new-top-banner-english

Die volk en verootmoediging

Gebed:

Onse hemelse Vader, ons kom weer om te staan voor die Majesteit van u Woord.  Dierbare Vader, in die wonderlike Naam van onse Here Jesus Christus, baie dankie vir die versekering dat daar nie een jotatjie of een titteltjie op die grond sal val voordat alles vervul is nie!      

Baie dankie HERE, dat die ywer van die HERE van die leërskare dit sal doen!

HERE onse God, kom maak u woord vir ons oop, maar HERE vir ons verstand, ja; maar bo alles in die diepte van ons gees!

Dit is die gebed van my hart.  

In Jesus se wonderlike Naam.

Amen.

 

My liewe broer en suster, die tema van hierdie boodskap wat ek van die HERE ontvang het is; Die volk en verootmoediging.

 

"Die volk en verootmoediging!"

Kom ons lees met mekaar saam uit 2 Kronieke 7:1-22. 

(Wat ‘n mens amper kan sê voor die hand liggend is vir ‘n boodskap soos hierdie).

1          EN net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die HERE het die huis vervul;

2          en die priesters kon nie in die huis van die HERE ingaan nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.

3          En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die HERE op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die gesig na die aarde toe op die plaveisel, en aanbid en die HERE geprys dat Hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is.

4          En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die HERE te slag.

5          Koning Salomo met naamlik die slagoffer van twee-en-twintig-duisend beeste en honderd-en-twintig-duisend stuks kleinvee geslag; en die koning en die hele volk het die huis van God ingewy,

6          terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, en die Leviete met die musiekinstrumente van die HERE wat koning Dawid gemaak het, om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan.

7          En Salomo het die middel van die voorhof geheilig wat voor die huis van die HERE was; want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie.

8          So het Salomo dan in dié tyd die fees gehou, sewe dae lank, en die hele Israel saam met hom, ‘n baie groot vergadering, van die ingang na Hamat tot by die spruit van Egipte.

9          En op die agste dag het hulle ‘n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle sewe dae lank gevier en die fees sewe dae lank.

10         En op die drie-en-twintigste dag van die sewende maand het hy die volk na hul tente laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die HERE aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het.

11         En toe Salomo met die huis van die HERE en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die HERE en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het,

12         verskyn die HERE in die nag aan Salomo en sê vir hom: Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir My as ‘n offerhuis verkies.

13         As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur,

14         en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

15         Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.

16         So het Ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my Naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees.

17         En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het deur naamlik te doen net soos Ek jou beveel het, En my insettinge en my verordeninge onderhou,

18         dan sal Ek die troon van jou koningskap bevestig, soos Ek dit jou vader Dawid beloof het deur te sê: Daar sal vir jou nooit ‘n man ontbreek wat in Israel sal heers nie.

19         Maar as júlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig,

20         Dan sal Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan ‘n spreekwoord en ‘n spotlied maak onder al die volke.

21         En hierdie huis wat so hoog was - elkeen wat daarlangs verbygaan, sal verstom staan en vra: Waarom het die HERE so gedoen met hierdie land en met hierdie huis?

22         Dan sal hulle sê: Omdat hulle die HERE, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig en hulle gedien het, daarom het Hy al hierdie onheil oor hulle gebring.

 

Ek is daar seker van my liewe broer en suster, u sal onmiddellik met my saamstem dat hierdie hoofstuk verdien en vereis ons ernstige oordenking en dat u werklik diep moet nadink oor wat hier geskrywe staan!

Want dit is een van ons baie groot probleme tesame met ons ongehoorsaamheid en ons ongeërgheid en ons haastigheid en ons onverskilligheid dat ons nie kyk wat die HERE vir ons sê nie!

Ons besef nie dat die HERE ‘n God is wat nie verander nie, en u het my dit ook al baie keer hoor sê, dat as die HERE hierdie geslag (wat u en ek nou aan behoort) nie straf nie, dan moet die HERE vir hierdie vadere van ons om verskoning vra want die geskiedenis wys vir ons hoe Hy hulle gestraf het, en dat die HERE presies uitgevoer het, wat Hy hier gesê het. 

