new-top-banner-english

Jesus se bybel

E-Boek: Jesus se Bybel

Die onderwerp van my lesing is: Jesus se Bybel. U mag dit vreemd vind maar u sal gou verstaan waarom ek dit so gekies het.

 

Ons skriflesing is uit Johannes 5: 39-47;

39         Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

40         En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.

41         Eer neem Ek van die mense nie aan nie.

42         Maar Ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie.

43         Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ʼn ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.

44         Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie?

45         Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig -Moses op wie julle gehoop het.

46         Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.

47         En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?

 

Ons lees net weer Johannes 5: 39;

39            Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

(Wat getuig van Jesus? Die Skrifte.)

 

Nou ook verse 45 tot 47.

Johannes 5: 45-47;

45         Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig – Moses op wie julle gehoop het.

46         Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want Hy het van My geskrywe.

47         En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?

 

Liewe leser, dit is ernstige woorde daardie – “as julle Moses se geskrifte nie glo nie, hoe sal julle My woorde glo?” Geliefdes, Jesus en die eerste kerk se Bybel, was die Ou Testament. Jesus en die eerste gemeente, het geen ander Bybel gehad nie! Dit is merkwaardig dat dit kom as ʼn skok vir baie mense, dis so eenvoudig en tóg het hulle nooit daaraan gedink nie. Ons het groot geword met ʼn vol Bybel (die Ou Testament en die Nuwe Testament). Dit is asof jy vanselfsprekend aanneem dat dit maar vir altyd so was. Toe Jesus op aarde was, het die eerste kerk ook geen Nuwe Testament gehad nie. Hulle Skrif was die Ou Testament. Dus as Jesus sê: “Julle ondersoek die Skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is dié wat van My getuig”, is daar baie mense wat van kleins af; (die wat die Here en sy Woord liefhet) daardie versie al gelees. Dit het nooit tot baie van hulle deurgedring nie.

 

Watter Skrifte het Jesus van gepraat? Jesus het gepraat van die Ou Testament en Hy het gesê: “Dit is húlle wat van My getuig”. Volgens gesaghebbende geleerde mense se gegewens wil ek aanhaal:

 

Die boek Mattheüs, die eerste boek in die Nuwe Testament, is geskryf in die jaar 37 na Christus. Dus ʼn paar jaar nadat Jesus reeds gekruisig is. Dit is ʼn paar jaar ná die dag van Pinkster toe die boek van Mattheüs eers geskryf is. Dit het nie bestaan in Jesus se tyd nie. Dit het nie bestaan in die tyd van die mense in die dag van Pinkster nie. Die Evangelie van Markus is geskryf, soos mense kon nagaan, tussen die jare 57 en 63 ná Christus. Die Evangelie van Lukas, in die jare 63-68 na Christus en die Evangelie van Johannes, is geskryf in die jare 85 tot 90, ná Christus. So almal wat geleef het tot op daardie tyd, het nie die Evangelie van Johannes gehad nie. Die boek van Handelinge is geskryf in die jaar 65 ná Christus. Die sendbrief aan die Romeine in die jaar 60 ná Christus. Die aan die Korinthiërs in die jaar 59 ná Christus en so al die ander sendbriewe ook, min of meer rondom daardie tyd. En die laaste boek in die Bybel, die Boek van Openbaring is geskryf in die jaar 96 ná Christus, amper ʼn 100 jaar, amper ʼn eeu, ná Christus.

 

Dit was nie al nie, in daardie tyd was die drukkuns nog onbekend. Die boeke was met die hand geskryf en as daar ʼn kopie (afskrif) gemaak word, moes dit met die hand geskryf word. Die mense het ook nie papier geken soos ons dit vandag ken nie, dit was op velle en perkamente geskryf. Dan moes dit, nadat alles gedoen was, versprei word. Daar was nie die kommunikasie media soos vandag nie.

 

Hierdie dinge neem ons vanselfsprekend aan, maar dit het groot betrekking op ons geloof, want ons moet kyk hoe Jesus geglo het. Ons moet kyk, hoe  die apostels en die eerste kerk geglo het en wát hulle geglo het.

 

Daarom, geliefdes, as ek vir u sê dat Jesus, en u kan dit nagaan, in sy prediking en in sy lering en in sy bediening, net van die Ou Testament gebruik gemaak het en dit ook sodoende bevestig het, en dit by al sy volgelinge aanbeveel het. Daarom ook in hierdie diskussie met die Fariseërs, waarvan ons hierdie uittreksel reeds gelees het, waar Hy vir hulle sê, omdat hulle Hom so weerstaan het: “maar as julle Moses geglo het, sou julle My geglo het, want hy het van My geskrywe”.

