Bybel leer aangande die Heilige Gees

  • Print

E-Boek: Wat die Bybel Leer aangaande die Heilige Gees

1 Die Persoonlikheid Van Die Heilige Gees.

1.1 Die belangrikheid van hierdie leerstelling.

(a)  Dit is van die uiterste belang om met die oog op ons aanbidding te besluit:

Of die Heilige Gees ‘n Goddelike Persoon is wat waardig is om ons aanbidding, geloof en liefde te ontvang,

Of maar net ‘n invloed wat vanaf God uitgaan,

Of ‘n krag wat God aan ons gee.

Indien die Heilige Gees ‘n Goddelike wese is en ons dit nie weet nie, beroof ons Hom van die liefde en aanbidding wat Hom toekom.

 

(b)  Dit is van die grootste praktiese noodsaaklikheid dat ons besluit:

Of die Heilige Gees ‘n krag is wat ons in ons swakheid en onkunde kan beetkry en gebruik,

Of dat Hy ‘n Persoon is wat oneindig wys, heilig en teer is, wat van ons wil besit neem en ons wil gebruik. 

Die eerste alternatief is heidens,

Die tweede Christelik. 

Laasgenoemde lei tot self-vernedering; self-ontlediging en self-verloëning; Eersgenoemde begrip lei tot self-verheerliking.

 

(c)  Dit is van die grootste proefondervindelike belang dat ons die Heilige Gees as ‘n Persoon sal ken.  Baie kan van seën getuig wat hulle ontvang het toe hulle die Heilige Gees leer ken het, nie net as ‘n geseënde invloed (wat van God uitgegaan het nie, dit is waar), maar as ‘n IMMER TEENWOORDIGE VRIEND EN HULP!

 

1.2 Die feit van die Persoonlikheid van die Heilige Gees.

1.2.1 Die gebruik van persoonlike voornaamwoorde.

Johannes 15:26;

            Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My (Jesus) getuig.

Johannes 16:7-8,13-14;

7          Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

8          en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

13        Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

14        Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

 

Gevolgtrekking:

Verskillende voornaamwoorde wat baie duidelik ‘n PERSOON aandui, word van die Heilige Gees gebruik.

Die gebruik van hierdie voornaamwoorde is nog meer merkwaardig wanneer ons daarop let dat in die oorspronklike Griekse taal die woord vir Gees, ‘n onsydige naamwoord is, en dat volgens Griekse gebruik moet die voornaamwoorde, wat daarna verwys, dus ook onsydig wees. 

 

En tog word in baie gevalle ‘n manlike voornaamwoord gebruik, wat baie duidelik die Bybelse Waarheid van die Persoonlikheid van die Heilige Gees in die grammatikale konstruksie na vore bring.

 

1.2.2 Persoonlike karaktertrekke aan die Heilige Gees toegeskryf.

(1) Hier word Kennis aan die Heilige Gees toegeskryf.

1 Korinthiërs 2:10-11;

10        Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.

11        Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? 

So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.

(2) ‘n Eie wil word hier aan die Heilige Gees toegeskryf.

1 Korinthiërs 12:11;

            Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

(3) Hier word Bedoeling aan die Heilige Gees toegeskryf.

Rom. 8:27;

            En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

 

Die woord wat hier as bedoeling (mind in Engels, vertaal word), is ‘n omvattende woord wat die gedagtes van denke, gevoel en bedoeling insluit.

Vergelyk hiermee:

Romeine 8:7;

            omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

 

(4) Hier word Liefde aan die Heilige Gees toegeskryf.

Romeine 15:30;

            Maar ek vermaan julle, broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God,

(5) Hier word Intelligensie en Goedheid aan die Heilige Gees toegeskryf.

Nehemía 9:20;

            En U goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.

Let daarop dat hierdie vers uit die Ou Testament is, waar die waarheid aangaande die Persoonlikheid van die Heilige Gees nog nie so vol ontwikkel is as in die Nuwe Testament nie.

(6) Droefheid word hier aan die Heilige Gees toegeskryf.

Die Heilige Gees dink, voel, bedoel, weet, wil, het lief, word bedroef.

Efésiërs 4:30;

            En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

 

Gevolgtrekking:

Baie eienskappe wat net op ‘n persoon van toepassing is, word aan die Heilige Gees toegeskryf.  (die Heilige Gees dink, voel, bedoel, weet, wil, het lief, word bedroef.)