 

As Israel ongehoorsaam was aan hom; sal Hy ons dan nie straf nie?

Is ons nie ongehoorsaam nie?

Is die volk nie in ‘n geweldige toestand nie? 

My broer en suster, en moet tog nie net altyd alles net aan die volk toeskrywe nie. 

Wie is die volk?  

U en ek is ook die volk!

Elke individu, elke huisgesin en almal tesame maak die volk uit!

Daarom laat ons baie versigtig wees vir hierdie ou sonde en ontvlugtings praktyk wat al in die tuin van Eden begin het; toe die een vir die ander die skuld gegee het! Die vrou vir die slang; die man vir die vrou; en so aan en so aan, tot vandag toe!

Kom laat ons ‘n bietjie by onsself begin!

Maar nou geliefdes, baie van hierdie dinge sal u ook op ander plekke kan hoor.  U moet onthou wie ons is! U moet onthou wie “ekklesia” is.  Waar word daar vir die eerste keer in die Bybel van “ekklesia” gepraat? 

In Exodus 12:6; - “gemeente”.

“ - - - - - En die hele vergadering van die gemeente,(ekklesia) van Israel moet dit slag teen die aand.

U moet onthou die pad wat God met ons geloop het en dit is dat God deur sy groot liefde en genade aan ons geopenbaar het, dat ons sy volk is.

En daarom kyk ons weereens ‘n bietjie na 2 Kronieke 7, die gelese gedeelte vanaf die 11de tot die 14de vers.

11         En toe Salomo met die huis van die HERE en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die HERE en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het,

12         verskyn die HERE in die nag aan Salomo en sê vir hom: - - - - -

(M.a.w. hierdie woorde wat ons nou gaan lees is nie Salomo se woorde nie, maar dit is God se eie woorde, watter voorreg het ons om dit nou te hoor.  Die HERE sê vir Salomo):

- - - - - Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir My as ‘n offerhuis verkies.

13         As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, - - - -

(So God kan die hemel toesluit dat daar geen reën is nie)

-       - - - - of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, - - - - -

(So God kan die sprinkaan beveel om die land af te eet!)

-       - - - - of as Ek die pes onder my volk stuur - - - -

(So God kan pes stuur!)

En ons lees in ander plekke in die Bybel hoedat die HERE; en ons weet dat hierdie “sprinkaan” is nie net letterlik nie, maar ook figuurlik!  Veral as ons die boek ‘Joël’ lees; waar die HERE praat van die sprinkaan en die afknyper en die voetganger en al hierdie dinge, wat selfs die bas van die bome afskeur; dat die HERE van hulle praat as “my groot leërmag”. 

Joël 2:25; “ - - - - my groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het. 

Dus as hierdie klomp sprinkane figuurlik gesproke; hierdie klomp swartes, ons land verteer en ons volk verwoes, dan weet ons my broer en suster dat die toestande wat u en ek in verkeer op die oomblik van God gestuur is vir ‘n rede!

Maar nou vers 14;

14         en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

 

Ek wonder of daar veel meer verse en tekse in die Bybel is wat vandag deur verskillende kerke gebruik word as 2 Kronieke 7:14.  Maar daar is min mense (en ek sê dit met groot nederigheid, my broer en suster, maar ook met groot beslistheid) daar is min groot predikers en groot organisasies wat werklik weet wat daar staan.  Want as jy nie streng by God se Woord bly nie, en jy begin jou eie vertolkings maak; dan kan daar baie vertolkings uit die Bybel uitkom, en ons weet daar is baie!

Kyk maar na die baie kerke!

Kyk maar na al die baie predikers!

Maar my broer en suster, ons het tenminste probeer, deur die genade van God om dit vir u te leer deur al die jare heen.

Kom ons bly by die Skrif!

Kom ons kyk baie noukeurig wat sê die Woord.

Daarom wil ek graag ook hierdie vers ‘n bietjie vir u ontleed, onder die tema van – “verootmoediging”.

Kom ons kyk daarom weer na 2 Kronieke 7:14.

14         en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, - - - - -

 

Kom ons kyk ‘n bietjie na – “my volk”.