Hoeveel van ons moderne Christendom vandag, weet hoe baie Moses van Jesus geskryf het, en die betekenis daarvan. Hoeveel van ons weet van al die ander Ou Testamentiese skrywers wat van Jesus geskryf het. En hoe belangrik dit is dat ons sal wéét wat hulle geskryf het want baie daarvan word nie in die Nuwe Testament herhaal nie. Dus is ons geloof en ons visie aangaande Jesus onvolledig, sonder kennis van wat in die Skriftewaarvan Jesus gepraat het, wat die Ou Testament is, geskrywe is. Dit laat ʼn mens sidder!  Dit laat ʼn mens onmiddellik sê: “Here, dan is daar ʼn groot tekortkoming in my geloof”. Want geloof kom deur die Woord van God. Watter Woord? Net die Nuwe Testament? Nee, my broer en suster, die hele Woord. Die Nuwe Testament én die Ou Testament. Wat 'n belangrike saak is dit nie? Dit is hier waar die Christendom, in hierdie “kritieke tyd” waarin ons lewe, so geweldig kortkom.

 

U sal met my saamstem, as daar ooit ʼn tyd was wat ons geloof nie net vas, suiwer en onwankelbaar moet wees nie, dan is dit vandag. In hierdie tyd waar die fondamente van die Christendom besig is om geskud te word, soos nog nooit tevore nie.

 

Kom ons kyk ʼn bietjie verder wat Jesus van die Skrifte gesê het – onthou: “Jesus se Bybel”. Hy het net een Bybel gehad, en dit was die Ou Testament.

Ons kyk wat sê Jesus in:

Mattheüs 5:17-18;

17         MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

(Soos party Engelse vertalings sê: “To complete.” Met ander woorde om dit te voltooi.)

18         Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

 

Dus as ek volkome in my geloof wil wees, moet ek kyk, wat in die wet geskryf is. Ek moet dit ondersoek. Ja, geliefdes, soos die HERE byvoorbeeld vir Josua gesê het. Dit is vandag nog meer van toepassing op ons.

Kom ons lees wat die HERE vir Josua sê in:

Josua 1:7;

7          Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet, wat Moses, My kneg jou beveel het; - - - - - -

(Onthou in ons teksvers het Jesus vir Moses nie net aanbeveel nie, maar daarop aangedring en gesê: “as julle vir Moses nie glo nie, sal julle ook nie vir My glo nie”.

Dit is die probleem vandag, daar is baie mense wat dink hulle glo in Jesus, maar hulle glo in hulle eie Jesus, hulle glo in ʼn Jesus wat hulle self gemaak het, in “kerk leerstelling”.   Hulle glo nie in die Jesus van die Bybel nie. Dit mag u skud, liewe leser, maar dit is die waarheid).

Maar ek gaan aan in Josua 1:7-8

7          - - - - wyk daar nie regs of links van af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.

8          Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

 

Dan sal ons nie in ʼn slaggat geval het, soos daar oor die algemeen in die Christelike kerk, nie net in Gereformeerde kringe nie, maar ook in Pinkster kringe, gesê word: “Ons is nou nie onder die wet nie, ons is onder die genade”. Geliefdes, sekerlik is ons nie onder die wet vir ons saligheid nie. Ons kan die wet hou soos ons wil, dit sal ons nie salig maak nie. Dit is die Bloed van Jesus wat ons reinig van ons sondes. Dit is die Bloed van Jesus wat ons met God versoen het, want Hy is die enigste mens wat die wet volkome vervul het. En in Hom, as ons waarlik in Hom glo, kan ons voor God volkome staan.

 

Dit beteken glad nie dat ek nou die wet kan weggooi nie. Nie volgens die woorde van Jesus waar Hy gesê het: “Totdat die hemel en die aarde verbygaan sal daar nie een jotatjie of titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles vervul is nie”. Dan sou die HERE nie vir Josua gesê het dat hy nie daarvan regs of links moet afwyk nie, maar as hy dit doen, sal hy met goeie gevolg handel,  oral waar hy gaan, en hy sal in sy weë voorspoedig wees, sodat hy met goeie gevolg handel.

