan sal wees.

Jesaja 55:1-4;

1          o ALMAL wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!

(Sien jy dit in hierdie stelsel?  Met al die geld in jou hand vandag word die brood al duurder en die melk al skaarser).

2          Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig.

3          Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid.

4          Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n gebieder van die nasies.

 

Jesus kom terug om te regeer, en ook vir ons, sy volk te herstel as sy regerings volk onder sy hand en met ons gaan Hy oor die nasies regeer.  Laat die wêreld sê wat hulle wil, God het vir Hom ‘n koninkryk volk geskep en u is daardie koninkryk volk.  Kom vandag en verander u denke en verander u lewe, kom na die HERE toe en kom terug na sy woord en maak vir Jesus Koning en staan vir God en sy woord en sy waarheid.

 


Die Politieke Toekoms

Ons gaan ons toespraak wat handel oor “Wat is die Toekoms vir Suid Afrika, in meer besondere sin, wat is die “politieke toekoms”, gaan ons eers voorafgaan met hierdie kort Skriflesing.

 

1 Samuel 8:1-7;

1          EN toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel.

2          Die naam van sy eersgeborene was Joël, en die naam van sy tweede Abía, rigters in Berséba.

3          Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie: hulle het onregverdige wins agternageloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai.

4          Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama

5          en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies.

6          Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: Gee ons ‘n koning om ons te rig, en Samuel het tot die HERE gebid.

7          Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.

 

Ek herhaal die laaste vers. 

“Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie”. 

 

M.a.w God het Homself beskou as die Koning van Israel en alhoewel die volk die HERE verwerp het op hierdie stadium as hulle Koning, het die HERE nie geabdikeer nie, en het die HERE nooit afstand gedoen van sy koningskap oor Israel nie.

 

Wanneer ons na God se skepping kyk, wanneer ons na die natuur kyk, wanneer ons die heelal gadeslaan, die son, die maan en die sterre, wanneer ons die plante en die diere bestudeer, wanneer ons tot by die kleinste atoom neerdaal dan vind ons daarin, orde, ons vind daarin reëlmatigheid, ons vind daarin heerskappy.  Soos mens in Engels sou sê “governorship”.  God het nie die heelal, die ruimte as’t ware ingestrooi, die mens op die aarde geplaas, die diere daarin gesit, die plante in ‘n toestand van chaos en in ‘n warboel nie.  God is Koning en Hy het die opperheerskappy.  En so, toe die HERE die mens geskape het, het die HERE dit ook so verordineer dat die mens onder heerskappy sou staan en dat die mens ook heerskappy sou uitoefen.  En daarom, toe die HERE die mens gemaak het, het die HERE dit gesê, en ek lees vir u uit:

Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers - - - - -

(Laat hulle heers)

- - - - - oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

Met ander woorde, toe God die mens Adam gemaak het, toe het God vir Adam aangestel as sy onderkoning oor sy ganse skepping.  En dit was God se bedoeling, en dat Adam sou heers en orde handhaaf op hierdie aarde, maar toe vind die groot tragedie van die sondeval plaas en die mens laat hom mislei deur die Satan.  En wat daar eindelik toe gebeur het was dat die Satan hierdie heerskappy van die mens afgeneem het en vir homself geneem het. 

 

Van daardie oomblik af het die chaos, het die anargie begin.  Kan u vir uself vir ‘n oomblik voorstel dat God wat alles geskape het en toe Hy na alles gekyk het toe sien Hy dat dit baie goed was, dat dit God se bedoeling was; dat daarna sou volg, moord en doodslag in die natuur, verskeuring, die een dier lewe op die ander, die een insek teer op die ander, dit is ‘n wet van die oerwoud as’t ware wat oorgeneem het. 

 

Skaars het die mens sy voete op die aarde gesit of die eerste moord vind plaas.  Kain slaan vir Abel dood en so wanneer ons die Bybel lees, lees jy ‘n geskiedenis van oorlog.  U lees ‘n geskiedenis van haat en van nyd.  U lees ‘n geskiedenis van vrees en van dood. 

Was dit God se bedoeling? 

Nee, dit was nooit God se bedoeling nie, en laat ons die HERE dank dat God ook daarvoor voorsiening gemaak het, dat dit nie vir altyd so sou voortduur nie.  Dat Hy daar alreeds sy Seun belowe het, dat Hy hierdie sonde voor sou betaal en dat Hy uiteindelik daardie heerskappy weer uit die hand van Satan sou neem en dat Hyself op die aarde sal kom regeer. 

 

En dit is wat gaan gebeur wanneer die Here Jesus weer kom, en alle Christene stem saam met mekaar dat daardie tyd is nou baie naby.  Dat al die tekens rondom ons, wys vir ons baie duidelik dat hierdie ou wêreld het nog ‘n kort tydjie oor en dan sal hy weer voor sy Koning, die Here Jesus moet staan.  Die wat goed gedoen het, om hulle beloning te ontvang, en die wat kwaad gedoen het om hulle straf te ontvang.  Hieromtrent sal u baie vind in ons geskrifte, veral miskien ons kort boekie om mee te begin, “Die Wederkoms van ons Here Jesus”. 

 

Maar in die tussentyd, van daardie tyd oor na vandag, en dit mag miskien nou baie van u skok en dis dalk die eerste skok wat u gaan kry, maar dit gaan ook nie die laaste skok wees nie, ek wil dit vir u baie duidelik sê:  Dat Satan is die koning van hierdie wêreld op hierdie oomblik.  So baie mense blameer vir God vir terrorisme en sê: “kan dit dan ‘n God wees wat in beheer is en kyk wat gaan aan op die aarde, klein kindertjies word vermoor en vrouens word verkrag, ens. ens”. 