Jy kry dit vandag baie, ek het dit gesien in baie groot dienste; dan sal daar ‘n “bont menigte” sit, dan sal die prediker sy hand so uitstrek oor die gehoor en sê: “volk van God” en hy sal sê: “my volk”.

Maar is dit skriftuurlik, staan dit so geskryf in die Woord van God?  

Kom ons kyk in die Bybel – “en my volk”.

My broer en suster, vir wie noem God sy volk?

As ons nou streng by die woord bly, afgesien van watter opleiding of agtergrond of organisasie wat ons ook al aan behoort, en ons bly by hierdie woord, dan sien ons daar is net EEN volk wat God “my volk” noem en dit is Israel!

 

Daarom moet ons daaraan aandag gee as ons werklik wil luister na God se woord!  Ek gaan vir u maar net ‘n paar bekende tekse gee, vir die van ons wat hierdie pad ken, maar ek aanvaar altyd en ek sien altyd ons hele volk voor my wanneer ek God se woord bring, al is dit net ook vir die dae wat ek net vir die tweetjies en die drietjies gepreek het.  

Kom ons kyk na:

(en ek sê: o, HERE gee vir ons respekte vir U Woord!  Help ons om die majesteit van U Woord te erken en as God gespreek het, laat ons dan buig en sê: “spreek HERE, u dienskneg en u diensmaagd luister”. 

Deuteronomium 7:6-8.

6          Want jy - - -

(Die HERE praat hier met Israel)

-       - - is ‘n volk heilig - - - - -

(Daardie woord heilig kon jy ook gesê het - jy is ‘n aparte volk)

- - - - aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

7          Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.

8          Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.

 

Ek vra so baie keer in my prediking;

Ek vra so baie keer in my diskoerse met ander mense;

Ek sê, wat het van hierdie woorde van God geword? - (vers 7) “Jy is ‘n heilige volk aan die HERE jou God.

Die HERE het gesê – (vers 8) “en die eed gehou wat Hy aan julle vaders gesweer het”.

As jy gaan na die eed wat God by sy heilige Naam gesweer het, my broer en suster; aan Abraham, Isak en Jakob, sal ons sien dat dit ‘n ewige, onherroeplike onveranderlike eed is!

Waar is hy vandag?

Dank God u en ek weet waar dit is.  

 

Ons kyk na Exodus 19:5-6.

Net so ‘n welbekende hoofstuk en sê die Here vir Israel:

5          As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.

6          En julle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

“Aan die kinders van Israel moet jy dit meedeel”.

 

Ag, my broer en suster, my hart huil waarlikwaar en ek weet u weet ook,  vir die meeste van ons volk vandag tel hierdie woorde nie.  Hulle het ‘n ander evangelie daarvan gemaak, hulle het ‘n ander uitleg daaraan gegee. Ons ken die welbekende Hosea 4:6.

6          My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; - - - - ”. 

 

As ons Hosea lees dan weet ons die boek ‘Hosea’ is geskrywe aan die 10 stamme - hulle is die “my volk” van God!

 

As ons dan 2 Kronieke 7:14 wil verstaan nl.:

14         En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees”; dan moet ons weet met wie God praat en waaroor Hy praat!

 

Daarom moet ek nog ‘n paar Skrifte vir u bring.  Ek lees ook:

Jesaja 43:20-21.

20         Die wilde diere van die veld sal My eer, die jakkalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene, te laat drink.

21         Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig.

 

Wie is hierdie “volk” wat God vir homself geformeer het?

Kom ons kyk na die 1ste en 7de verse van dieselfde hoofstuk;

Jesaja 43:1.

1          MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

Jesaja 43:7.

7          elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

 

Hierdie volk wat die HERE geformeer het, - sy uitverkorene om sy lof te verkondig is niemand anders as Israel nie!

En as u hom so in sy verband lees dan sien u dit is ‘n profesie van die profeet Jesaja vir die herstel, wanneer al die strafgerigte verby is en wanneer God sy volk herstel en verheerlik het!

Prys die wonderlike Naam van die HERE!

My broer en suster, dit is rede tot jubeling en tot juiging!

Halleluja!  Prys die Naam van die HERE!

 

Maar ons kyk ook na:

Jesaja 44:1-2.