 

Baie van ons teëspoed, baie van ons ongeluk spruit daaruit, omdat ons nie God se wet ken nie. Daar is magtige wette, daar is wette in die natuur, daar is wette in die ekonomie, daar is wette in die wetenskap, daar is wette wat die sterre hemel aanmekaar hou. Daar is ook wette wat ons lewens bepaal, en netso tot ons eie ondergang, as ons hierdie ander wette ignoreer, ignoreer ons ook God se wette – tot ons eie ondergang. Soos Jesus in Mattheüs 22:29 vir die Fariseërs sê, en Hy sê dit ook vir die Christendom van hierdie tyd: “Julle dwaal omdat julle die Skrif nie ken nie en ook nie die krag van God nie”.

Mattheüs 22:29;

29         Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.

 

“Julle dwaal omdat julle die Skrif nie ken nie”. Watter Skrif ? Watter Skrif het Jesus na verwys? Die Ou Testament – want die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie.

Ons lewe in ʼn moderne tyd met al ons ingewikkelde masjinerie. Die videostelsel en kassetspelers is ontwerp volgens fyn elektroniese wette. Ons het baie keer probleme met hierdie videomasjien omdat daar êrens ʼn draadjie los is. Omdat daar êrens van die stroombane nie reg is nie. Dan funksioneer hierdie sake nie, want daar is elektroniese wette vir hulle neergelê.

 

U en ek is geskape na God se Beeld. Het Hy nie vir u en my wette gemaak nie? Hy het, en dit staan hier geskryf. Maar ons steur ons nie daaraan nie omdat ons verkeerd geleer is. Ons het amper ʼn gesindheid van: “ag, wat – die Ou Testament is vir ʼn ou klomp Israeliete geskrywe.” Om die waarheid te sê, in ons Christendom is daar baie van ons wat net ʼn Nuwe Testament in ons sak, of die dames in hulle handsakke dra.

As u na u eie Bybel kyk en ʼn Bybelleser is, maak hierdie toets op uself. Elke Bybel kan jy so vat, dan kyk jy watter deel lees u die meeste. U sal sien die merke van u vingers, as u Bybel ʼn bietjie oud is.

 

Ons lees in Lukas 16:19-31 waar Jesus vertel het van die ryk man en Lasarus. In die Bybel staan: “Die gelykenis van die ryk man en Lasarus”. Dit is geen gelykenis nie. As Jesus ʼn gelykenis vertel, dan sê Hy dit is ʼn gelykenis. Hier sê Hy: “daar was ʼn ryk man en hy het purper en fyn linne gedra.” Met ander woorde, hierdie karakters het werklik bestaan. Nou in vers 31; u weet hulle het albei gesterwe. Lasarus is opgeneem na Abraham se boesem en die ryk man het gegaan na die plek van pyniging. En toe het hy gepleit by Abraham, dat Abraham vir Lasarus moet stuur om sy broers te gaan waarsku, want hy het vyf broers gehad.

Lees wat sê Abraham vir hom in:

Lukas 16:31 (onthou dit is Jesus wat dit vertel)

31         Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profetenie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou ook iemand uit die dode opstaan.

 

Dit is een van ons groot probleme in die uitdra van hierdie visie, mense wil ons boodskap nie glo nie, want hulle wil nie vir Moses en die Profete glo nie. Hulle sê dit is outyds, ons is nou onder die Nuwe Testament. Maar “Jesus se Bybel” was die Ou Testament.

 

Ek lees vir u uit Lukas 24: 25 tot 27. Dit is waar Jesus saam met die Émmaüsgangers gestap het, toe hulle baie terneergedruk was en gesê het dat hulle gehoop het dat dit Hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het.

Lukas 24: 25-27;

25         En Hy sê vir hulle: o, Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!

“O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het”.)

26         Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?

27         En Hy het begin van Moses - - - - -

(dit is die eerste vyf boeke van die Bybel)

- - - - en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

 

Daar was genoeg geskryf in Moses en die Profete en al die Skrifte. As hulle dit geken het, en as hulle dit ondersoek het, sou hulle nie so terneergedruk gewees het nie. Dan sou hulle geweet het, byvoorbeeld, dat Jesus aan die kruis moes sterwe en dat Hy sou opstaan. Ook sou dit vir hulle ʼn dag van groot opgewondenheid gewees het, as hulle die Skrifte geglo het.

Ek lees ook vir u:

Lukas 24:44; (Dit is nadat Jesus by al sy dissipels uitgekom het, ná sy Opstanding).