 

As u in u Bybel sou lees, ek het baie om vir u te gee, so ons het nie baie tyd om baie Skrifte met u deur te gaan nie, maar almal van u is bekend as hier Christene is, die versoeking wat ons Here Jesus moes ondergaan nadat Hy gedoop is, hoe dat Hy deur die Gees gelei was om versoek te word deur die duiwel, en een van die versoekinge wat ons Here Jesus moes ondergaan was dat die duiwel Hom op ‘n hoë berg geneem het, vir Hom al die koninkryke van die aarde gewys het en vir Hom gesê het, as jy nou neerbuig en my aanbid, sê hy toe vir Jesus, dan gee ek vir jou al hierdie koninkryke want aan my is dit oorgegee. 

 

Die Here Jesus het hom nie teëgespreek en vir hom gesê “jy kan nie vir my aanbied wat nie aan jou behoort nie”. Die Here Jesus het hom net geantwoord uit die Woord en vir hom gesê “daar staan geskrywe jy moet die Here jou God aanbid en Hom alleen moet jy dien.”  Maar die Here Jesus het nie gesê “Satan jy kan dit nie vir my aanbied nie, want dit behoort nie aan jou nie.”  Op verskillende plekke het die Here Jesus die duiwel genoem, die prins van hierdie wêreld. 

 

In 2 Kor. 4:4 sê die Apostel Paulus dat die god van hierdie wêreld het die sinne verblind van die wat nie glo nie.  So het Satan sy koninkryk as te ware, op hierdie aarde met die verleiding van Adam geneem en sal hy eers onttroon word met die wederkoms van ons Here Jesus.  In die tussentyd het hy vir hom sy heidense koninkryke opgebou waarmee ons vandag nog worstel.  En in daardie sisteem wil ek nou vir u wys uit God se Woord en met ons praktiese ondervinding, wat die toestand is en wat ons kan te wagte wees in die nabye toekoms, die baie nabye toekoms! 

Maar soos die wêreld voortgegaan het, het die sondvloed naderhand gekom wat die HERE moes stuur omdat die wêreld so goddeloos geword het dat die hele aarde gevul was met geweld en dat dit die HERE berou het dat Hy die mens selfs geskape het.  En so het die sondvloed gekom en net Noag en sy familie het behoue uit die ark gekom.  En toe Noag en sy familie uit die ark uitkom het daar iets baie belangriks gebeur, wat by die meeste mense heeltemal ongemerk verbygaan.  Noag het naamlik sekere seënspreuke en ook sekere vervloekinge uitgespreek.  En ek lees dit vir u in Génesis 9:25 en die eerste wat Noag gedoen het, hy het ‘n geweldige vloek uitgespreek.  Hy het ‘n vloek uitgespreek naamlik oor die een seun van Gam wie se naam Kanaän was waaruit terloops die Kanaäniete ontwikkel het.  En hy sê:

Génesis 9:25; 

25         sê hy: Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

“Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers”.

 

Uit hierdie Kanaäniete en uit hulle broers het jou swart en jou donker nasies ontwikkel.  Kyk jy vandag en kyk jy terug oor die geskiedenis, is dit vir my eienaardig dat mense dit nog nooit raakgesien het nie en veral in hierdie tyd wat ons vandag in lewe.  Noag het nie daar ‘n vloek uitgespreek in die sin dat hy sy wraak as’t ware wou uitgiet op Gam se seun nie, alhoewel dit ‘n vloek is, was dit ook ‘n profesie en was dit ook ‘n stelling van ‘n groot en ewige waarheid wat ontstaan het vir redes wat ons nie in die tyd wat ons tot ons beskikking het vir u kan duidelik maak nie, kom ons bly by die feite. 

 

Dit het so gebeur dat daar ‘n ras sou wees en hulle sal kom uit Kanaän en dat hulle ‘n kneg sou wees, ‘n kneg van die knegte, nie net ‘n kneg nie, maar ‘n kneg van die knegte.  Met ander woorde, ‘n laer staat van knegskap sou hy wees vir sy broers.  Watter broers?  Vir Sem en vir Jafet en vir hulle nakomelinge wat ek nou-nou iets verder oor sal sê.  Kyk jy met die eeue af, en ons begin by vandag, is daar een nasie wat ‘n kneg nasie is.  Ek weet ons lewe in ‘n atmosfeer, in ‘n klimaat wat sensitief gelaai is in hierdie tyd, omdat dit satanies so geïnspireer is in hierdie tyd, maar ook omdat ons mense in so ‘n verskriklike toestand van misleiding is. 

 

Maar kyk ons vandag, is daar net een nasie wat knegwerk vir ander nasies doen en dit is die swarte.  Oor die algemeen, daar is uitsonderinge, daar is altyd uitsonderinge, maar oor die algemeen sal jy nêrens vind dat enige ander nasie vir die swartes knegwerk doen nie, maar dat die swartes knegwerk doen vir die ander nasies.  En nou wil ons dit verander, nou wil ons hierdie knegskap wat so bepaal is, wil ons verander en wil ons vir hulle mede seggenskap gee, en wil ons in baie gebiede, soos in hulle eie gebiede wil jy vir hulle baasskap gee. 

 

Dit was nooit deur God so bedoel nie, en omdat ons dit verander deur ons politiek, staan ons op ‘n kruitvat en staan ons op die randjie van die grootste botsing wat die wêreld nog ooit gesien het.  Om die waarheid te sê soos ek verder vir u gaan wys, staan ons op die randjie van ‘n botsing wat alleen deur God stopgesit kan word.  Staan ons op die randjie van ‘n botsing wat as die HERE nie ingryp nie sal geen vlees gered word nie, maar ons sal verder nog daarby terugkom. 