1          MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! 

2          So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder, van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, Jesúrun wat Ek uitverkies het!

 

Terloops Jesúrun is een van God se troetel name, een van sy liefling name vir Israel en Jesúrun beteken opregte en hoe onopreg is ons op die oomblik!  Dit is een van die wonderlike dinge van God, my broer en suster, die HERE sien ons in die toekoms as sy opregte volk, gewas in die bloed van die Lam, gereinig en geheilig en skoongemaak;’n lof tot sy Naam in die middel van die aarde.

Nêrens sien ek in God se woord dat die “sogenaamde kerk” wat uit alle nasies en uit alle rasse bestaan ooit Jakob genoem word nie.  Die HERE praat hier direk met hierdie volk aan wie Hy ‘n eed gesweer het - reg van die begin af in:

Jesaja 45:3-4.

3          en Ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet dat Ek die HERE is wat jou by jou naam roep die God van Israel;

4          terwille van Jakob, my kneg, en Israel, my uitverkorene, het Ek jou by jou naam geroep; Ek het jou ‘n erenaam gegee, hoewel jy My nie geken het nie.

 

Dus my broer en suster om reg te laat geskied aan hierdie teks: “en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid – 2 Kronieke 7:14; moet ons dus woord vir woord, sinsnede vir sinsnede, hierdie teks ontleed om werklik te hoor en te verstaan wat God sê, anders gee ons, ons eie vertolkings daaraan, en dit is die probleem en dit is die stryd wat ons het al die jare, en ons dank die HERE vir u wat reeds sy woord verstaan!

 

Kom ons kyk na die 2de gedeelte.

“my volk oor wie my Naam uitgeroep is”.

My broer en suster, as ons sidder voor die woord van God, dan kan ons mos nou nie maar sommer sê - nou ja, “en my volk oor wie my Naam uitgeroep is”; dan moet ons mos wéét en ons moet mos sien wie is dit oor wie God sy Naam uitgeroep het!  Anders weet ons nie met wie die HERE praat nie!

 

Kom ons kyk ‘n bietjie daarna; dan sal ons die teks beter begin te verstaan.

Jeremia 14:9 (luister na hierdie “klaaglied” as te ware).

Ons begin by vers 7, maar ek wil u eintlik bring by vers 9. 

Jeremia 14:7-9.

7          Hoewel ons ongeregtighede teen ons getuig, o HERE, doen dit om u Naam ontwil; want ons afkerighede is baie, ons het teen u gesondig.

(Moet ons dit nie vandag ook sê nie).

8          O, Verwagting van Israel, sy Verlosser in tyd van benoudheid! - - -

(Is dit nie ook u en my hoop vandag dat Hy vir ons ‘n Verlosser is in ‘n tyd van benoudheid en is ons nie in ‘n tyd van benoudheid nie, my broer en suster?)

- - - - - Waarom sou U wees soos ‘n vreemdeling in die land en soos ‘n reisiger wat uitdraai om te vernag?

9          Waarom sou U wees soos ‘n man wat verslae is, soos ‘n held wat nie kan verlos nie? U is tog in ons midde, o, HERE, en u Naam is oor ons uitgeroep. Verlaat ons nie!

“U Naam is oor ons uitgeroep, verlaat ons nie!

Is dit nie wat ons teks sê nie, Hy sê “en my volk oor wie my Naam uitgeroep is!”.  Kan u nou sien oor wie God se Naam uitgeroep is! 

Maar ek moet met u nog ‘n hele paar sulke Skrifte deel.  Geliefdes, God openbaar aan ons hoe ons sy woord verwaarloos het deur die jare!

My broer en suster, ek sê vir God: “vergewe my!” ek was vir baie jare skuldig hieraan, ek sien dit elke dag nog meer in my eie lewe hoe skuldig ek nog is, oor baie ander dinge wat ek nie nou tyd het om oor uit te wei nie,  en wat die HERE deur sy Gees ook self met u oor kan praat.

Maar ek moet met u nog voortgaan.  

Kom ons gaan na: Jesaja 63:16 - Want u is ons Vader!

 

(Onthou u die “ben” van Deuteronomium 14:1-2).