44         En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, (luister) dat alles (alles) wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.

Net voordat ek verder lees, liewe leser, dit is ʼn ernstige saak, ek wil vir u sê ons lewe miskien in een van die belangrikste periodes van die vervulling van die Skrifte aangaande Jesus. Dit is alles in die Skrifte, dit is in Jesus se Bybel beskrywe.

As ons Jesus se Bybel nie ken en nie bestudeer nie, sal ons ook nie die tyd verstaan waarin ons nou leef nie. Dit is presies ons probleem van hierdie tyd. Dit is ‘n groot saak.

Maar ons lees ook in:

Lukas 24:45;

45         Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.

 

As u ooit ʼn gebed in u lewe wil bid, dan moet u sê: “Here Jesus open my verstand, dat ek die Skrifte verstaan”. Die Skrifte wat Jesus gehad het vanaf Genesis tot Maleagi.

Moenie dink dat ek sê dat u nou u Nuwe Testament uit u sak moet haal en dit wegbêre nie, en dat u nou ʼn Ou Testament moet laat druk en net dit in u sak dra nie. Sekerlik is ons bevoorreg dat ons nou ook die Nuwe Testament tot ons Skrifte kan reken. Maar die Nuwe Testament, sover dit gegaan het, is maar die vervulling van die Ou Testament en die bevestiging daarvan en sover dit nog sal gaan in die toekoms in verband met die wederkoms van onse Here Jesus en alles wat daarmee saamgaan. Sekerlik moet ons die Nuwe Testament baie fyn bestudeer.

Het u geweet, en dit is ʼn feit, dat daar meer in die Ou Testament geskrywe staan, selfs aangaande die wederkoms van ons Here Jesus, as wat daar in die Nuwe Testament geskrywe staan. As ek werklik mooi wil verstaan wat met die wederkoms van ons Here Jesus gaan gebeur en ek ignoreer die wet van Moses en die Profete en die Psalms, dan ontsê ek myself van ʼn groot terrein van kennis aangaande die wederkoms van ons Here Jesus. Ons gaan nog ʼn paar Skrifte lees. Ek het reeds vir u Mattheüs 22: 29 gelees: “julle dwaal omdat julle die Skrifte en ook nie die krag van God ken nie”.

Ek lees weer ons teks, naamlik Johannes 5:39;

39         Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

Ek lees ook:

Handelinge 26:22; (Dit is waar Paulus voor Koning Agrippa verskyn het).

22         Maar omdat ek hulp van God gekry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, (en luister mooi) en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie:

 

Sien u dat Paulus in sy hele prediking niks gesê het, buiten wat Moses en die Profete gesê het sou gebeur nie. Tog noem ons onsself (ek bedoel in die kerke) volgelinge van die Apostel Paulus. Mense is baie lief vir Paulus en ek is lief vir Paulus. Maar, my broer en suster, volg dan ook vir Paulus ná. Maak dan soos Paulus gesê het. Paulus het gesê, “wees julle navolgers van my soos ek ʼn navolger van Christus is”.

As ek dan wil luister na daardie woord, dan moet ek ook spreek niks buiten wat Moses en die Profete gesê het nie. Ons lees nog van Paulus in Handelinge 28:23. Dit is nadat Paulus in Rome aangeland het en waar hy vir homself ʼn huis gehuur het en die mense na hom toe gekom het.

Handelinge 28:23;

23         En hulle het vir hom ʼn dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom. En in ʼn kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê; en van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus.

Het u hier gesien wat Paulus gedoen het? In ʼn kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê. Niemand kan die koninkryk van God verstaan, as hy Moses en die Profete en die Psalms ignoreer nie. Dit is presies wat vandag gebeur. Daar word baie gepreek oor die koninkryk van God. Wat ʼn verdraaide insig in die koninkryk van God, omdat soos Jesus gesê het: “Julle dwaal omdat, julle die Skrif nie ken nie, en ook nie die krag van God nie”. Dit is miskien harde woorde, liewe leser, maar dit is die waarheid.

 

2 Timotheüs 3:14-17; ʼn Baie bekende Skrif. Paulus skryf aan jong Timotheüs.

14         Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,

15         en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

16         Die hele Skrif - - - -

(watter hele Skrif het Paulus gehad? Genesis tot Maleagi)

            - - - - is deur God gegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

17         sodat die mens van God volkome kan wees; vir elke goeie werk volkome toegerus.