 

Maar laat ek dan maar hierdie verdere stelling maak, ek sal dit netnou weer herhaal omdat dit weer gaan voorkom.  As hierdie nasies en hulle nakomelinge, en dit sou strek solank hierdie bedeling staan, as hy dan ‘n kneg van knegte moet wees, was hy nooit bedoel om onafhanklik te wees nie.  Was hy nooit bedoel om homself te regeer nie, dus ook in ons Republiek se omstandighede in ons toestande soos ons dit vandag het, was dit ‘n fatale fout om aan ons Swart State onafhanklikheid te gee.  Dit was die grootste fout wat daar ooit gemaak was, om Transkei, Bophuthatswana, Ciskei, Venda, en nog die andere, hulle onafhanklikheid te gee.  Hulle was nooit bedoel om onafhanklik te wees nie, hulle was bedoel om die knegte te wees vir hulle broers. 

 

Kom ons kyk bietjie na Afrika, moenie laat ons emosioneel in ons gedagtes begin dink nie, kyk ons na Afrika vandag, waar Afrika sedert 1945, die een staat na die ander onafhanklik geword het, wat het hy met sy onafhanklikheid gemaak?  Wat het in Afrika plaasgevind?  Afrika is besig om ten gronde te gaan omdat hy homself nie kan regeer nie.  Daar is korrupsie, daar is massa moord, daar is bankrotskap, daar is armoede, hongersnood, en soos ek reeds gesê het, Afrika is besig om al sy tropiese siektes terug te kry. 

Jou Malaria, jou Tsetse vlieg, jou Geelkoors, hier is ons op my ouderdom en hier is mense wat my ouderdom ook hier is, ek kan nie in my ouderdom dink dat ek in my tydjie wat ek gelewe het ooit gehoor het van Cholera byvoorbeeld nie.  In hierdie afgelope paar jaar het dit amper ‘n huishoudelike woord geword.  Waar kom dit vandaan?  Ons het selfs al begin hoor van uitbrake van Builepes. Waar kom dit vandaan?  Dit kom van hierdie Afrika State waar hierdie dinge onbeheersd geraak het, en dit kom ook van hierdie State in ons eie land aan wie ons onafhanklikheid gegee het en waar die beheer van die Blanke tot ‘n groot mate oorgelaat is aan daardie nasies. 

 

U kan vir uself dink die implikasies, die politieke implikasies daarvan en ons moenie dink ons gaan dit oplos nie, omdat dit on-Bybels is.  Soos ons op hierdie oomblik te werk gaan, en dit lei na ‘n konfrontasie.  Wat sien ons vandag op regerings gebied en op politieke gebied, en die HERE ken my hart, ek weet ons lewe in ‘n sensitiewe tyd, ek sê dit nie, dat dit is nie my uitgangspunt basies om die regering te kritiseer nie, ek sê baiekeer, mense wat my ken, ek sê ek sal nie graag in die eerste Minister se posisie wil wees nie, want hy is in ‘n situasie wat hy moet hanteer wat onskriftuurlik is.  ‘n Onmoontlike situasie.  Maar nou moet ons in hierdie omstandighede, moet ons konfrontasie vermy, ons moet probeer vrede bewaar, en jy kan nie vrede bewaar in ‘n toestand wat teenstrydig is met die wil en die plan van God nie.  As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou.  Ons is besig om ‘n huis te bou wat nie deur God ontwerp is nie. 

 

Ons vind dat die HERE baie vroeg in die geskiedenis vir Homself ‘n volk uitgeroep het.  ‘n Volk geroep het wat Hy nie net geroep en gekies het nie maar wat Hy ook voorberei het om sy regering volk op aarde te wees, deur wie God weer op hierdie aarde orde en harmonie sou herstel en oor wie sy Seun die Here Jesus as Koning sou kom regeer, en met hierdie volk die aarde met ‘n ysterroede sal regeer en hanteer en die aarde sal terugbring, ja, na orde en harmonie en na heerskappy en na harmonie met God. 

 

Waar die wolf en die lam weer saam sal wei.  Waar die leeu sal strooi eet soos die os.  Waar die kind sal speel op die gat van die adder en dit hom nie sal kwaad aandoen nie en dat daar geen dood en geen verwoesting meer sal wees nie en wat die profete vir ons sê, waar elkeen sal sit onder sy eie wingerdstok en onder sy eie vyeboom en niemand hom sal skrik maak nie. 

 

Maar dit sal alleen gebeur op God se manier soos dit hier in die Bybel ook staan.  Geen ideologie, geen politieke party van watter aard ook al kan dit vir hierdie wêreld bring nie, en die wêreld het gekom aan die einde van sy politieke stelsels en ons het gesien hy het aan die einde gekom van sy ekonomiese stelsels, en daardie tyd staan vir ons voor die deur, binne die volgende paar jaar.  Dis binne die leeftyd van u soos u hier voor my sit. 

 

Die HERE het hierdie volk gekies, die HERE het met Abraham begin, die HERE het vir hom ‘n wonderkind in Isak gegee.  In Isak het die HERE vir Jakob geneem; Jakob het twaalf seuns gehad, hulle het die Twaalf Stamme van Israel geword.  Hulle het na Egipte toe gegaan, daar het hulle slawe geword.  Die HERE het hulle met ‘n Magtige Hand daaruit gely en die HERE het by Berg Sinai vir hulle gesê: “en júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters, en ‘n heilige nasie wees”. 

 

Daar het die HERE aan hulle sy wet gegee wat die grondwet is van God vir hierdie wêreld en vir hierdie aarde, en solank ons in watter land ook al, met watter regeringstelsel ook al, solank ons weier om terug te keer na daardie grondwet sal daar nooit vrede vir hierdie aarde kom nie.  Die HERE het dit vir daardie volk gegee, en daardie volk gekies om sy koninkryk volk te wees.  Sy demonstrasie volk soos ons gesien het oor wie God alleen Koning is. 