Julle is kinders (Hebreeus “ben” - sons) van die lewende God.

Nou sê hy: 

Jesaja 63:16.

16         Want u is ons Vader! - - - - -

(God is ons Vader - nie ‘n geestelike Vader nie, ‘n letterlike Vader)

- - - - - want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie.  U, o HERE, is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam.

 

Nou as u daardie Verlosser neem, dan sal u sien dit beteken ‘n bloedverwant verlosser – “a kinsman redeemer” en dit is wat Jesus vir ons kom word het.

 

Jesaja 63:17-19.

17         HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie?  Keer terug terwille van u knegte, die stamme van u erfdeel!

 

Ag, broer en suster, is dit nie ook baie keer die kreet van u hart nie, en sê: “HERE hoekom verhard u ons harte?”

Hoekom is ons harte so hard?

Hoekom moet ons so oor en oor en oor God se woord vir mekaar bring?

Wanneer gaan ons opspring en op aandag staan en sê: “HERE, U het gepraat, ek gaan - doen!"

18         U heilige volk het dit vir ‘n kort rukkie besit; ons teëstanders het u heiligdom vertrap.

 

Vertrap ons teëstanders nie ons heiligdomme vandag nie!

19         Ons het geword soos hulle oor wie U nie van ouds af geheers het nie, oor wie u Naam nie uitgeroep is nie.

 

Onthou, ek is besig om vir u (al is dit tot sommige se verveling); dit alles op u, in te druk.

Oor “wie u Naam uitgeroep is”. 

Jy kan dit nie gaan rondstrooi nie!  God het net een volk “oor wie Hy sy Naam uitgeroep het; en dit is – “Israel!”

 

Handelinge 15:14-17.

14         Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die heidene vir sy Naam aan te neem.

15         En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:

16         Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en herstel,

17         sodat die oorblyfsel die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is spreek die Here wat al hierdie dinge doen .

 

Ons lees weer Jesaja 43:7.

7          elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

 

Matthéüs 28:19.

19         Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

 

U moet onthou dat Jesus die Woord was wat Vlees geword het en onder ons kom woon het.  Jesus het daardie dissipels oor die 3 jaar onder hom gehad; onder sy lering. 

Broers en susters, hulle het saam met Jesus onder dieselfde kombers geslaap, hulle het saam met Jesus uit dieselfde beker gedrink.  Kan u uself voorstel; ek sê so baie keer ons moet ons Bybels met ons verbeelding lees.

As u of ek darem vir 3 of 3½ jaar so intiem saam met Jesus gelewe het, sou Hy nie vir ons al hierdie dinge geleer het nie?

Hy is dan die woord self wat onder ons vlees geword het en onder ons kom woon het, of soos die geleerde mense sê: “onder ons sy tent kom opslaan het”.

Sal Hy nie al hierdie dinge vir ons uitgelê het nie.  Sê die Émmaüsgangers nie:  “was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie”.

 

O, broer en suster dit is een van die wonderlikste ondervindinge in ‘n mens se lewe wanneer Jesus deur sy Gees en sy Woord die Skrifte vir jou begin uitlê, en die Skrifte vir jou begin lewendig maak!

“Al die nasies” - En nou het ons honderde redenasies en honderde redekawels oor:

 

Matthéüs 28:19-20.

19         Gaan dan heen, maak dissipels van “al die nasies” en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 

20         En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld (eeu).  Amen.

 

Maar dit was nie nodig om met sy dissipels so te redekawel as Hy gepraat het “van die nasies”; dan praat Hy van die nasies oor wie sy Naam uitgeroep is Hy het dan die Skrifte vir hulle uitgelê en hulle harte warm gemaak!

Nou kom ons by die volgende; ek moes daardie met u doen; “en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig”.

 

Nou kom ons by die “verootmoediging”.

Nou kan ons eers daarby uitkom want nou weet ons met wie Hy praat!  

Halleluja, ons weet Hy praat met ons! O, halleluja, Hy praat met ons!

Hy praat met u en met my!

Nou kan ek werklikwaar “luister!”

 

Kom ons hoor nou wat sê Hy wat is ‘verootmoediging’.