Wanneer is dit geskrywe? Wanneer het Paulus hierdie woorde aan Timotheüs geskrywe? In die jaar 66 ná Christus, toe eers.

Geliefdes, as Timotheüs deur middel van die Heilige Skrifte wys kon word tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Hoe kan ons vir Jesus leer ken sonder die Ou Testament? As daar ooit ʼn tyd was waar Jesus geken moet word, is dit die tyd waarin u en ek nou lewe.

 

Die tye is donker, die tyd is ernstig en Satan se tyd is kort. Hy gaan rond soos ʼn brullende leeu om te kyk wie hy kan verskeur. As ons nie die ware Christus ken nie, sal ons nie staande kan bly in hierdie tyd waarin ons lewe nie. Nie net staande bly nie, maar ook ons roeping vervul. Waarom lewe u in hierdie tyd? Dink u dit is toevallig dat u in hierdie tyd lewe? Onse God is ʼn Alwyse God. Hy doen niks per toeval nie. Hy het ook nie per toeval toegelaat dat u hierdie boek lees nie.

Weet u wat is een van die baie probleme van ons prediking vandag? Weet u wat is een van die baie probleme van ons Christelike visie vandag? Ons prediking en ons Christelike visie is ʼn mens gesentreerde prediking, is ʼn mens gesentreerde visie. Ek het gesê: “Hoe sal u staande bly in hierdie tyd, as u nie die volle Jesus ken nie?”

Geliefdes, is ek geskape in die eerste instansie om na my voordeel te kyk, al is my voordeel om die ewige lewe te beërwe. ʼn Mens sou so dink, as jy dink aan die prediking van vandag, en die visie van die Christendom. Dít is nie die hoogste prioriteit nie.

         Die hoogste prioriteit, is om die Here te verheerlik.

         Die hoogste prioriteit is om Sy Wil te doen.

         Die hoogste prioriteit is dat ek in my bestemde plek sal staan in    hierdie geweldige tyd waarin ons lewe.

         My hoogste prioriteit is dat ek ʼn goeie en ʼn suiwer getuienis sal aflê           in hierdie tyd.

My hoogste prioriteit is dat ek die lig van die waaragtige God helder en suiwer sal laat skyn, in hierdie donker tyd van verwarring, misleiding en dwaling, soos daar nog nooit tevore gewees het nie.

Hoe sal ek hierdie prioriteit vervul?

Hoe sal ek in my bestemde plek staan soos God vir Daniël gesê het; as ek die Skrif nie ken nie?

Hoe sal ek dit kan doen?

Wat ʼn verantwoordelikheid. Die Here Jesus het self gesê, “In daardie dag sal Ek julle nie oordeel nie, hierdie Woord sal julle oordeel”.

 

Wie is Jesus? Jesus en sy Bybel. Wie is Jesus? As Paulus dan vir Timotheüs kon sê: “Jy ken die Skrifte dat jy tot saligheid en tot geloof in Christus Jesus sal kom deur die Skrifte.”

Sal ons nie na die Skrifte kyk en sien wat sê die Skrifte van Jesus?

Ook wat die Skrifte sê van my visie aangaande Jesus. En as ek sien dat my visie aangaande Jesus in baie opsigte teenstrydig is met die Skrifte dat ek my sal buig voor die Skrif en sê: “Here, vergewe my, my dwaling.” Dit is ʼn ernstige saak en ek weet die Here is hier. Ek ken Sy teenwoordigheid, ek wéét Hy is hier. Dit is nie ek wat u in die oë kyk nie, dit is die Here wat in u oë kyk.

Kom ons kyk na eenvoudige Skrifte. Ons begin eers by die Nuwe Testament toe die engel die geboorte van ons Here Jesus aangekondig het.

Ek lees vir u uit:

 Lukas 1: 31 – 33; (Luister mooi, dit is nie my woorde nie.)

Lukas 1: 31-33;

31         En kyk, jy sal swanger word en ʼn Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         En Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee;

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

(Dit is die woorde wat die engel vir Maria gesê het.)

Ek lees dit weer met u:

31         En kyk jy sal swanger word en ʼn Seun baar, - - - - -

(Dit het gebeur, sy het swanger geword, sy het ʼn Seun gebaar. Sy het swanger geword deur die Heilige Gees. Dit word deur almal gepreek en geglo. Dank die Here daarvoor.)

- - - - - en jy moet Hom Jesus noem.

(Dit is ook vervul. Dit het gebeur, dit word baie gepreek, dit word so geglo.)