 

Dit is van die uiterste belang!  Ons lees hierdie dinge, ag dis sommer ‘n ou klomp geskiedenis, en die meeste mense sê dis sommer ‘n ou klomp Joodse Geskiedenis.  Dit het niks met die Jode te doen nie, dit is God se verbond met Israel gewees.  Dis die volk wat God uitgekies het.

 

Daardie volk self het ongehoorsaam geword aan God.  Eerstens soos ons gesien het, nadat hulle ingegaan het in die land Kanaän het die HERE hulle met rigters regeer en die laaste rigter was Samuel en Samuel het gedink die volk is met hom ontevrede want hulle wou ‘n koning hê.  Toe gee die HERE vir hulle ‘n koning en die eerste koning was Saul, die tweede koning was Dawid, die derde koning was Salomo en na Salomo se dood, toe skeur hierdie volk wat God vir Homself gekies het om sy koninkryk volk te wees in twee.  Hulle vorm twee aparte koninkryke.  Albei van hulle verval in afgodediens en as gevolg van dit stuur die HERE hulle weg in twee verskillende ballingskappe vanwaar die Tien Stamme tot nog toe, op hierdie stadium nie weer teruggekeer het na Palestina toe nie. 

 

In dieselfde tyd en in hierdie tydperk, onder Satan se beheer, wat in werklikheid die god van hierdie aarde is het Satan vir hom sy Ryk begin opbou.  En ons neem dit maar vanaf die tyd van koning Nebukadnésar met daardie beeld wat hy in sy droom gesien het en wat Daniël vir hom verklaar het en waar hy gesê het:

“u, o koning is hierdie hoof van goud”;

En na dit die bors en die arms van silwer - Meders en Perse;

en daarna die buik van koper – Griekeland;

en daarna die twee bene van yster - die Romeinse Ryk;

en die voete en tone van klei en van yster wat deurmekaar is en wat nooit werklik met mekaar gemeng het nie, die State waarin die Romeinse Ryk ontwikkel het en toe hy verbrokkel het wat bekend staan in die geskiedenis as die “Heilige Romeinse Ryk”. 

En Nebukadnésar sien in sy droom ‘n klip wat sonder hande uit ‘n berg los kom en aanrol en hierdie beeld op sy voete stamp en hierdie beeld omstamp en hom fynmaal sodat die wind gekom het en die stof daarvan verstrooi het na die 4 windstreke en dat hierdie klip gegroei het en ‘n groot berg geword het wat die hele aarde gevul het. 

 

Daardie berg en daardie klip is die klip koninkryk van die Bybel en is die simboliese voorstelling van hierdie Israel volk wat God vir Homself gekies het, oor wie die Here Jesus sal kom regeer en deur wie Hy hierdie aarde sal terugbring in harmonie met God.  Wanneer ons dan kyk na hierdie koninkryk dan sien ons dis nie ‘n demokrasie nie, dis ook nie ‘n diktatorskap nie, dis ook nie in sy aardse wese as sulks ‘n monargie nie, in dié sin dat dit permanent aardse konings op daardie troon sou hê nie. 

 

In sy wese is dit ‘n Teokrasie, waar God uiteindelik weer sy Gods Regering op hierdie aarde sal herstel.  Dit gebeur met die Wederkoms van ons Here Jesus.  Maar in hierdie proses, en dit is wat u en ek nou betree in hierdie laaste paar jaar met die Wederkoms van die Here Jesus om hierdie koningskap te aanvaar sal die Satan dit beveg na die uiterste van sy vermoë en deur wie sal hy werk?  Hy sal werk deur hierdie nasies wat deur hom geïnspireer is.  Die Swart en die Geel en die ander “nie Israel” Nasies. 

 

Maar wat ek dus nou wil beklemtoon ook inverband met ons saak, ek wil hê u moet mooi hierna luister, u sien ons het so gewoond geword aan ons manier van geloof, in watter kerk u ook al mag wees.  Ons pa’s het mos so geglo en ons oupas het so geglo en ons oupa grootjies het so en so geglo.  En so ook het ons groot geword met ‘n sekere politieke stelsel.  Ons het groot geword met die “Westminster” Stelsel, die sogenaamde demokrasie waar jy verskillende politieke partye het en jy veg eleksies, en dan die party wat daardie eleksie wen, hy word dan die regerende party.  Dit is dan jou demokrasie. 

 

En nou word dit vandag dan al meer en meer gepropageer, nou as ons ‘n Demokratiese Stelsel het, wat is ‘n Demokratiese Stelsel?  ‘n Demokratiese Stelsel is die regering deur die meerderheid, en dan word daar vir jou gesê, nou maar goed, as daar dan regering deur die meerderheid is, gee dan almal die geleentheid, en so in die nuwe orde wat nou vir ons voorgestel word, word daar gesê nou maar goed, gee nou die Kleurling die geleentheid en gee nou die Indiër die geleentheid en dit het nog nie eers voor die parlement gekom nie en dit word al klaar gesê, en wat van die Swarte? 

 

Ons begin by die stedelike Swarte en dan begin ons by die Swart State se Swartes, hulle is dan by verre in die meerderheid, waarom sal hulle dan nie ook aan ons verkiesings kan deelneem nie, waarom nie ‘n eenman, een stem, as julle dan werklik demokraties is, dan is dit mos onregverdig, en dit is hoe die wêreld ons vandag beskou.  U sien, ons lewe in ‘n geïsoleerde Staat hier in die Suidpunt van Afrika, maar dit is wat die wêreld sê.  En die wêreld sê: “Julle Blankes is die grootste klomp skurke van die hele wêreld”. 