Hier in hierdie 1933 Bybel wat ek nou met u gelees het staan die woord – ‘verootmoedig’ - as u nou ‘n Nuwe Afrikaanse Vertaling, of ‘n Ou Hollandse Vertaling het, sal u sien daar staan “berou toon”. 

So ‘verootmoedig’ is ook om berou te toon;

Verootmoediging beteken – ‘nederig’, ‘beskeie maak’;

‘verneder’ saam met dit – ‘ootmoed’;

“besef van nederigheid – onderworpenheid - veral teenoor God”;   “deemoed” - dit is volgens die H.A.T. (handboek van Afrikaanse Vertaling); volgens die Hebreeus - beteken dit “om die knie te buig”.

“deemoed” beteken - groot nederigheid, nederige onderworpenheid. 

 

Wat is die kenmerk van waaragtige bekering?

As ons nou in terme van “tempel - terminologie” met hierdie vorige verduideliking van my nou in die Heilige was; nou kom ons in die Heilige der Heilige van hierdie teks, ek voel die teenwoordigheid van God!

U moet nou baie mooi luister broer en suster, dat hierdie woord nie op u ore alleen val nie, maar op u hart! 

Luister mooi!

Wat is verootmoediging?

Want die HERE sê: “as my volk hulle verootmoedig en my aangesig soek en hulle bekeer”. 

Geliefdes, ‘n bekeerde mens is ‘n maklike mens om mee klaar te kom.  En baie van ons wat sê ons is bekeerd, ons is so moeilik om mee klaar te kom.  Ons kom so moeilik met mekaar klaar.  Is ons dan werklik bekeerd?

Het ons, ons selwers werklik verootmoedig?

Het ons die knie gebuig voor God?

Kom ons kyk ‘n bietjie na 1 Korinthiërs 13.

Ons kyk net ‘n bietjie weer na; ek glo verootmoediging en bekering en die aangesig van God soek, ek glo die hart (kern) daarvan is die liefde.

En die woord sê: luister mooi - die woord sê die liefde van God word in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees.  

 

As u ooit weer ‘n vrugbare studie wil maak, kan u gerus weer my boekie neem wat ek geskryf het oor die doping in die Heilige Gees, daar het ek onder andere hierdie belangrike dinge gesê, wat van die uiterste belang is. Ek het gesê die invulling van die Heilige Gees, luister mooi;

Die invulling van die Heilige Gees bring lewe!

Die doping in die heilige gees bring krag!

Jy kan nie tot bekering kom nie, jy kan nie tot ootmoed kom sonder die Heilige Gees nie!

Die Heilige Gees moet dit in jou bewerk!

Ons lees 1 Korinthiërs 13, oor die liefde.

Net ‘n paar verse:

1 Korinthiërs 13:4-7.

(Luister mooi en toets uself daarby, het ek al tot ootmoed gekom?  Hoe lyk my bekering?)

4          Die liefde is lankmoedig en vriendelik; (is u lank moedig?)

die liefde is nie jaloers nie;

die liefde praat nie groot nie;

is nie opgeblase nie;

(O, broers en susters daar is so baie groot praters onder ons, daar is so baie opgeblasenes onder ons, ek gaan netnou aan hierdie nog ‘n ander naam ook gee in ‘n ander teks).

5          handel nie onwelvoeglik nie;

(Is ons nie baie keer baie ongeskik met mekaar nie, broers en susters).

soek nie sy eie belang nie;

word nie verbitterd nie;

reken die kwaad nie toe nie.

(Ons loop partykeer vir dae, vir weke, vir maande, vir jare, met ‘n grief, teenoor mekaar rond! - dit is nie ootmoed nie!)

6          is nie bly oor die ongeregtigheid nie;

maar is bly saam met die waarheid.

(Die liefde)

7          Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Ek glo jy kan nie tot ootmoed gekom het, as jy hierdie dinge nie het in jou lewe nie!

Ons kyk ook na 2 Timótheüs 3:1-5.