32         En Hy sal groot wees - - - - -

(Dit word geglo en dit word gepreek.)

- - - - - en die Seun van die Allerhoogste genoem word; - - - - -.

(Dit word geglo en dit word gepreek.)

Dit is asof in ons prediking, asof die engel daar opgehou het met praat, maar het hy opgehou? Nee. Kom ons lees klaar wat die engel gesê het. Hoekom sal ons daar stil staan?

- - - - - en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee; - - - -

(Het dit al gebeur? Nee! Hy het ʼn kruis gekry, Hy het ʼn kroon van dorings op Sy hoof gekry. Was dit die troon van sy vader Dawid? Nee. Wat meer is as ek nou na die Skrifte toe gaan, as ek na “Jesus se Bybel” toe gaan sal ek baie sien, wat die Skrifte sê aangaande die troon van Dawid. Ek wil ʼn paar daarvan gaan wys. Ons staan nou op die punt waar dit gaan gebeur. Wie van ons, wie van die oorgrote meerderheid van die Christendom is daarop voorbereid? Baie, baie min. Want dit word nie vir hulle gepreek nie).

            - - - - en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee;

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen end wees nie.

 

Waar is dit in ons Christelike visie? Waar is dit in ons prediking? Ons hoor dit nie, ons ken dit nie.

“Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie”. Hoe sal ek weet wat die engel hier bedoel het, as ek dit nie terug verwys, baie noukeurig terug verwys na die Skrifte toe nie. Ons predikers doen dit nie. Die wat nog daaraan raak, vergeestelik daardie woorde, maak van die huis van Jakob die “kerk” van alle nasies en alle kleure en alle volkere. Dit is nie wat hier geskrywe staan nie. Nêrens staan dit in die Skrifte in “Jesus se Bybel” dat die huis van Jakob ooit iets anders was as die huis van Jakob nie. Die 12 Stamme van Israel.

 

Ons kan maar hierna toe beur en ons kan maar daarna toe beur. Ek het ook op ʼn plaas groot geword, liewe vriende. Ons het baie jong perde ingebreek, ons het baie jong osse ingebreek. Ons weet hoe beur hy hier en hoe spring hy daar. Naderhand word hy al nader getrek, totdat jy naderhand die saal op sy rug sit en die juk op sy nek. Ons Christene kan ook maar beur soos ons wil, maar daar is ʼn afspraak, daar is ʼn bestemming en dit is met die Woord in hierdie tyd waarin ons lewe. En net so letterlik soos die eerste gedeelte van die engel se woorde vervul was, naamlik:

Lukas 1:31

31         En kyk, jy sal swanger word en jy sal ʼn Seun baar en jy moet Hom Jesus noem,

(Net so letterlik as wat dít vervul was, net so letterlik sal ook die ander gedeelte van die engel se woorde vervul word, naamlik):

 

32         “ - - - - en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee.

En Dawid se troon was nog altyd ʼn aardse troon. Net so letterlik as die troon van die Keisers.

Ons kan maar beur soos ʼn jong perd, hierdie kant toe of daardie kant toe soos ons wil, maar as ek my wil buig voor die Skrif, moet ek dit van naderby bekyk. Dieselfde met die huis van Jakob. Ons gaan net daarna kyk. As mense daarna wil luister, sal dit vir hulle die Skrifte oopmaak. As hulle nié daarna wil luister nie sê Jesus: “As hulle nie wil luister na Moses en die Profete nie, sal hulle ook nie na My luister nie”.

Ons dink ons luister na Jesus. Ons verwag heeltemal ʼn ander Jesus, die Christendom, as wat die Skrifte vir ons sê wat ons moet verwag. Dit is ʼn ernstige aantyging.

Ons kyk na:

Mattheüs 1:21; Die engel sê hierdie woorde vir Josef:

21         en sy sal ʼn seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

 

Dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Gaan ek nou na “Jesus se Bybel” toe, dit is die OU Testament, dan sien ek daar is net een volk wat die Ou Testament die volk van God noem en dit is Israel. ʼn Letterlike Israel, die 12 Stamme van Jakob.

Ons kom nou by Jesaja. Ons kom nou by die Skrif van Jesus.

Jesaja 9:5 - 6; Baie wel bekend, dit staan op duisende Kersfees kaartjies elke Kersfees.