 

Dis waarom Suid Afrika so verskriklik vervolg word in die VVO, waarom ons so ‘n verskriklike naam het in die Westerse Nasies.  Sê, o, julle klein groepie wittes wil so ‘n groot groep swartes regeer en julle noem julleself demokraties?  Gee dan aan die Swarte sy stemreg, want dit is hulle reg.  En as dit gebeur?  Dan neem hulle beheer oor, oor Suid Afrika en dit is wat vandag ter sprake is omdat ons sê ons is demokraties.  Nou wil die regering daarvan wegswenk en ons kan sien min of meer wat die rede daarvoor is.  Maar daarvoor moet daar dan toegewings gemaak word.

 

Daar moet toegewings gemaak word aan die Kleurling, en daar moet toegewings gemaak word aan die Indiër en uiteindelik toegewings gemaak word aan die Swarte.  Daar is reeds al baie toegewings gemaak aan die Swarte, jou stedelike gebiede, jou stedelike Swarte het al hulle eie Rade waar hulle in hulle eie gebiede alreeds oor hulleself regeer, en volgens God se Woord kan hy nie oor homself regeer nie, en volgens die praktyk is dit ook ‘n bewys dat hy nie oor homself kan regeer nie, en nou lewe ons in die tyd waar ons nou die vrugte daarvan begin pluk. 

 

Omdat God se stelsel nie ‘n Demokratiese Stelsel is nie, God is ons Koning en nie voordat daardie koningskap herstel is sal daar vir ons vrede kom nie.  Om die waarheid te sê voordat daardie koningskap herstel word as gevolg van hierdie stelsel wat oor ons losgelaat is, liewe toehoorders, sal die HERE moet ingryp, anders sal nie een van ons bestaan nie.  Dit wil ek vir u verder toelig.  Maar voordat ek daarby kom moet ek dit nog weereens herhaal:  “Ons politieke stelsels is nie Bybelse Stelsels nie”. 

 

Daarom wil ek vir u sê; watter politieke partye ook in Suid Afrika op die oomblik aan die gang is, ek weet dit gaan nou ‘n verskriklike ding wees om te sê, vir baie van u, of u nou Nasionaliste is en of u Konserwatiewe party is en of u HNP is of enige van die ander partye; nie een van daardie partye het die antwoord vir die tyd waarin ons lewe nie.  Omdat nie een van ons partye op ‘n Bybelse grondslag gebaseer is nie. 

 

Moenie vir my sê, nou praat jy baie verkeerd nie, ons erken die Opperwese in ons konstitusie, ek bedoel nie dit nie, ek bedoel, daardie regeringstelsel is nie God se stelsel nie, as daardie party aan bewind kom, watter party dit ook al mag wees, wat gaan maak hy met Suid Afrika?  Hoe gaan los hy hierdie geweldige groot probleme van ons op?  Geen party kan dit doen nie, net die HERE kan dit doen. 

 

Ek praat nie net van Suid Afrika nie, in Engeland is dit dieselfde, in Amerika is dit dieselfde, jou hele Westerse Christen Wêreld is dieselfde.  Ons is besig om in ‘n hoek gedryf te word, want hierdie ander nasies wat gladnie Christen Nasies is nie en hierdie ander nasies wat kneg nasies is word gelyke regte gegee, baas en kneg word op dieselfde vlak gestel.  Terwyl ek besig was om aan te trek, laat ek dit maar vir u noem, toe kyk ek terselfdertyd na die nuus oor die televisie en toe gee hulle net so ‘n flits van Allan Boesak se kommentaar oor wat die NG Sinode vandag besluit het, en hoedat hy dit sommer baie kort en bondig afgemaak het, die NG Kerk gaan maar nog voort met apartheid.  Met ander woorde, dis klaar verdoem, en ek Allan Boesak, as die President van die Wêreld Raad van die Bond van Gereformeerde Kerke, ek het die oordeel uitgespreek; en dit is klaar, omdat ons basies nie op God se stelsel funksioneer nie.

 

Toe die Here Jesus gebore is, voor sy geboorte, toe kom die engel by Maria en u kan dit lees in:

Lukas 1:31-34;

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word;

(Luister!)

- - - - -en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

34         Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?

 

“Die Here God sal aan Hom gee die troon van sy vader Dawid”. 

Hy het nog nie daardie troon ontvang nie, Hy is gekruisig, Hy sit aan God se regterhand.  Maar volgens God se woord kom Hy terug.  Kom Hy terug om wat te doen?  Om te kom sit op die troon van sy vader Dawid.  Want die HERE het vir Samuel gesê, “Samuel hulle het nie vir jou verwerp nie, hulle het My verwerp dat Ek nie koning oor hulle moet wees nie”. 

 

Maar God aanvaar dit nie as ‘n permanente toestand van sake nie want as dit so sou wees is daar geen hoop vir die mensdom nie, nee, die Here Jesus kom om daardie troon van sy vader Dawid op Homself te neem en te kom Koning wees oor die huis van Jakob en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  Dis dieselfde as daardie klip wat Nebukadnésar se beeld op sy voete getref het en hom omgestamp het en hom fyngemaal het, dis presies dieselfde. 

 

Daar kan nie twee ewige koninkryke op die aarde wees, en hulle is nie dieselfde nie.  Dit is ons hoop en dit is die uitkoms, die uitvloeisel van die politieke toestand.  O ja, en hierdie huis van Jakob, en ek weet dit mag u skok en u mag miskien nie daarmee saamstem nie, u wat nie bekend is met hierdie dinge nie, maar as u eerlik wil wees teenoor uself en u wil vergewis, daar is ons literatuur op die tafel en waar ons vir u uit God se Woord kan wys dat ons Blanke Wes Europese Nasies en die wat uit hulle voortgekom het en dus ook Suid Afrika, dat ons daardie verlore Tien Stamme van Israel is, en dat dit aan hulle is wat die HERE saam met die oorblyfsel uit Juda, belowe het dat met hulle, Hy die aarde gaan regeer.  Met Koning Jesus op die letterlike troon van sy vader Dawid wat altyd ‘n aardse troon was en wat nooit opgeneem was in die hemel nie.