(Opskrif: Verskriklike verdorwenheid van die laaste dae)

1          MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

2          Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters (hier is hulle alweer) trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

3          sonder natuurlike liefde, onversoenlik - - -

(o, broers en susters, as daar ooit een van die dinge van ons tyd is, wat my hart breek, is dit ons onversoenlikheid teenoor mekaar.  Dit is partykeer amper onmoontlik om mense weer vrede met mekaar te laat maak.  Dit wil my werklikwaar laat huil!)

- - - - kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

4          verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;

5          mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.  Keer jou ook van hierdie mense af.

 

Ek wil vir u sê, ons kerke is vol van sulke mense!

Ek sê weer, ‘n volk, ‘n gemeente (of kerk) bestaan uit individue, dus, ek en u moet na onsself kyk!  Dit is hier waar ons moet begin!

 

Nou gaan ek na Jesus toe en ek lees vir u Matthéüs 11:28 (weer ‘n baie bekende gedeelte), en dis een van my ander groot probleme; met u en met my.  God se woord het vir ons te bekend geword en ons het te veel hoorders geword en te min doeners!

Matthéüs 11:28.

28         Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

“rus gee”

Hoeveel rusteloses is daar nie in die wêreld nie?

Dit is een van die groot probleme van ons tyd!  Daar is nie rus in ons harte nie! Daar is nie vrede nie!  En ons het nog nooit mooi gekyk na hierdie “resep” nie!  Hier is die resep - Matthéüs 11:28!.

Hoeveel van ons gaan na Sielkundiges toe!  En ag, Beraders, en noem net wat jy wil!

Matthéüs 11:28-30.

28         Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

29         Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

30         want my juk is sag en my las is lig.

Ek wil konstateer, elkeen wat tot verootmoediging gekom het, wat waarlik die aangesig van God gesoek het en tot bekering gekom het, is sagmoedig en nederig van hart!

Mag God vir u en vir my van hier af ‘n nuwe lig werp op verootmoediging!

 

Kom ons volg nog op die spore van Jesus.

En ons luister na ‘n persoon, een van die wat daardie 3½ jaar saam met Jesus onder een kombers geslaap het, naamlik Petrus en ons luister na wat sê hy in:

1 Petrus 2:21-23.

21         Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

(nou kom ons kyk ‘n bietjie hoe lyk sy voetstappe, ons lees verder)

22         Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie;

23         wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel;

Ek sê nou nie u skel meer nie.  Ek glo God het u al daarby verby gebring.  Maar my broer en suster, gee ons maar nie ook partykeer vir iemand so ‘n ietsie van ons tong nie!  Het ons nie ook maar nog ‘n ietsie van ‘n terug pratery, ‘n steek hier en ‘n steek daar nie!

Ek voel ‘n verootmoedige persoon, wat die knie voor God gebuig het, word soos Jesus - toe Hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie! Toe Hy gely het, nie gedreig het nie! Daar is nog so baie dreiging in ons! “maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel”. 

(o, veral as ek voel, ek is te na gekom; my broer en suster, dan laat ek my maar goed geld!). 

Hoekom los ek dit nie vir Jesus nie! 

Hy het dit gedoen!

Hy het dit oorgegee aan Hom wat regverdig oordeel!

Ek glo ‘n ootmoedige persoon is so ‘n persoon!

 

1 Petrus 2:24-25.

24         wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, Sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

25         Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele.

Halleluja! 

 

Geliefdes, daar is nog ‘n hele klompie sulke Skrifte. (ek sien ek moet dit laat staan ons tyd is verstreke).  Ek glo ons gaan daartoe gedwing word!

Lees Jesaja 26:9.

9          Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is leer die inwoners (my volk) van die wêreld geregtigheid.

 

Broers en susters, ek praat met die oorblyfsel, en ons is nog in die heiligdom, glo ek, en as God deur sy Gees hierdie ootmoed, hierdie buiging van die knie, aan u geopenbaar het, sal u saam met my nog net so ‘n rukkie in die Heilige der Heilige bly voor die versoendeksel, voor die genade troon.

Ons gaan na Openbaring hoofstuk 3.  Ek praat met die oorblyfsel.  Ek lees vir u vers 11 (ek lees vir u Jesus se woorde aan die gemeente van Filadelfía, een van die 2 gemeentes met wie Hy geen fout gevind het nie.)

Openbaring 3:11.