5          Want ʼn Kind is vir ons gebore, ʼn Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors –

6          tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid; - - - - -

(dieselfde wat die engel gesê het vir Maria)

            - - - - en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Met ander woorde: dit is absoluut verseker dat dít sal gebeur. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Ek lees net weer die 6de vers.

6          tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde - - - -.

(Hoe word daar nie vandag van vrede gepraat nie. Daar sal nooit vrede wees totdat Jesus op die troon van Sy vader Dawid sit, op hierdie aarde en koning is oor die huis van Jakob nie. Wat ʼn letterlike volk is, waarvan u en ek ʼn deel is.)

Wat het die engel gesê: “en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie”. Dit is wat vir ons nou voor die deur staan. Dit is ons enigste hoop. Dit is die enigste hoop vir hierdie wêreld. Dis die boodskap van “Jesus se Bybel.” Dit is die boodskap van die Skrif.

- - - - om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid - - - - - ”.

Hoe word daar nie van ons politieke platvorms, beide Nasionaal en Internasionaal gepraat van reg geregtigheid nie, en in plaas daarvan vermeerder die ongeregtigheid meer en meer. Daar is net een wat reg en geregtigheid kan kom vestig op hierdie aarde, en die Profete is vol daarvan, maar dan volgens die patroon van die Skrif.

 

Die Here Jesus het gesê in Mattheüs 5:17 – 18, - Geen jotta of een titteltjie sal ooit weggeneem word uit hierdie wet totdat alles vervul is nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar hierdie Woord sal nooit verbygaan nie.

Geliefdes, ons lees nou ʼn welbekende gedeelte in Jesaja:

Jesaja 11: 1 – 9;

1          MAAR daar sal ʼn takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ʼn loot uit sy wortels sal vrugte dra;

2          en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

3          En Hy het ʼn welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;

4          maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; (Dank die Here!) maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.

5          En geregtigheid sal die gordel van sy lende en trou die gordel van sy heupe wees.

(Hier is ons waarborg in hierdie kritieke tyd).

6          Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ʼn klein seuntjie sal hulle aanja.

7          Die koei en die beer wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;

8          en die suigling speel by die gat van ʼn adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ʼn basilisk.

9          Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie;  - - -

(In profetiese taal stel ʼn berg altyd simbolies ʼn koninkryk voor. U kan maar in enige goeie Bybel kommentaar gaan lees, u sal sien dit is so. Luister nou, “want die aarde” geliefdes, gaan nie verdwyn nie)

            - - - - want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

 

Wanneer? Wanneer Hy in reg en geregtigheid kom regeer. Hoe? Op die troon van sy vader Dawid oor die huis van Jakob. Dit laat my werklikwaar spring van vreugde as ek dink aan daardie dag toe Jesus met die Émmaüsgangers gestap het. Geliefdes, daardie wandeling het ʼn hele paar uur geneem. Hy het met hulle begin by die wet van Moses (eerste 5 boeke van die Bybel) en die Psalms en die Profete. Sou Hy hierdie gedeelte oorgeslaan het. Hy het sekerlik met hulle daaroor gepraat.

Ek is seker daarvan geliefdes, dat toe hulle aan die einde van die reis kom, toe blink hulle gesigte van blydskap. Ek dank die Here, dit bekoor my siel, elke keer wanneer ek dit nog lees, en ek lees dit van my kinderjare af. God het deur sy genade hierdie dinge aan my geopenbaar toe ek nog ʼn klein seuntjie in die laerskool was. Ek dank die Here, dit groei nog elke dag in my lewe. Laat hulle my maar vervolg soos hulle wil, “die jong perd en die jong os sal hierby moet verby kom”.

Halleluja! Prys die Here!

 

Ons kyk nou na die troon van Dawid.

Lukas 1:32 - 33;

32         en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

 

Ons gaan na 2 Samuel hoofstuk 7:16. Onthou dit is die “Skrif”, ek lees uit “Jesus se Bybel”. Prys die Here! Dit het my hart so goed gedoen toe ek so daaraan gedink het. U moet maar die hele hoofstuk lees en u sal sien hoe die HERE vir Dawid hierdie wonderlike beloftes gemaak het.

God sê vir Dawid:

2 Samuel 7:16, 23-29;

16         En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid.

Geliefdes, dit is God se Woord. Ek kan dit uitskeur as ek wil, maar dit sal dit nie verwyder uit God se Woord nie. Ons lees vanaf vers 23. Ek neem maar net ʼn paar grepe. Dawid antwoord terug in aanbidding nadat God met hom so gepraat het.