 

Ek weet dit is geweldige dinge hierdie vir die gewone mens om te hoor, maar dit is die hoop van die wêreld.  Maar nou terselfdertyd gaan Satan hierdie heerskappy waar hy so stewig in gevestig is met sy anargie, met sy oorloë met sy bloedvergieting, met sy inflasie met sy armoede, met sy ellende, met sy terrorisme en al hierdie dinge, met sy Kommunisme, met sy vrees, die een nasie vir die ander en die groot vervaardiging van atoomwapens waarmee hulle sekerlik mekaar gaan skiet.  God se woord wys vir ons so, die Bybel sê vir ons die gesneuweldes sal lê van die een einde van die aarde tot die ander. 

 

Gaan God dan nie daar ‘n einde aanbring nie?  Ja, maar op God se manier, deur God se Orde en om God se Regering op hierdie aarde te herstel, en dit doen Hy deur sy Seun Jesus op die troon van sy vader Dawid oor die huis van Jakob, en sal die HERE hierdie ander nasies met ‘n ysterroede regeer.  Maar gaan hulle tevrede wees? Maar gaan die Satan tevrede wees?  Nee!

 

En nou wil ek vir u my volgende punt sê:  U moet nie dink die mens dink net met sy verstand nie.  Die mens dink ook met sy hart.  Die mens dink ook met sy intuïsie.  Ons is almal bewus daarvan dat daar ‘n intuïsie in die natuur is.  Ons kyk na die miere, ons sien wanneer die reën naby is, ons kyk na die swaeltjies, ons weet wanneer die somer naby is, en die winter naby is.  Ons kyk na die plante, ons kyk na die bome, ons kyk na die bloeisels.  As die bloeisels begin uitkom dan sê ons dit gaan somer word, ons sien dit in die plante, hoe weet die plante dit word somer?  Daar is ‘n intuïsie in hom ingebou, maar so is daar ook in die mens ‘n intuïsie ingebou. 

So is daar bv in die heiden ‘n intuïsie ingebou wat deur die Satan geïnspireer is dat in homself weet dat die koms van die Koning naby is en kom hy in opstand.  Jou opkoms van die heiden, jou die opkoms van Swart Nasionalisme, van Geel Nasionalisme, van hierdie verskriklike toestand van Uhuru en van vryheid.  U moet nie dink dit is nou maar sommer ongekoördineerde sentimente en dinge wat plaasgevind het nie.  Daar is ‘n natuur wat werk in hierdie mense se wese en wat basies satanies geïnspireerd is omdat hy in sy wese, hy sal jou nie met sy verstand dit kan verklaar nie, hy sal dit nie vir jou kan sê nie, maar in die diepte van sy wese weet hy die Koning is aan die kom.  En die Koning gaan die leisels bymekaarmaak en die Koning gaan heerskappy op hierdie aarde uitoefen en hy verset hom teen daardie heerskappy.  En in sy verset om dit te kan weerstaan moet hy hierdie volk wat God gaan gebruik as sy instrument, en dit is die witman, moet hy vernietig.  Dit is wat vir ons voor die deur staan in die volgende paar jaar. 

 

Ek wil vir u ‘n paar Skrifte lees.  Psalm 2:1. -  ‘n Psalm wat baie van u ken, maar wie van u verstaan dit?

Psalm 2:1-8;. 

1          WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

 

Hierdie vraag word gevra, “waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge”, kom laat ek net vir u dit sê hoe die “Engelse Bybel” dit sê: “Why does the heathen rage, and the people imagine a vain thing”?  Waarom woel die nasies?  Woel die nasies nie vandag nie?  Is daar nie ‘n onrus en ‘n onstuimigheid onder die nasies en onder die volkere nie?  Ja seker!  En waarom bedink hulle nietige dinge?  Dis die vraag wat die Psalmis vra, maar hy antwoord dit.  Hy sê:

2          Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy gesalfde en sê:

Daardie “gesalfde” is God se volk, in ons Afrikaanse Bybels is dit met ‘n hoofletter gespel, maar dit is verkeerd, want dit bedoel nie die Here Jesus nie, dit bedoel God se gesalfde volk, want u sien net in die volgende vers, hulle sê:

3              Laat ons hulle - - - - - -

(Wie is die “hulle”?  Hierdie gesalfde van die HERE).

- - - - - bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

 

Is dit nie wat die nasies sedert die Tweede Wêreld oorlog gedoen het nie?  Is dit nie wat die nasies gesê het nie?  Hulle het gesê gee pad uit Afrika julle Europese Nasies.  Wat sê ons Swart Volkere vir ons vandag in Suid Afrika?  Hulle sê presies dieselfde.  Hulle sê, gee vir ons, ons vryheid, gee vir ons seggenskap, hulle sê self meer, hulle sê die land behoort aan ons en julle Blankes is ‘n klomp indringers, gee pad hier!”.  Dit is wat hulle vandag sê en dit is presies wat die Psalmis hier sê:  “Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!”  Dank God.

 

4          Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

5          Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:

6          Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

 

Sien u?  God het sy koningskap nooit laat vaar nie.  God het nooit geabdikeer nie.  Laat die nasies maar woel, laat hulle maar nietige dinge bedink.  Laat hulle maar sê: “Laat ons bande van ons afruk, gee pad blankes”  en die Blankes in Afrika het dit gedoen, dis net hierdie ou klompie aan die Suidpunt van Afrika wat nog agtergebly het.  Nou is die mikpunt op ons en nou is die hele wêreld teen ons gekonsentreer. 