11         Kyk, Ek kom gou!  Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.      '

 

Ek wil vir u sê my broer en suster, kom ons hou vas wat ons het, dat niemand ons kroon van ons sal neem nie!

Dit is nog net ‘n kort endjie, dit is nog net ‘n klein tydjie!

Onthou dit gaan nog erger word, my broer en suster, al die toetse gaan nog dubbeld en dwars ons pad langs kom!.

Maar kom ons hou vas wat ons het sodat niemand ons kroon van ons kan neem nie. 

Ek lees ook saam met u Openbaring 2:25.

(dit is die brief van die gemeente van Thiatíre).

25         Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.

 

O, wat ‘n aanmoediging en wat ‘n aanmaning!

En dan Openbaring 2:10

(die woorde aan die gemeente van Smirna met wie daar geen fout te vinde was nie).

10         Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word: en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.

 “Wees getrou tot die dood toe en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.

Broer en suster, sommige mense se harte is soos klei, as die son daarop skyn dan word dit kliphard!  Ander mense se harte is soos was, as die son daarop skyn word dit sag!.

Mag God vir ons ‘n sagte hart gee!

Ek sê weer ‘n volk bestaan uit individue!

God weerstaan die hoogmoediges en aan die nederiges gee hy genade!

Ek glo ‘n groot herlewing onder God se volk is aan die kom! Die Skrifte belowe dit!

 

Jesaja 66:8 sê: “ ‘n Nasie sal gebore word in ‘n dag!”.

Ons sien hierdie veldbrande.  Mense spreek hulle verbasing uit! Hoe kan ‘n brand oor so ‘n grootpad gaan?  Daar is dan voorbrande (fire breaks) gemaak!  Hoe kry hy dit reg?  Ons het weer gesien in hierdie tyd, daardie geweldige hitte wat die “opstroming” veroorsaak, hy vat partykeer ‘n droë bondel gras, voordat hy nog heeltemal uitgebrand het, terwyl hy nog aan die vlam is, dan word hy opgeruk in daardie stroom en dan kom die sterk wind en hy gooi hom meters ver!

 

Ek glo my broer en suster, so gaan herlewing kom!  Ek glo God gaan ons opruk in die magtige wind van die Heilige Gees en ons harte in ‘n oomblik se tyd verander, en die “vuurbolle” gooi van die een einde van ons land tot die ander einde.  Van die een einde van Israel tot die ander; en ‘n nasie sal gebore word in dag!

Jeremia 31, (daardie  pragtige hoofstuk oor die “nuwe verbond”, wat dit nie meer nodig sal wees vir die een om vir die ander een te sê “ken die HERE nie!” 

 

Jeremia 31:31-34.

31         Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

32         nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie - my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.

33         Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

34         En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

 

Ek sluit met my laaste Skrif gedeelte:

Jeremia 31:7-9.

7          Want so die HERE: Jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: o, HERE, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel!

8          Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam; in ‘n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.

9          Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op ‘n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel ‘n Vader; en Efraim is my eersgeborene.

“Hulle sal kom met geween, my broer en suster, en met smekinge, sal ek hulle lei”.

O, mag God se woord vir u by bly en in die toestande.  Baie van ons volk, baie van ons individue, baie van ons huisgesinne is alreeds in ‘n toestand van smekinge en geween.

 

My broer en suster, dit gaan met baie van ons mense alreeds baie swaar!

Mag God ons genade gee dat ons sal lewe op sy woord!

“En of ek lewe of ek sterwe, ek weet ek behoort aan die HERE!”

 

Ek wil aan u ‘n uitnodiging rig:  As God werklik met U gepraat het, en u voel ‘n diep behoefte in u siel, kom ons maak ‘n oorgawe aan die HERE.

Kom ons probeer, kom ons glo dat die Heilige Gees ons sal help om ‘n bietjie van ons inhibisies (remming, verhindering,) ontslae te raak, as ons, ons voor God verootmoedig !

 

Dit sal vir my baie wonderlik wees, as u as families, huisgesinne, saam voor die HERE sal staan.  As daar miskien die is wat daardie onversoenlik-heid het, dat u dit sal regmaak!

 

Mag God u die genade daartoe skenk!

 

Amen

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533