23         En wie is soos u volk, soos Israel, ʼn enige nasie op die aarde, wat God vir Hom as ʼn volk gaan verlos het, en om vir Hom ʼn naam te maak; en om groot dinge te doen vir hulle en vreeslike dinge aan u land voor u volk uit wat U verlos het vir U van Egipte, van die heidene en hulle gode?

24         En U het u volk Israel vir U bevestig as ʼn volk (luister) vir U tot in ewigheid; en U HERE het vir hulle ʼn God geword.

25         Laat dan nou, HERE God, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos U gespreek het;

26         sodat u Naam kan groot wees tot in ewigheid deurdat hulle sê: Die HERE van die leërskare is God oor Israel; en die huis van u kneg Dawid sal voor u aangesig bestendig wees.

27         Want U, HERE van die leërskare, God van Israel, het die oor van u kneg geopen en gesê: Ek sal vir jou ʼn huis bou; daarom het u kneg vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot U te bid.

28         En nou Here HERE, U is God en u woorde is altyd waarheid; en U het U kneg hierdie goeie saak toegesê.

29         Laat dit U dan nou behaag en seën die huis van u kneg, sodat dit vir ewig voor U aangesig kan wees; want U, Here HERE, het dit gespreek, en deur U seën sal die huis van u kneg vir ewig geseënd wees.

Dit is God se beloftes. En dit is wat die engel gesê het, en dit is wat vir ons nou voor die deur staan.

Daar is nog baie ander Skrifte. Kom ons kyk ʼn bietjie na die Troon. Ons kyk na 1 Kronieke 22:10. Dit is waar die HERE met Dawid praat aangaande sy seun Salomo. Die HERE sê vir Dawid:

1 Kronieke 22: 10;

10         Hý sal vir my Naam ʼn huis bou, en hý sal vir My ʼn seun wees, en Ek vir hom ʼn Vader; en Ek sal die troon van sy koningskap oor Israel bevestig tot in ewigheid.

Ons gaan na:

2 Kronieke 13:5;

5          Behoort julle nie te weet dat die HERE, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het, aan hom en sy seuns as ʼn soutverbond nie?

Aan Dawid is die koningskap oor Israel vir ewig gegee. En Jesus as seun van Dawid, afstammeling van Dawid. Blinde Bartimeus, roep uit en sê:

 “Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig”. En die engel sê: “Die Here God sal aan Hom gee die troon van sy vader Dawid”, dit is so belowe, dit is so bepaal.

 

Nou gaan ons terug na 1 Kronieke 29:23, daar is baie skrifte hieroor, maar dit is ʼn geweldige Skrif hierdie.

1 Kronieke 29: 23;

23         So het Salomo dan op die troon van die HERE gaan sit as koning in die plek van sy vader Dawid, en hy was voorspoedig; en die hele Israel was hom gehoorsaam.

So het Salomo dan op die “troon” van die HERE gaan sit.

“Salomo op die troon van die HERE gaan sit” Met ander woorde hierdie troon van Dawid, hierdie koninkryk van Dawid, is niks anders as die koninkryk van God op aarde! Op die troon van die Here gaan sit..

Liewe vriende, ek bring u by Daniël en die klip, wat daardie beeld omgestamp het, en dat hy ʼn groot berg geword het en die hele aarde gevul het. Hoe die uitleg daarvan was, dat dit die koninkryk sou wees wat die HERE sou verwek. En as julle dit alles bymekaar bring; die belofte van die engel aan Maria: “Hy sal Koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid”. Hierdie klip wat ʼn berg word en die beeld om gestamp het en fyn gemaal het. Daar kan nie twee koninkryke vir ewig wees, wat albei die hele wêreld sal besit, en hulle is nie dieselfde nie.

 

Die toepassing op u en op my

 

Omdat die Bybel ʼn praktiese boek is, wat besig is om in die wêreld plaas te vind, en dit sal u laat sidder as dit tot u deurdring. As Satan kan verhoed dat daar ʼn huis van Jakob vir Jesus is om oor te kom regeer, dan kan Jesus nie terugkom na hierdie aarde toe nie. Dus as hy die nakomelinge van Jakob, en die blankes is daardie nakomelinge van Jakob, uitgeroei kan kry of deur verbastering of deur uitwissing, en die moontlikheid bestaan vandag in ʼn “Kern” wêreld, sal daar nie meer ʼn huis van Jakob wees nie.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533