 

Ons sien wat in Mosambiek aangegaan het en nou ook aangaan, ons sien wat in Angola gebeur het, ons sien wat in Zimbabwe gebeur het, ons sien hoedat daar ‘n gordel gegooi is van die een oseaan na die ander om ons hier in die Suidpunt van Afrika af te sny.  Ek het vir u melding gemaak van ‘n sinistere duiwelse organisasie wat ook werk vir die vernietiging van die Blanke want as hy die Blanke kan vernietig dan vernietig hy die Christendom. 

 

Daardie organisasie is die Illuminati wat onder Joodse beheer staan en hulle is presies nog met dieselfde besig, en waar sal hulle ‘n beter vennoot vind? Waar sal hulle ‘n beter instrument kry om chaos te veroorsaak om die Blanke te vernietig en daardeur die Christendom omvér te gooi, is om die swart massas op te sweep; om die massas van Asië op te sweep; om te begin beweeg teen die Christen Weste.

 

Gaan u nou na ‘n boek soos Joël, en ons het dit vir u beskrywe in daardie boekie wat ons geskrywe het, “Joël se Profetiese Boodskap en Waarskuwing” dan sê Joël in die simboliek van sprinkane en voetgangers en kaalvreters wat die bome kaal stroop en wat die Weste gaan oorstroom totdat ons uiteindelik in Joël 2:17 moet roep, “spaar u volk o God, en moenie dat die heiden oor ons heers en vir ons sê waar is jou God nie”. 

 

Is dit nie wat hy sal doen wanneer hy die oorhand gekry het nie?  En so word die massas van die aarde opgestook.  Dit is vir hulle baie voordelig, want die tyd het aangebreek.  Die tyd van woeling het aangebreek, die somer het aangebreek as ek dit simbolies mag noem en nou kom die magte en hulle maak gebruik van hierdie gevoel van nasionalisme en grootmanskap, “Black Power”, heerskappy, waarom, wie is hierdie Blankes dat hulle alleen oor die aarde moet regeer? 

 

Ons het net soveel reg en ons is Afrikane van Afrika.  Julle kom van oorsee, hierdie land is ons sinne, dit klink baie mooi en dit klink baie goed en in die volgende paar jaar sal ons in ons politieke situasie, sal ons daarmee te doen kry en as ons nie verstaan wat aan die gang is nie dan gaan ons heeltemal verward wees en deurmekaar wees.  Ons moet weet dit is die Koning wat aan die kom is.  Hierdie bome is aan die bot. En daarom lees ek net vir u bietjie verder.  Dit was die 6de vers van Psalm 2.

6          Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

7          Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

 

(Luister nou die 8ste vers)

8          Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

 

Vir wie sê die HERE dit?  Die HERE sê dit vir sy gesalfde, en wie is hierdie gesalfde?  Dis God se volk met die gesalfde Koning Jesus as hulle Koning wat kom om op hierdie aarde te regeer.  Daardie klip wat Daniël se beeld omgestamp het.  Hierdie huis van Jakob wat die engel gesê het wat die Here Jesus oor sal regeer.

 

“Eis van My en Ek wil u gee die eindes van die aarde as besitting”; en hier is nou my volgende groot punt wat ek vir u wil sê, gee maar net vir my u aandag.  Hierdie volk waarvan u en ek ‘n deel is, is deur God bestem om oor hierdie aarde te regeer onder Koning Jesus.  Wat ‘n heilige roeping dus.  Hoedanige mense in heiligmaking moet ons tans wees, sodat God ons kan gebruik?  Nie om die groot menere te wees nie, nie onse bors uit te stoot nie, maar loof die HERE omdat dit God se plan is.  Omdat dit God se plan is waardeur Hy heerskappy oor hierdie aarde gaan herstel. 

 

In Lukas 21 - waar die Here Jesus vir ons verskillende tekens gegee het omtrent sy wederkoms: 

Lukas 21:29-33;

29         Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

 

En wanneer u nou kyk na “hierdie dinge” dan moet u kyk na die vorige gedeelte van Lukas 21; oorloë, gerugte van oorloë, die een nasie teen die ander nasie, peste, hongersnood ens.; en ook van die kragte van die hemele wat sal geskud word en mense se harte wat sal beswyk van vrees en verwagting van al die dinge wat oor die aarde sal kom. 

Al hierdie dinge het klaar plaasgevind en is ook nog besig om plaas te vind vandag.  Die HERE sê, wanneer julle al hierdie dinge sien, dan moet julle weet die koninkryk van God is naby.

32         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

33         Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Watter geslag?  

Dié geslag wat die bot van die vyeboom sien en van al die bome.  Bome, in profetiese taal, stel volkere voor, en in meer besonderhede, die vyeboom stel die Joodse Nasie voor.  Die bot van ‘n boom beteken dat sy lewe begin terugkom na sy winter slaap, in simboliese taal sover dit nasies betref, beteken die ontwaking van die nasies na ‘n tyd van lang slaap. 

 

Die nasies in Afrika, die nasies in Asië het vir eeue geslaap, maar vanaf 1945 het hulle skielik wakker geword en skielik weerklink die kreet van Uhuru, Uhuru, dwarsoor Afrika.  En sedert 1945 het daar so baie van hierdie State onafhanklik geword dat hulle vandag die VVO oorheers en vir die groot nasies voorskrywe wat om te doen.  Die slaaf wat vir sy heer sê wat om te doen.  Maar dit bly nie net daarby nie.

 

Nou laat ek vir u net feite gee.  Vanaf 1945 het daardie nasies so die een na die ander onafhanklik geword.  Op die 16de Mei 1948 het die Israeli Staat ontstaan.  Daar is baie ander betekenisse daaraan verbonde, maar hy het ontstaan, hy staan daar in Palestina.  Die HERE sê, die geslag wat dit sien sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. 

Wat is ‘n geslag? 

‘n Bybelse geslag is 40 jaar.  Hierdie dinge, vanaf 1945 het die nasies begin onafhanklik word sodat hulle die VVO oorheers.  Op die 16de Mei 1948 ontstaan jou Israeli Staat.  Tel nou veertig by die periode 1945 tot 1948 en u kom by die periode 1985 tot 1988.  Ons is amper aan die einde van 1982, en 1983 staan voor die deur.  Tussen 85 en 88 moet al hierdie dinge gebeur. 

Met ander woorde, moet die opstand van die heiden finaal plaasvind om ons bande stukkend te breek, om ons te vernietig dat ons geen volk meer is nie en wat die HERE uit die hemel sal moet ingryp om sy koningskap te kom vestig.  Ek weet baie van u sal sê, hoor hierso, die HERE het gesê, niemand ken die dag of die uur nie.  Ek het nie gepraat van ‘n dag of ‘n uur nie, ek het gepraat van ‘n tydperk en daar is baie Skrifte, anders waarvoor sou die HERE vir ons hierdie tekens gegee het?  In elk geval, u het gehoor wat ek gesê het, u het dit gehoor.  U sal in hierdie jaar, 1982 tot op sy langste 1988, dis nog net 6 jaar en u sal u sien wat gebeur en u sal onthou wat ek vir u gesê het.

 

Ek wil vir u die saak net nog nadertrek, ek wil kyk of ek dit sal regkry.  Ek wil vir u ‘n baie belangrike ding sê.  U het self gesien dat daar het ‘n geweldige ommeswaai plaasgevind inverband met Amerika se houding teenoor Suid Afrika.  In die tyd van, tot by die tyd toe mnr. Carter nog President was het Amerika alles gedoen om saam met die ander Westerse magte om Suid Wes Afrika as’t ware aan Swapo te oorhandig.  

Daar was nooit sprake daarvan dat die Kubaanse soldate eers moes onttrek voordat daar enige iets kan gebeur nie, nou staan Amerika daarby vas, dat die Kubane eers moet onttrek voordat daar kan gereël word oor onafhanklikheid in Suid Wes Afrika en op die oppervlak beskou, is dit ‘n onmoontlike eis, want Rusland kan nie toelaat dat die Kubane onttrek nie want dan wen Sawimbi met Unita, en dan verloor Rusland sy prestige in Afrika en hy kan dit nooit toelaat nie. 

 

Wat het gebeur? 

Laat ek vir u sê wat het gebeur en ek weet dit sal vir u miskien baie vérgesog klink, en dit het ons vir u voorspel in my boek ”Die boek van Daniël” wat ek geskryf het nog in “Jimmy Carter” se tyd.  In die elfde hoofstuk sal u die volle besonderhede daarvan sien. 

 

Hierdie Illuminati wat uit die Jodedom ontstaan het en wat die Sionisme probeer voer na ‘n wêreld oorheersing, in 1917 met die Bolshevistiese Revolusie het hierdie Joodse “kern” homself meester gemaak van Rusland en deur die Kommunisme, die Russiese Nasie op te bou en vir Duitsland te oorrompel en uiteindelik daardeur as’t ware op sy rug te ry tot wêreldoorheersing, het daar skielik iets anders gebeur in Rusland wat die gewone wêreld nie van weet nie. 

U weet, Breschnew is baie oud en al jou Russiese leierskap, is ou manne van hier “plus diep” in die sewentig.  Net oor ‘n klein rukkie moet hulle sterf, en daar is ‘n jong garde aan die opkom en hierdie jong garde het hierdie hele plan van die Illuminati deurgesien en gesê: “o, ons sien wat julle besig is om te doen, julle is besig om vir Rusland te gebruik om eintlik die Sionisme aan wêreld beheer te stel.  Hulle sê, dit sal nie gebeur nie! 

Daar het ‘n nasionalisme ook in Rusland ontstaan en hierdie jong leierskap wat op die punt is om oor te neem het gesê ons sal nog streef na wêreldoorheersing maar ons gaan nie die wêreld gee aan die Sionisme nie, dis daarom dat jou Israeli Staat ook op die VVO, en Rusland ook, skielik so hatig opmekaar geword het.  Voor dit, was hulle “kop in een mus” en dis daarom dat Henry Kissinger skielik hier na Suid Afrika toe gekom het, hy wat eers vir Ian Smith gedwing het om Rhodesië weg te gee, kom nou en hy sê ook, nee, as die Kubane nie pad gee nie, dan kan daar nie ‘n skikking wees nie, omdat hulle nou omgeswaai het, want as Rusland nou wen dan kry die Sionisme nie wêreldoorheersing nie. 

 

En ek het gedag ek sal dit net vir u duidelik maak, ek moes baie meer vir u gesê het, daar’s Suid Afrika se strategiese posisie en daar is ons minerale posisie, maar daarvoor moet Suid Afrika dan betaal om die guns van die Weste te kry. Ons moet ons deure oopgooi, en ons moet ons regering oopgooi en ons moet gelykheid in Suid Afrika beoefen.  Dit is waar ook jou regeringsbeleid vandag vandaan kom.  Dit is ‘n diep spel en dit is omdat God se volk vergaan weens gebrek aan kennis. 

 

Mag die HERE vir ons genade gee dat ons in hierdie tyd God se woord sal begin ondersoek.  Dat ons in hierdie tyd bo alles ons harte sal begin ondersoek. 

Is u reg om God te ontmoet; 

Is u reg om die uitdaging te aanvaar vir u in hierdie tyd; 

Dis nie net ‘n kwessie van “o is ek reg om hemel toe te gaan nie”  is u reg om God se plan op hierdie aarde uit te voer; 

Is u reg om die uitdaging van hierdie tyd in die oë te kyk en te wag vir Koning Jesus om te kom?. 

My liewe broer en suster die beloning sal groot wees!

God skenk u die genade in Jesus Naam. 

Amen.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533